První výsledky Sčítání lidu, domů a bytů 2011

První výsledky Sčítání lidu, domů a bytů 2011
Trend postupného stárnutí obyvatel potvrdilo i poslední sčítání lidu. Ilustrační foto

Olomoucký kraj hlásí úbytek obyvatel, stále však zůstává šestým největším krajem v republice. Z 399 obcí kraje se počet obyvatel snížil ve 149 obcích. Stále převládají počty žen nad počty mužů. Vzrostl podíl cizinců, zatímco podíl „rodáků“ poklesl. Sčítání také potvrdilo trend postupného stárnutí obyvatel. Struktura obyvatel podle rodinného stavu v kraji kopíruje tendence za ČR. Podíl svobodných mužů v kraji převládá. V historii sčítání byl zjištěn nejvyšší počet domů. Výrazný pokrok zaznamenalo využívání domácností osobních počítačů s připojením na internet.

Trvalé bydliště ve 399 obcích Olomouckého kraje má téměř 640 tisíc obyvatel. Počet obyvatel se od roku 1980 trvale snižoval a proti sčítání před deseti lety poklesl téměř o 4 tisíce. Olomoucký kraj se tak řadí mezi tři kraje v ČR, kde se počet obyvatel snížil. K poklesu obyvatel ještě došlo v Moravskoslezském a Zlínském kraji. Olomoucký kraj zůstává 6. největším krajem v republice co do počtu obyvatel za Středočeským krajem, Hlavním městem Prahou, Moravskoslezským, Jihomoravským a Ústeckým krajem, stejně jako v roce 2001. Na celkovém počtu obyvatel ČR se náš kraj podílí 6,1 %.

Ve struktuře obyvatel převládají ženy (51 %), avšak podíl žen se na celkové populaci kraje v průběhu padesáti let snižoval.

Téměř polovina obyvatel kraje žije v obcích do 5 tis. obyvatel. Necelá pětina v Přerově, Prostějově a Šumperku. V Olomouci bylo při sčítání stále ještě nad 100 tis. obyvatel.

Od sčítání v roce 2001 počet cizinců, tj. osob s jiným státním občanstvím než ČR, vzrostl v Olomouckém kraji více jak dvojnásobně. Přitom Olomoucký kraj patří v republice ke krajům, kde podíl žijících cizinců nedosahuje ani 1,5 % z celkového počtu obyvatel. Územní rozložení cizinců žijících v kraji je nerovnoměrné a odpovídá celorepublikovým tendencím. Nejvíce jich žije v Olomouci, Přerově a Prostějově.

Podíl občanů, kteří se narodili ve stejné obci, ve které mají současné bydliště, tzv. podíl „rodáků“, poklesl v Olomouckém kraji pod 50 %. Snížený podíl rodáků ovlivnily především nižší podíly na Jesenicku, Mohelnicku, Šumpersku a Šternbersku.

Trend postupného stárnutí obyvatel potvrdilo i poslední sčítání lidu. Podíl osob v postproduktivním věku se od předchozího sčítání v roce 2001 zvýšil až na 16,1 %. Nárůst podílu nejstarší věkové kategorie byl na úkor dětské složky populace. Podíl nejstarší kategorie obyvatelstva převyšoval dětskou složku obyvatel o 1,6 procentního bodu.

Struktura obyvatel podle rodinného stavu je v kraji velmi podobná struktuře za ČR. Při sčítání v roce 2001 měly nejvyšší podíl jak u mužů, tak u žen, osoby žijící v manželství. V roce 2011 je však situace mezi pohlavími rozdílná. Zatímco u žen stále ještě převládal podíl vdaných, u mužů byl nejvyšší podíl svobodných. Podíly se však snížily u obou pohlaví.

Sčítání také potvrdilo stálý trend zvyšování vzdělanostní úrovně obyvatelstva. Podíly osob s maturitou, vyšším odborným vzděláním a vysokoškolským vzděláním se zvyšovaly. Osoby bez vzdělání zůstaly v posledním desetiletí téměř na stejné úrovni s podílem 0,6 %.

Z celkového počtu obyvatel kraje bylo ke dni sčítání necelých 314 tis. lidí ekonomicky aktivních, což představovalo 49 % populace kraje, z nich potom bylo 11,6 % nezaměstnaných. Největší podíl lidí, kteří v době sčítání pracovali, připadl na zaměstnance (221 tis.). Ekonomicky neaktivních, kam patřili především důchodci a děti, se sečetlo více než 297 tis.

Otázky národnosti i náboženské víry byly při sčítání dobrovolné a záleželo na každém jednotlivci, zda je vyplní. Čtvrtina obyvatel kraje využila možnosti na otázku národnosti neodpovědět a deklarovat náboženskou víru odmítla téměř polovina obyvatel. Počet lidí, kteří uvedli moravskou národnost, vzrostl o 27 tis. Podobně jako u české národnosti i u národnostních menšin byly zaznamenány poklesy oproti předchozím sčítáním. 

Na  území Olomouckého kraje je téměř 137 tis. domů. Jejich celkový počet je o více jak 7 % vyšší než při sčítání v roce 2001. V souladu s celorepublikovým trendem došlo v tomto mezidobí k nejvyššímu nárůstu počtu domů za poslední půlstoletí. V sedmdesátých a osmdesátých letech dominovala výstavba domů bytových, od poloviny devadesátých let 20. století se hlavním pilířem stala výstavba domů rodinných. Z celkového počtu obydlených domů připadalo 88 % na domy rodinné a 10 % na domy bytové.

Obydlených bytů je v kraji necelých 235 tis. Z toho vyplývá, že na jeden dům připadly v průměru dva obydlené byty. Počet obydlených bytů na dům se oproti sčítání 2001 snížil. Hlavním důvodem byla převaha jednobytových rodinných domů v novodobé výstavbě. Převaha bytů ve vlastním domě korespondovala s převahou rodinných domů v rámci domovního fondu.

Z pohledu převládajícího způsobu vytápění je patrný výrazný odklon domácností od lokálního vytápění. Z hlediska energie používané k vytápění je patrný klesající zájem o uhlí a koks a naopak rostoucí zájem o dřevo. Podíl bytů využívajících k vytápění plyn zůstal mezi lety 2001 a 2011 nezměněn, a to i přesto, že podíl plynofikovaných bytů se od roku 2001 zvýšil. Malá část bytového fondu přešla k alternativním způsobům vytápění.

Poslední sčítání ukázalo, že osobním počítačem je vybaveno 58 % bytů v kraji. Ještě výraznějšího pokroku bylo dosaženo u vybavenosti bytů osobním počítačem s napojením na internet. V roce 2001 byl k internetu připojen každý devatenáctý byt, v roce 2011 již každý druhý byt. Připojení k internetu se tak během deseti let stalo běžným standardem.

Poslat nový komentář