Příprava protipovodňové ochrany postoupila do další fáze

Příprava protipovodňové ochrany postoupila do další fáze
ilustrační foto MMP
Další fotky: 
Příprava protipovodňové ochrany postoupila do další fáze
Příprava protipovodňové ochrany postoupila do další fáze

 

Za dotační podpory z Operačního programu životní prostředí probíhá zpracování Studie proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření pro ochranu města Prostějov, o jehož průběhu Vás pravidelně informujeme. Po veřejných projednáních, která proběhla ve Vrahovicích a Kostelci na Hané, byla dokončena návrhová část studie. Ta zahrnuje návrhy 25 opatření, u nichž byla vyhodnocena předpokládaná efektivnost a majetkoprávní vztahy.

V rámci dokončení studie a zpracování závěrečného vyhodnocení budou 3 vybraná opatření rozpracována do konceptu dokumentace pro územní rozhodnutí. S ohledem na předpokládanou míru protipovodňové ochrany byly k dopracování vybrány následující opatření:

Poldr na Českém potoce: Zbudování nádrže má za cíl zachycení povodňových průtoků na Českém potoce a jejich tlumení na neškodný odtok. Nádrž bude pomáhat snižovat průtoky na Českém potoce v obci Čelechovice na Hané, Smržice, Držovice a místní části Vrahovice. Suchá nádrž při návrhových parametrech umožňuje transformaci povodňové vlny s kulminací Q100 na Q1 až Q5.

Boční poldr na Romži: Navržený poldr je schopný transformovat povodňové průtoky nad Q20 a tím snižovat celkové průtoky ve Vrahovicích. Navrhovaným objemem přibližně 570 tis. m3 vody by nádrž dokázala zachytit rozdíl objemu povodňové vlny Q100 – Q20.

Zkapacitnění toku Romže – část 1 (Vrahovice): Předmětem zkapacitnění na Q50 je úsek od soutoku s řekou Hloučelou až po most na ulici Vrahovická. Zde dochází již při Q20 k vybřežení a při průtocích Q50 zde byly v minulosti opakovaně zaplavovány jednotlivé nemovitosti, hlavně v ulicích Husitská a Petra Jilemnického. Navržené opatření v sobě spojuje efekty jak protipovodňové, tak i efekty revitalizační. Koryto Romže zde bylo v minulosti necitlivě upraveno do pravidelného lichoběžníkového tvaru. Současná trasa toku je skoro přímá, se zcela nedostatečným vegetačním doprovodem. Navrhovaná úprava představuje úpravu koryta do složeného průtočného profilu se stěhovavou kynetou a doplnění vegetačního doprovodu novými výsadbami původních typů keřů a dřevin. V případě realizace by tak došlo i k výraznému zvýšení estetických hodnot a možnosti využití rekreačního potenciálu části Romže.

Samostatně je potom řešen projekt Biocentrum a biokoridor Močidýlka. Vedle rozšíření ploch krajinné zeleně a zpřístupnění lokality pro aktivní městskou rekreaci, záměr předpokládá i výstavbu protipovodňového opatření, které by mělo ochránit před rozlivem Q100 nemovitosti mezi ulicemi Olomoucká, Vrlova, Neumannovo náměstí a Hybešova. V současné době je v rámci projektu již zpracovávána dokumentace k územnímu rozhodnutí.

Přehlednou situaci všech navržených opatření přikládáme spolu s detailnější situací úprav navržených v místní části Vrahovice, z nichž bude dále rozpracován úsek od soutoku s řekou Hloučelou po most v ulici Vrahovická. (Zdroj ORI MMPv)   

Poslat nový komentář