O voličský průkaz můžete písemně žádat jen do 18. října!

O voličský průkaz můžete písemně žádat jen do 18. října!
ilustrační foto internet

 

Volič, který se nebude zdržovat v době voleb do Poslanecké sněmovny konaných ve dnech 25. a 26. října 2013 ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat na voličský průkaz v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území České republiky nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí.

Zákon o volbách do Parlamentu v tomto ustanovení upravuje dva způsoby, jak lze požádat obecní úřad příslušný podle místa trvalého pobytu voliče o vydání voličského průkazu, a to osobně do 23. října 2013 do 16.00 hodin. Druhou možností je podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do 18. října 2013, příslušnému obecnímu úřadu – ohlašovně. Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát. Voličský průkaz může vydávat také zastupitelský úřad, za stejných podmínek jako obecní úřad, na žádost voliče, který je u něj zapsán ve zvláštním seznamu voličů. (red)

Poslat nový komentář