Příprava rekonstrukce křižovatky na Olomoucké vrcholí

Příprava rekonstrukce křižovatky na Olomoucké vrcholí
ilustrační foto

Rada města na své poslední schůzi schválila zahájení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky „Stavební úpravy křižovatky u železničního přejezdu na ulici Olomoucká, Prostějov.“ Podle Smlouvy o společném postupu zadavatelů, uzavřené mezi Správou silnic Olomouckého kraje (SSOK) a městem Prostějov provede kompletní administraci této zakázky SSOK, přičemž město bude mít zastoupení v komisi pro otvírání obálek a v hodnotící komisi.

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy křižovatky s křížením s železniční tratí. Stavba řeší prostor křižovatky ulic Olomoucká – Barákova - Sladkovského s úpravou jednotlivých větví, a to v Olomoucké ulici 183,17 m, v ulici Barákova 66,10 m a v Sladkovského ulici 77,80 metru. S úpravami komunikací souvisí potřebné přeložky inženýrských sítí. Na manipulační ploše před garážemi budou vybudována nová stání pro osobní vozidla, náhradou za zrušená stání podél ulice Barákova. Křižovatka bude osazena světelným signalizačním zařízením pro zajištění vyšší kapacity průjezdnosti křižovatkou.

Předběžný rozpočtovaný objem prací je 20 milionů Kč bez DPH. Realizace této stavby bude financována z prostředků Statutárního města Prostějova (ve schváleném rozpočtu na rok 2014 je na tuto akci vyčleněna částka 4 mil. Kč) a z prostředků Olomouckého kraje. „Podle smlouvy město uhradí náklady rekonstrukce komunikace v ulici Sladkovského, parkoviště, kanalizace a bude se podílet na rekonstrukci veřejného osvětlení a světelného signalizačního zařízení,“ vypočítala náměstkyně primátora Alena Rašková.

Předpokládaný termín realizace je stanoven na období červenec až říjen 2014. „Základním hodnotícím kritériem zadávacího řízení bude ekonomická výhodnost nabídky stanovená celkovou nabídkovou cenou s vahou 70 procent, dílčím kritériem pak délka uzavírky komunikace s vahou 30 procent,“ uvedla Alena Rašková.

Rekonstrukci železničního přejezdu bude samostatnou stavební akcí zajišťovat Správa železniční dopravní cesty ČR. (red)

 

Poslat nový komentář