Jak to bude s odpady pro příští rok?!

Jak to bude s odpady pro příští rok?!
ilustrační foto tabulka

 

Rada města doporučila Zastupitelstvu města Prostějova vydat Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Sazba místního poplatku na rok 2015 je stanovena ve výši 600 Kč. Nově se od místního poplatku osvobozují poplatníci, kteří jsou narozeni v příslušném kalendářním roce, zároveň je nově stanovena úleva od místního poplatku ve výši 108 Kč pro poplatníka, který v příslušném kalendářním roce dovrší 65 a více let věku. Doposud platila úleva od poplatku ve výši 108,- Kč pro poplatníka, který v příslušném kalendářním roce dovrší 70 a více let věku.

Výše poplatku již třetím rokem zůstane na stejné výši. V rámci okresních měst v Olomouckém kraji je v Prostějově poplatek za komunální odpad na nejnižší úrovni.

V návrhu nové vyhlášky ponechává správce poplatku stávající osvobození, a to pro tyto kategorie:

- poplatník po dobu pobytu v jiné obci na území České republiky, který platí poplatek nebo úhradu podle jiného právního předpisu;

- poplatník po dobu výkonu trestu odnětí svobody nebo pobytu ve vyšetřovací vazbě;

- poplatník po dobu pobytu v kojeneckém ústavu, dětském domově, ve výchovném ústavu, v domově důchodců, v zařízení poskytujícím sociální služby s celoročním pobytem, v léčebně dlouhodobě nemocných a v ubytovacích zařízeních nacházejících se na území města Prostějova;

- poplatník, který je umístěn ve zdravotnických zařízeních (zejména v nemocnicích nebo v jiných prostorách určených pro poskytování zdravotních služeb), a to nepřetržitě déle než 3 měsíce;

- poplatník, který pobývá nepřetržitě nejméně 9 měsíců mimo území České republiky;

- poplatník, který je vlastníkem nebo spoluvlastníkem stavby určené k individuální rekreaci, nacházející se na území města Prostějova, a který má současně i trvalý pobyt ve městě Prostějově;

- poplatník, který je třetím a dalším dítětem ve věku do 16 let (včetně) žijícím ve společné domácnosti alespoň s jedním dalším poplatníkem, který má trvalý pobyt ve městě Prostějově.

I nadále platí dvojí poplatková povinnost pro vlastníky bytů a domů, ve kterých není hlášena žádná osoba k trvalému pobytu a kteří mají současně trvalý pobyt na území města Prostějova. Tito vlastníci platí poplatek jak z titulu trvalého pobytu, tak z titulu vlastnictví bytu a domu.

Pozn.: Rozšíření osvobození pro novorozence – např. letos se ke konci listopadu narodilo 388 dětí (cca 32 měsíčně, ročně se tak týká cca 384 poplatníků)

- rozšíření úlevy pro seniory znamená dopad pro cca 3.000 poplatníků – (nad 70 let 6.078 poplatníků, nad 65 let 9.107) 

(red)

Poslat nový komentář