Pro správné prohlížení webu je nutné povolit javascript.

Víme, co kraj chystá na příští čtyři roky. Čtěte seznam slibů.

Víme, co kraj chystá na příští čtyři roky. Čtěte seznam slibů.
Krajský úřad Olomouckého kraje (zdroj: www.kr-olomoucky.cz)

Krajská vládnoucí koalice ČSSD a KSČM v pátek představila programové prohlášení pro nadcházejí čtyřleté funkční období. Jaké priority předkládá a jakým oblastem by se chtěla především věnovat?

Program je rozdělen na celkem jedenáct kapitol: Veřejná správa, Finance a majetek, Vzdělávání, sport a volný čas, Doprava a dopravní obslužnost, Zdravotnictví, Sociální péče a rodina, Cestovní ruch, Regionální rozvoj a podpora podnikání, Životní prostřední, zemědělství a rozvoj venkova, Kultura a památková péče a Bezpečnost, ochrana zdraví a majetku občanů.

V oblasti veřejné správy je pro kraj prioritou přiblížení rozhodování kraje občanům, a to především profesionálnějším přístupem zaměstnanců, aktualizovaným internetovým portálem kraje a také výjezdními zasedáními a konferencemi se starosty. Kraj chce také ve větší míře využívat elektronickou formu komunikace.

Prioritou sekce Finance a majetek je vyrovnané hospodaření, kraj však nevylučuje ani další úvěry a v oblasti rozvojových aktivit hodlá maximálně využít evropských fondů. Zlepšit finanční kondici kraje chce Rada i navýšním podílu daní pro kraje v rámci rozpočtového určení daní, společnými projekty veřejného a soukromého sektoru (PPP projekty) a centrálním nákupem služeb a produktů.

Maximální pozornost chce kraj věnovat vzdělávání, sportu a volnému času, kde se chce zaměřit především na podporu učňovského vzdělávání a spolupráci mezi školami a zaměstnavateli. Kromě toho chce Rada pokračovat v udělování krajských stipendií, dále modernizovat školy, sportovní areály i tělocvičny a slibuje také zachovat síť základních uměleckých škol.

Kraj se chce také věnovat dopravě a dopravní obslužnosti. V této části programu slibuje dopravně racionalizovat území kraje, rozvíjet integraci veřejné osobní dopravy s důrazem na železniční osobní dopravu, což chce zajistit tak transformací příspěvkové organizace Koordinátor Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje na obchodní společnost. Celou železniční a veřejnou linkovou dopravu chce stabilizovat, a to včetně dokončení tarifní integrace. Kraj také slibuje zajištění provozu bezkontaktní čipové karty. V oblasti osobní dopravy krajská rada slibuje vyvíjení tlaku na urychlení příprav, realizace a dokončení staveb na státní silniční síti, především na dálnici D1 u Přerova, R35 z Mohelnice do Starého Města, modernizaci R46 mezi Olomoucí a Vyškovem a přípravu staveb mimoúrovňových křižovatek u Brodku u Prostějova, Držovic, Prostějov-centrum a Olšany u Prostějova, dále silnici mezi Mohelnicí a Šumperkem, Olomoucí a Šternberkem, včetně obchvatu Olomouce (tzv. východní tangenty) a obchvatu Šternberka, a na rychlostní komunikaci mezi Olomoucí a Přerovem, včetně tzv. průpichu. Na krajských komunikacích pak chce realizovat obchvaty sídel na silnicích II. třídy či pokračovat ve výstavbě okružních křižovatek v Olomouci, Prostějově, Přerově, Lipníku nad Bečvou a Zábřehu.

V oblasti zdravotnictví chce kraj investovat minimálně 100 milionů korun do rozvoje nemocnic a ústavů, slibuje neprivatizovat vlastní zdravotnická zařízení a zaměřit se chce také na další rozvoj a modernizaci odborných léčebných ústavů v Pasece a Moravském Berouně. V sociální oblasti chce kraj pokračovat v pilotním projektu transformace pobytových sociálních služeb a bude se připravovat na převzetí odpovědnosti za dotační řízení pro poskytovatele sociálních služeb od státu. Dále bude podporovat prorodinné aktivity na území kraje a také projekt Euroklíč, zejména zvyšováním počtu míst osazených Eurozámkem v Olomouckém kraji.

Cestovní ruch v Olomouckém kraji chce jeho vedení zvýšit především rozvíjením nových aplikací turistického informačního portálu, podporou činnosti turistických informačních center a zřízením centrály cestovního ruchu coby krajského garanta rozvoje cestovního ruchu. Při prezentaci a propagaci turistického potenciálu kreje chce spolupracovat se sdruženími cestovního ruchu Střední Morava a Jeseníky. Regionální rozvoj chce kraj zlepšit především podporou inovační činnosti podnikatelů a vysokých škol, podporou úsilí měst a obcí při vytváření podmínek pro domácí i zahraniční investory a při realizaci vlastních rozvojových záměrů a celkově vytvářením příznivých podmínek pro malé a střední podnikatele. Speciální pozornost bude kraj věnovat přípravě operačních programů EU na období 2014-2020 a zabývat se bude také situací na Letišti Přerov.

Rozvoj venkova a zlepšení životního prostředí a zemědělství chce kraj zajistit podporou výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury a urychlením výstavby protipovodňových opatření, dále lepším tříděním odpadu a vytvořením integrovaného systému nakládání s komunálními odpady včetně energetického využití zbytkových směsných komunálních odpadů. Kulturní vyžití obyvatel chce vedení zajistit modernizací stávajících expozic příspěvkových organizací s ohledem na moderní technologie, dále finanční podporou institucím s regionální působností i na podporu živé kultury, na obnovu kulturních památek a na obnovu drobné architektury místního významu, a také opravou zámku v Čechách pod Kosířem či renesančního paláce na hradě Helfštýn. Kromě toho chce také připravit návrh na víceleté granty v oblasti kultury.

Posledním bodem programu je Bezpečnost, ochrana zdraví a majetku občanů. Kraj je chce zlepšit zejména prohlubováním a rozvíjením spolupráce a organizace složek integrovaného záchranného systému, zkvalitněním spolupráce s neziskovými a dobrovolnickými organizacemi a realizací preventivních opatření před povodněmi v ohrožených oblastech kraje. Kraj chce také ve spolupráci s ministerstvem obrany řešit situaci dislokace vojsk, udržovat si informovanost v této věci , aby mohl včasně a adekvátně reagovat a minimalizovat tak dopady na Olomoucký kraj.

Celé programové prohlášení Rady kraje na období 2012 – 2016 najdete zde.

Poslat nový komentář

CAPTCHA
Prosím opište text z obrázku.
Image CAPTCHA
Nezáleží na velikosti písmen
sex hikayeleri escort fethiye fresh hair style top hair style popular hair style