Projekt regenerace sídliště Svornosti

Projekt regenerace sídliště Svornosti
ilustrační foto

Rada města Prostějova na své poslední schůzi doporučila Zastupitelstvu schválit Projekt regenerace sídliště Svornosti v Prostějově. Hlavními cíli regenerace tohoto sídliště je oživení parteru mezi jednotlivými domy doplněním funkčního mobiliáře, osvětlení a revitalizace ploch pro sportovní aktivity, zlepšení prostupnosti řešeným územím a v neposlední řadě revitalizace území podél vodního toku.

„Koncept řešení vychází mimo jiné z vyhodnocení ankety občanů. Projekt byl projednán na dvou veřejných jednáních s občany sídliště, dotčenými orgány státní správy a zástupci města a na výrobním výboru se zástupci bytových družstev a společenství vlastníků bytových jednotek,“ vysvětlil Zdeněk Fišer, náměstek primátora.

Většinově akceptovatelné řešení návrhu na přeložení místní komunikace v ul. Sídliště Svornosti, vytvoření nových parkovacích stání v prostoru jižně od garáží včetně předláždění ulice mezi garážemi a nového odvodnění prostoru mezi garážemi bude rozděleno do tří samostatných etap. „Předpokládané náklady na realizaci navržených úprav sídliště Svornosti jsou odhadovány na celkovou částku přibližně 17,5 milionů korun včetně DPH. V další fázi přípravy regenerace sídliště bude pořízena dokumentace pro územní řízení včetně vydání územního rozhodnutí a dokumentace pro stavební povolení včetně jeho vydání. V rozpočtu města 2015 jsou na kapitole 60 schváleny finanční prostředky na pokračování projektové dokumentace tohoto sídliště,“ uvedl Fišer. (red)

Komentáře

ŽÁDÁM POSLAT PODMÍNKY ZADÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE-REVITALIZACE SÍDLIŠTĚ SVORNOSTI.SVOBODA ČENĚK SÍDLIŠTĚ SVORNOSTI 708/15 PROSTĚJOV

Poslat nový komentář