REMOSTAV a.s. žádá prominutí části smluvní pokuty

REMOSTAV a.s. žádá  prominutí části smluvní pokuty
ilustrační foto MMP

Několik let již trvá spor mezi Statutárním městem Prostějovem a společností REMOSTAV ohledně porušení smlouvy, kterou se firma zaručila, že nejpozději do 10.10.2012 postaví multifunkční lázeňský areál s hotelem a kongresovým centrem.

Spor vznikl poté, co firma REMOSTAV nepostavila smluvně dohodnutý areál a lhůta 5 let ode dne podpisu Kupní smlouvy uplynula dne 10.10.2012.

Statutární město Prostějov vyzývalo opakovaně společnost REMOSTAV a.s. k zaplacení smluvní pokuty, která dnes činí 8.400.000 Kč a každý další měsíc prodlení se splněním závazku společnosti REMOSTAV a.s. nebo Sportovního klubu SPORT TREND PROSTĚJOV o.s. zvyšuje o 200.000 Kč. Po řadě jednání následoval soudní spor proti společnosti REMOSTAV a.s. o zaplacení smluvní pokuty a v září 2015 byla soudem nařízena mediace.

Vývojem situace se zabývala Rada města Prostějova, která doporučuje zastupitelům schválit prominutí části smluvní pokuty za prodlení a zpětvzetí žaloby.

Výše prominuté části smluvní pokuty bude vyčíslena jako rozdíl mezi celkovou výší splatné smluvní pokuty ke dni právních účinků vkladu a částky 2,5 milionu korun. Společnost REMOSTAV a.s. uzná smluvní pokutu za prodlení co do důvodu a výše a část smluvní pokuty, která nebude prominuta, ve výši 2,5 milionu korun a uhradí ji před podpisem dohody o prominutí dluhu.

„Koncem měsíce března 2016 navštívil primátorku Alenu Raškovou předseda výkonného výboru spolku Sportovní klub SPORT TREND PROSTĚJOV o.s. a zároveň předseda dozorčí rady společnosti REMOSTAV a.s., Tomáš Ohlídal s návrhem řešení předmětné záležitosti. Nabídl, že spolek Sportovní klub SPORT TREND PROSTĚJOV o.s. převede Statutárnímu městu Prostějovu trojici pozemků, za kupní cenu ve výši 3.801.700 Kč , to znamená za kupní cenu, za kterou byly pozemky v roce 2007 převedeny společnosti REMOSTAV a.s. za podmínky, že Statutární město Prostějov promine společnosti REMOSTAV a.s. celou smluvní pokutu za prodlení,“ uvedl náměstek primátorky Jiří Pospíšil. Podle jeho slov, předpokladem pro převod pozemků v k.ú. Krasice do vlastnictví Statutárního města Prostějova je odstranění poznámky o nařízení předběžného opatření zapsané v katastru nemovitostí. K zániku předběžného opatření dojde poté, co bude ze strany Statutárního města Prostějova vzata zpět žaloba proti spolku Sportovní klub SPORT TREND PROSTĚJOV o.s. na uložení povinnosti uzavřít kupní smlouvu. (red)

 

Poslat nový komentář