Námitky spolku Pro Prostějov smetl kraj

Námitky spolku Pro Prostějov smetl kraj
ilustrační foto atelier-r.cz

Spolek Pro Prostějov podal v květnu ke Krajskému úřadu v Olomouci námitky, týkající se povolení výstavby Národního olympijského centra na pozemcích bývalého koupaliště v Kostelecké ulici. Mimo jiné spolek namítl, že územní rozhodnutí bylo vydáno, aniž by byla uzavřena a zastupitelstvem města Prostějova schválena smlouva zakládající právo provést stavbu. Kraj ale námitky zamítl.

Stavební úřad MMPv na základě žádosti žadatele spolek Prostějov Olympijský, rozhodl v dubnu o umístění stavby „Olympijské sportovní centrum v Prostějově“ v ulici Za Velodromem. Odbor SR KÚOK přezkoumal napadené rozhodnutí a nezjistil v průběhu územního řízení žádné procesní ani věcné vady, které by vyžadovaly zásah do tohoto řízení a vydaného rozhodnutí, když toto řízení bylo vedeno řádně a v souladu s žádostí stavebníka i platnou územně plánovací dokumentací a napadené rozhodnutí shledal z hlediska věcné správnosti i zákonnosti správným.

Námitku tedy kraj zamítl s tím, že odvolání není možné.

Spolek neuspěl ani s námitkou proti kácení 24 stromů, které by měly centru ustoupit. V tomto případě kraj potvrdil správnost postupu Odboru životního prostředí prostějovského magistrátu s tím, že závažný důvod pro pokácení dřeviny spočívající v plánované výstavbě může být dán teprve v okamžiku, kdy nabude právní moci územní rozhodnutí o umístění této stavby, v němž jednoznačně vymezí rozsah a situování stavby, a bude tak poprvé najisto postaveno, které dřeviny by při realizaci stavby musely být pokáceny.

O vyjádření jsme požádali jednoho z jednatelů spolku Pro Prostějov, Jana Navrátila: "Aby nedošlo k omylu: kdyby tu Národní olympijskou tělocvičnu s parametry tělocvičny (mimochodem za 133 milionů veřejných peněz) stavělo město a spol. a nikoliv Dr. Černošek a spol a kdyby někdo nepožadoval pokácení všech stromů v lipové sokolské aleji, na což nemají nárok, a kdyby se zde nelhalo a nemlžilo o číslech, co nás to nebude, či bude stát, tak bychom námitky nepodávali. Nikdo zatím nepřiznal, že kromě pozemku za 20 milionů počítá žádost aktéru na MŠMT, že dáme do stavby dalších 15 milionů na infrastrukturu a nikdo neřekl, že se pak budeme podílet na provozu pár miliony ročně. Aby tedy bylo jasno, nelze napomáhat okrádání nás všech občanů města o veřejné koupaliště, veřejnou zeleň a veřejné finance... Tvrdíme, že při schvalování výstavby uvedené tělocvičny se u orgánů města i kraje jedná o systemovou podjatost ve prospěch jednoho soukromého sportovního byznysu". (ber)

Poslat nový komentář