Lidé z živnostenského úřadu provedli už víc než 300 kontrol

Lidé z živnostenského úřadu provedli už víc než 300 kontrol
ilustrační foto

Odbor obecní živnostenský úřad Magistrátu města Prostějova provedl ve městě a v jeho správním obvodu za 1. pololetí 2014 celkem 301 živnostenských kontrol. Úřednící uložili 137 blokových pokut za 97 500 korun, ve správních řízeních pak pokuty za 16 tisíc a náklady řízení ve výši 8 tisíc korun. kromě toho úřad řešil v přestupkovém řízení tři případy neoprávněného podnikání.

Živnostenský úřad „sankčně“ zrušil 17 živnostenských oprávnění (ztráta bezúhonnosti, konkursní překážka, nedoložení právního důvodu k sídlu), jedno živnostenské oprávnění bylo sankčně pozastaveno.

Živnostenské kontroly byly v 1. pololetí 2014 zaměřeny mimo jiné na kontrolu zákazu nočního prodeje v bazarech a zastavárnách. Na území města Prostějova bylo zkontrolováno všech 73 provozoven, ve kterých si podnikatelé udali výkon uvedené činnosti. U žádné z nich nebylo zjištěno porušení zákazu nočního prodeje. Provedena byla rovněž kontrola hostinských a obchodních provozoven.S ohledem na povinnost prodejců lihu a lihovin mít od 18. 4. 2014 k prodeji koncesi bylo prověřeno 211 subjektů a byl zjištěn jeden přestupek neoprávněného podnikání, kdy byly v omezené míře prodávány lihoviny v malém prodejním zařízení, aniž by měl prodejce koncesi.I v rámci těchto kontrol byly zjištěny jiné správní delikty, za které bylo zatím uloženo 36 pokut, v případě 24 subjektů se záležitost řeší. Další byla kontrola pojištění cestovních kanceláří, v těchto případech nebyly zjištěny nedostatky.

Z výsledků kontrol vyplynulo, že nejčastěji, a to až až v 75 % zjištění, podnikatelé neplní svou povinnost předem oznámit živnostenskému úřadu zahájení nebo ukončení činnosti v provozovně.

Dalším častým zjištěním je nedostatečné označení provozovny, neoznámení změn v osobě odpovědného zástupce nebo neprokázání právního důvodu k adrese, kterou uvedl podnikatel jako své sídlo a která je odlišná od jeho bydliště.

Odbor obecní živnostenský úřad spolupracuje při výkonu dozorové činnosti s  Městskou policií Prostějov, dále také s ostatními orgány státní správy, např. s Českou obchodní inspekcí, Krajskou hygienickou stanicí Olomouc nebo celním úřadem. V některých případech předává svá zjištění i Státnímu úřadu inspekce práce. (red)

Ilustrační foto: internet

Komentáře

O kontrolách živnostenského úřadu v konkrétních společnostech nemáme žádné informace. Redakce

Důrazně žádám o přímou odpověď, provedl ŽÚ kontrolu u společnosti TK+ !! Nikde jsem se nedočetl jak hospodaří a o výročních zprávách je ticho po pěšině. Děkuji za odpověď

Poslat nový komentář