První etapa regenerace sídliště Šárka vypukne již záhy

První etapa regenerace sídliště Šárka vypukne již záhy
ilustrační foto

 

Rada města Prostějova schválila projektový námět „Regenerace sídliště Šárka - I. etapa“ a podání žádosti o dotaci na realizaci tohoto projektu v programu Podpora bydlení podprogramu Podpora regenerace panelových sídlišť pro rok 2015 Ministerstva pro místní rozvoj ČR. V případě získání dotace radní navrhli spolufinancování realizace projektu z vlastních zdrojů a doporučili Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření ve výši 8,9 milionů korun na profinancování této investiční akce.

„Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu k podávání žádostí o dotaci z programu Podpora bydlení pro rok 2015, podprogramu Podpora regenerace panelových sídlišť. Lhůta pro doručení žádostí o dotace končí dnem 16. 2. 2015. Dotace je poskytována do sedmdesáti procent rozpočtových nákladů, maximálně však čtyři miliony korun. Součástí žádosti o dotaci je doložení zajištění vlastních prostředků na dofinancování akce pro rok 2015,“ vysvětlil podmínky dotačního titulu radní Jaroslav Šlambor. „Předmětem první etapy regenerace sídliště Šárka jsou stavební úpravy v západní části přiléhající k ulici Jezdecká. Projekt řeší komunikace včetně parkování a odvodnění, dešťovou kanalizaci, nové dlážděné a mlatové chodníky včetně zálivů pro lavičky a přeložky elektrického vedení. V rámci projektu dojde k obnově veřejné zeleně, instalaci zástěn pro kontejnery a nových prvků mobiliáře,“ doplnil technické údaje náměstek primátora Zdeněk Fišer. První etapa regenerace sídliště Šárka je vyčíslena na 15,863 mil. Kč. Podíl finanční spoluúčasti pro podání žádosti o dotaci činí 11,863 mil. Kč. Vzhledem k tomu, že v rozpočtu města je na tuto akci pro letošní rok vyčleněna částka 3 mil. Kč,  činí zbývající finanční krytí vlastních zdrojů 8,863 mil. Kč. (red)

Poslat nový komentář