Část opozice vyzývá koalici k odvolání Ivany Hemerkové!

Část opozice vyzývá koalici k odvolání Ivany Hemerkové!
ilustrační foto prostejov.eu

 

Magistrátu města Prostějov a vlastně všem občanům Prostějova hrozí finanční  ztráta za nedodržení podmínek dotace. Je to jenom chyba nebo systémové selhání? Je možné vrácení dotace, ale i penále a není vyloučena ani pokuta od ministerstva financí. Celková částka může dosáhnout až 40 milionů.

V letech 2008 a 2009 přijalo město dotaci ze státního rozpočtu v celkové výši cca 15 milionů korun. Peníze byly použity na projekt  „Rekonstrukce Základní školy, Husovo náměstí 3“. Podmínkou dotace byla udržitelnost projektu po dobu 10 let od dokončení, tj. asi do roku 2021.  Po celou tuto dobu bylo nutno budovu školy využívat ke vzdělávání. Magistrát plánoval, že zde bude působit Univerzita Tomáše Bati ze Zlína. Pro tuto chvíli ponechme stranou, kdo a proč uzavřel s univerzitou pro město tak nevýhodnou smlouvu, že univerzita mohla smlouvu ukončit v 3 měsíční výpovědní lhůtě, a kdo realizoval vlastní zakázku. Již od roku 2012 měla univerzita zastavenu akreditaci a následně smlouvu vypověděla. Část budovy magistrát krátkodobě pronajímá střední škole ART ECON, polovina budovy školy je zcela nevyužívána.

Je evidentní, že od prosince 2012 se náměstkyni primátora Mgr. Ivaně Hemerkové a celému vedení města nedaří podmínky dotace plnit. Náměstkyně Hemerková tuto skutečnost před ministerstvem financí zatajila a požádala ministerstvo o možnost „rozšíření užívání objektu“ pro Reálné gymnázium Prostějov. O svém úmyslu, jak přehodit tento horký brambor na reálné gymnázium, však neinformovala ředitele gymnázia. Reálné gymnázium má přitom právní subjektivitu. Z pohledu náměstkyně Hemerkové  bylo patrně vše v „pořádku“. Z dopisu paní náměstkyně, kterým žádala o rozšíření subjektů o reálné gymnázium, jednoznačně plyne, že Univerzita TB stále provádí výuku, a že reálné gymnázium by tam mělo být jaksi navíc, aby se více využily učebny opravené z dotačních peněz. Ředitel gymnázia o tom však nevěděl, a proto ani nemohl dělat potíže. 

Koncem roku 2014 UTB po dvou letech nečinnosti definitivně vypověděla smlouvu na využívání rekonstruované budovy a magistrát nemohl budovu základní školy Husovo nám. sám provozovat. Hrozil mnohamilionový daňový postih. Teprve v této souvislosti se hnuly ledy a ředitel reálného gymnázia byl postaven před hotovou věc. Musí převzít budovu ZŠ Husovo nám., s dovětkem, „že se to nesmí nikdo dozvědět, nesmí se to dozvědět novináři, nesmí se to dozvědět učitelé, nesmí se to dozvědět zaměstnanci.“ Ředitel gymnázia však budovu převzít odmítl, protože ji gymnázium ke své činnosti vůbec nepotřebuje. Pokud by ji převzal, musel by ji obratem vrátit městu. Jinak by se nechoval s péčí řádného hospodáře a porušil by zřizovací listinu školy a došlo by k porušení zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. O těchto zákulisních tlacích na svou osobu pan ředitel informoval zastupitele na zasedání zastupitelstva dne 15.12.2014. 

Část budovy Základní školy na Husově nám. byla a je po dobu více než 2 roků prázdná. Toto hrubé porušení dotačních podmínek bude mít pravděpodobně svoje důsledky.

Převod budovy Husovy školy na reálné gymnázium byl zastupitelům podstrčen mezi zřizovacími listinami školy, a to bez jakýchkoliv souvisejících informací nebo důvodové zprávy. Odsouhlasením navrženého usnesení by hmotná zodpovědnost za situaci přešla i na nové zastupitele.

Cílem této aktivity není v  žádném případě vrátit dotaci za každou cenu, neboť o této věci jsou už příslušné kontrolní úřady tak jako tak informovány a budou konat. Cílem je seznámit širokou veřejnost se zásadními fakty tak, aby si sama udělala na celou věc objektivní názor, ale také, aby se podobné zatajení podstatných informací zastupitelům už neopakovalo.

Víme, kdo pochybil, kdo se snažil celou věc utajit a kdo musí nést odpovědnost. Vedení města a vládnoucí koalice ČSSD, KSČM a Pévéčko se musí postavit k celé záležitosti čelem. Proto vyzýváme koaliční zastupitele a zejména jejich představitele, aby sami navrhli odvolání Mgr. Ivany Hemerkové z funkce náměstka primátora.

Zástupci opozice oceňují odborný a zejména statečný občanský postoj pana ředitele reálného gymnázia, který otevřeně vystoupil před městskými zastupiteli a podrobně a věcně zdůvodnil, proč nemůže za převzatý majetek nést odpovědnost.

Opozici se tak podařilo zabránit schválení dodatku zřizovací listiny Reálného gymnázia, kterým se vedení města pokusilo navodit podmínkám dotace a zákonu odporující stav ohledně využití budovy bývalé ZŠ Husovo nám.

Proto budeme bedlivě dohlížet na to, aby pan ředitel nebyl v této souvislosti nijak perzekuován. 

Zastupitelské kluby ANO 2011, Změna pro Prostějov a  TOP 09

Komentáře

Proč okamžitě odvolávat? Podle Sbírky říšských nařízení, jejichž platnost dosud nebyla zrušena, se na osoby s hroší kůží a stranické přeběhlíky musí pohlížet jako na (po)mazané osoby, požívající vážnost na Věky Věků......

 

Okamžitě odvolat! A měla by se podílet na zaplacení pokuty!

Poslat nový komentář