Magistrát města Prostějova se pustí do II. změny územního plánu

Magistrát města Prostějova se pustí do II. změny územního plánu
ilustrační foto

Stavební úřad, oddělení územního plánování, oznamuje zahájení veřejného projednávání upraveného a posouzeného návrhu II. změny územního plánu Prostějov a vyhodnocení vlivu II. změny na udržitelný rozvoj území. Veřejné projednávání s odborným výkladem se uskuteční 3. prosince 2015 v kulturním sále Duha ve Školní ulici 4.

Upravený a posouzený návrh II. změny územního plánu a vyhodnocení vlivu II. změny na udržitelný rozvoj území je vystaven k nahlédnutí od 15. října 2015 do 10. prosince 2015 na stavebním úřadu Magistrátu města Prostějova, oddělení územního plánování, budova B, 3. patro, dveře č. 402 a na webových stránkách města – http://www.prostejov.eu/su
V souladu s par. 52 a 53 stavebního zákona může každý uplatnit své připomínky k návrhu ÚP Prostějov nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání, vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti mohou podat námitku, ve které musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. Dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán uplatní ve stejné lhůtě stanoviska k částem řešení, které byly od společného jednání změněny. Stanoviska, námitky a připomínky je možno uplatnit na adrese:
Stavební úřad Magistrátu města Prostějova, oddělení územního plánování, T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov. K později uplatněným stanoviskům, námitkám a připomínkám se nepřihlíží. Ke stanoviskům, námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydávání zásad územního rozvoje, se nepřihlíží. (Zdroj MMPv)

Komentáře

tak už je to tady, úprav plánu přímo na míru společnosti Manthellan a volná cesta pro zbourání Kasca a stavbě obchodní megapříšery, která bude zcela jakékoli měřítko okolní zástavby....

Poslat nový komentář