Za odpadky budeme příští rok platit stejně, jako letos

Za odpadky budeme příští rok platit stejně, jako letos
ilustrační foto

Rada města Prostějova doporučila zastupitelům vydat Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s tím, že sazba místního poplatku na rok 2016 nebude zvýšena a zůstává v celkové výši 600 korun.

Novinkou osvobození od placení poplatku za svoz komunálního odpadu pro fyzickou osobu, která je umístěna
* do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
* do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
* v domově pro osoby se zdravotním postižením na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy o poskytnutí sociální služby, nebo
* v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.
Dále se ruší solidární odpovědnost za zaplacení místních poplatků mezi poplatníkem a jeho zákonným zástupcem. Obecní úřad v takovém případě vyměří poplatek zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi poplatníka. Další podstatnou změnou je dána možnost obecnímu úřadu zcela nebo částečně prominout místní poplatek nebo jeho příslušenství za svoz komunálního odpadu z důvodu odstranění tvrdosti právního předpisu, a to na žádost poplatníka a v případech, kdy to lze s přihlédnutím k okolnostem daného případu ospravedlnit. K takovému prominutí poplatku je příslušný obecní úřad v rámci přenesené povinnosti. Tato ustanovení nabývají účinnosti již patnáctým dnem po dni vyhlášení novely zákona ve sbírce zákonů, tj. 29. 10. 2015. (red)

Poslat nový komentář