Živnostenský úřad se již tradičně zúčastnil kontrolní akce „ HAD“ 2019

Živnostenský úřad se již tradičně zúčastnil kontrolní akce „ HAD“ 2019
ilustrační foto

Kontrolní akce proběhla ve dnech 26. a 29. srpna 2019, kdy se zaměstnanci statutárního města Prostějova, zařazeni do kontrolního oddělení odboru Obecní živnostenský úřad Magistrátu města Prostějova (dále jen OŽÚ), této celorepublikové akce účastnili.

Akce HAD 2019 (Hazard, alkohol a děti) navazuje na celostátní sérii kontrol v oblasti konzumace alkoholu od roku 2015 a pořádá ji na území města Prostějova Policie ČR ve spolupráci s dalšími subjekty.

„Cílem této akce je především prevence, tedy předcházení protiprávního jednání na úseku patologických jevů u dětí, spolupráce s provozovateli restauračních zařízení nad dodržováním platné legislativy a v neposlední řadě také osvěta. Policie ČR kontroluje zejména dodržování zákazu prodeje a podávání alkoholu, cigaret, nelegálních drog a dodržování zákazu umožnit hazardní hraní dětem (do 18ti let věku), ostatní kontrolní složky se zaměřily na dozor v rámci svých věcných působností,“ vysvětlil smysl akce primátor města Prostějova František Jura.

OŽÚ v rámci této akce kontroloval vybraná ustanovení zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. V letošním roce se kontroloři OŽÚ zaměřili především na povinné označení provozoven a na náležitosti vydávaných dokladů, které je podnikatel povinen vydat na žádost zákazníka. OŽÚ provedl v rámci této akce kontrolu u 16 podnikatelských subjektů provozujících hostinskou činnost, z toho u dvou z nich byly zjištěny nedostatky, které budou řešeny v navazujícím přestupkovém řízení.

Do akce HAD byla vedle příslušníků PČR a OŽÚ zapojena také Městská policie Prostějov, Celní úřad pro Olomoucký kraj, Hasičský záchranný sboru Olomouckého kraje, Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje, Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj se sídlem v Ostravě a Česká obchodní inspekce (Inspektorát pro Olomoucký a Moravskoslezský kraj).

(OŽÚ)

Ilustrační foto: PČR

Poslat nový komentář