Město se uchází o další finance z evropských fondů

Město se uchází o další finance z evropských fondů
ilustrační foto MMP

 

Rada města projednávala v tomto týdnu další investiční akce, ve kterých se uchází o dotace z evropských fondů. Snaží se tak maximálně využít posledních možností, které nabízí končící plánovací období Evropské unie pro léta 2007 – 2013.

Úřad Regionální rady Střední Morava vyhlásil výzvu z ROP Střední Morava na předkládání žádostí o dotace v rámci prioritní osy Cestovní ruch na projekty v oblasti veřejné infrastruktury a služeb. V jeho rámci podalo město žádost o dotaci na projekt stezky zdraví. Ten byl vytipován jako vhodný projekt zaměřený na rozvoj cestovního ruchu v oblasti biokoridoru Hloučela k posílení jeho rekreačně relaxační funkce. Na základě prověření možných aktivit byla zpracovaná studie, která zahrnuje vybudování tzv. stezky zdraví, která počítá se šesti zastaveními v trase biokoridoru umožňujících pohybové aktivity – přírodní posilovna, prvky zaměřené na strečink, balanc a koordinaci, nohy, břicho, ruce. Dále bude vybudován krytý přístřešek sloužící k zastavení jako odpočívadlo a mostek přes tok Hloučely. Na severním břehu Hloučely je také počítáno s aktivitou tzv. discgolf - házení frisbee talířem na cíl. Celkový předpokládaný rozpočet je stanoven na 2,9 mil. Kč vč. DPH s možností dotace cca až 2,465 mil. Kč (85 % způsobilých výdajů projektu), vlastní zdroje jsou předpokládány ve výši 0,435 mil. Kč.

Rada města Prostějova také schválila projektové náměty a podání žádostí o dotace projektů „Studie proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření pro ochranu města Prostějova,“ „Energeticky úsporná opatření na MŠ Smetanova, MŠ Moravská, MŠ Fanderlíkova,“ a „Výsadba aleje podél cyklostezky Kralická“ v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Zároveň jsou připravovány materiály pro do programu Integrovaných teritoriálních investic (ITI) středomoravské aglomerace, zahrnující města Olomouc, Prostějov a Přerov, který se má realizovat v příštím programovacím období 2014 – 2020. Projekty, které budou zahrnuty do ITI, budou muset být ověřeny z pohledu jejich proveditelnosti, odhadu nákladovosti a stanovení monitorovacích indikátorů. Tyto údaje by měly vycházet ze studií proveditelnosti a prověřovacích studií a nově i projektových dokumentací. „Právě na přípravu projektových dokumentací Rada města vyčlenila rozpočtovým opatřením půl milionu korun. Ovšem bez toho, aniž by se jednalo o mimořádný výdaj z rozpočtu města. Převod finančních prostředků proběhne pouze v rámci kapitoly odboru rozvoje a investic,“ dodal Zdeněk Fišer. (red)

Poslat nový komentář