Zastupitelé řešili smlouvu s Manthellanem

Zastupitelé řešili smlouvu s Manthellanem
ilustrační foto

Schválením IX. změny územního plánu dali zastupitelé na svém úterním jednání zelenou komerčnímu objektu firmy Manthellan, který nahradí stávající objekt Společenského domu. Součástí jednání bylo i schválení Dodatku č. 2 ke Smlouvě o smlouvách budoucích s firmou Manthellan. Oba návrhy nakonec hlasováním prošly, vyvolaly však bouřlivé diskuze.

Změna územního plánu se týká souvisejících ploch veřejného prostranství, zejména ulic Komenského, Křížkovského, Kostelní, Hradební a Úprkova, přičemž nedojde k rozšíření zastavitelného území. 

Uzavřením Dodatku č. 2 by se mělo zlepšit nerovné postavení města. Smlouva je totiž nevypověditelná a o jejím zrušení může rozhodnout jedině soud. „Do dodatku se podařilo dostat body tak, aby ta smlouva byla vyváženější pro město. Především jedním z těch důležitých rozhodnutí je to, že územní rozhodnutí může být doplněno regulačním plánem. Regulační plán bude do budoucna schvalovat zastupitelstvo a my tímto regulačním plánem můžeme ovlivnit to, co bude stát v centru města. Nejdůležitější bod smlouvy zabezpečuje, že ty pozemky, které bude společnost Manthellan využívat, odkoupí pro dané záměry. Pokud nesplní podmínky výstavby do pěti let od nabytí účinnosti stavebního povolení, tak musí nabídnout pozemky za stejnou kupní cenu zpět městu. Pokud je nenabídne do šesti měsíců, tak bude platit institut zneplatnění smlouvy,“ vysvětlil místostarosta města Prostějova Jiří Pospíšil. „Pokud schválíme dodatek, jsme rovnocennými partnery pro firmu Manthellan,“ dodal místostarosta. 

Na otázku místostarosty Pospíšila, co se stane v případě, že se Dodatek č. 2 neschválí, odpověděla Alexandra Klímková, právnička Odboru správy a údržby majetku města: „V případě, že Dodatek č. 2 nebude dnes schválen, budeme postupovat tak, jak jsou stanoveny podmínky ve Smlouvě o smlouvách budoucích a v Dodatku č. 1. V případě, že Manthellan, splní podmínky, které mu smlouva ukládá, tak město bude povinno mu pozemky a stavby, které jsou ve smlouvě jmenovány, odprodat. Postavení města Dodatek č. 2 zlepšuje.“

Po zástupcích firmy Manthellan, kteří by odpověděli na otázky, se marně pídil zastupitel Josef Augustin. 

Finanční analýza, kterou si nechalo zastupitelstvo vypracovat, shrnuje to, co by město čekalo, pokud by byla smlouva zrušena ze strany města, i když dle právníků je toto zcela nemožné. „Konečná suma činí asi 850 milionů korun, kterou by možná mohl požadovat Manthellan, pokud by se ta smlouva, která je v tuto chvíli podepsána, nenaplnila z naší strany,“ upřesnil místostarosta Pospíšil. Od zastupitele Josefa Augustina však sklidil výtku, že zastupitelé neměli tuto analýzu k dispozici a neměli možnost si ji přečíst a seznámit se s ní. 

Dodatek č. 2 byl po téměř devadesátiminutovém jednání schválen počtem 25 hlasů.

(pel)

Poslat nový komentář