nájemné

Nájemné městských bytů půjde v Prostějově nahoru. Po třech letech

ilustrační foto ber

Nájemné bylo upravováno naposledy v roce 2017. Podle legislativy je možné jednorázově zvýšit nájemné maximálně o 20 procent za období třech po sobě následujících let. Dále je možné zvýšit nájemné dohodou obou stran bez omezení, nebo oznámením o zvýšení nad 20 procent. Pokud nájemník nesouhlasí, rozhodne soud.

Ten však již není vázaný žádným omezením a může rozhodnout například o tom, že nájemné bude na úrovni tržního nájemného. Tržní nájemné se v Prostějově pohybuje okolo 140 – 180 Kč/m2. Na základě výše uvedeného radní souhlasí se zvýšením všech nájmů o 20 procent s výjimkou bytů nad 100 m2.

Bydlení v Sušilově bude dražší. O hodně

ilustrační foto MMP

O novém objektu komunitního domu v Sušilově ulici v Prostějově PvNovinky již několikrát informovaly. Naposledy v souvislosti s návrhem jednatele Domovní správy Prostějov Vladimíra Průši ohledně výše nájmu. Ten se ale od návrhu bude znatelně lišit.

"Cena pronájmu by měla být stanovena na 115 Kč/m2/měsíc, cena garážového stání na 600 Kč/měsíc. Navrhovaná cena nájemného odpovídá dvojnásobku nájemného v DPS Hacarova a Polišenského. Vzhledem k tomu, že v bytech Sušilova budou bydlet minimálně dvě osoby, na rozdíl od stávajících DPS, je i tato výše nájemného logicky odůvodnitelná. Cena nájemného by tedy neměla překročit 5175,- Kč/měsíc. Vzhledem k rekuperaci vzduchu budou náklady na vytápění minimální.

Střední školy platí městu nájemné. Za užívání prostor

ilustrační foto

Výše nájemného sjednaného v rámci nájemních smluv na pronájem objektů či nebytových prostor ve vlastnictví Statutárního města Prostějova subjektům za účelem provozování středních škol se liší podle data uzavření.

„Nájemné je každoročně použito formou reinvestice zpět na opravy předmětných objektů,“ uvedl náměstek primátorky Jiří Pospíšil. Od roku 2013, v návaznosti na sdělení Olomouckého kraje, že průměrná výše nájemného za užívání prostor krajskými školskými příspěvkovými organizacemi v rámci kraje činí cca 144 Kč/m2 ročně, se při stanovení výše nájemného vychází z této částky. 

Město nebude zvyšovat nájem a pacht o míru inflace

ilustrační foto

Český statistický úřad vyhlásil míru inflace (index spotřebitelských cen) za rok 2016 0,7 %. Město Prostějov ale navýšení nájemného a pachtovného pro rok 2017 o míru inflace uplatňovat nebude. Tento postup schválila Rada města Prostějova.

V rámci většiny uzavřených nájemních a pachtovních smluv na užívání a požívání majetku ve vlastnictví Statutárního města Prostějova je smluvně sjednána možnost každoročního navyšování nájemného a pachtovného o míru inflace.

Inflační zvýšení nájemného a pachtovného se letos opět nekoná

ilustrační foto

Rada města Prostějova schválila, že nebude navyšovat letošní nájemné o míru inflace vyhlašovanou Českým statistickým úřadem za uplynulý kalendářní rok u všech nájemních smluv na pronájem majetku ve vlastnictví města Prostějova. Zvyšovat se nebude ani pachtovné u smluv na užívání a používání městského majetku.

V rámci většiny uzavřených nájemních a pachtovních smluv na užívání a požívání majetku ve vlastnictví Statutárního města Prostějova, zejména pozemků a nebytových prostor, je smluvně sjednána možnost každoročního navyšování nájemného a pachtovného o míru inflace. V letech 2010 až 2015 nebylo nájemné a pachtovné navyšováno, a to s ohledem na výši míry inflace a také s ohledem na časovou a kapacitní náročnost rozesílání písemných oznámení.

Podle oficiálních údajů Českého statistického úřadu činila míra inflace, index spotřebitelských cen, za rok 2015 0,3 %. (red)

Město již šestým rokem nezvýší ceny nájmů o inflaci

ilustrační foto internet

 

Rada města na poslední schůzi schválila neuplatnění navýšení nájemného pro rok 2015 o míru inflace vyhlašovanou Českým statistickým úřadem za uplynulý kalendářní rok u všech nájemních smluv na pronájem majetku ve vlastnictví Statutárního města Prostějova.

„Navazujeme na stejná rozhodnutí vedení města v minulých letech. Již od roku 2010 město nezvyšuje ceny nájemného u všech smluv, přestože u většiny je takzvaná inflační doložka obsažena ve smluvních podmínkách,“uvedl Jiří Pospíšil, náměstek primátora.

Školy si rozdělily jimi zaplacené nájemné

ilustrační foto

 

Rada města doporučila Zastupitelstvu schválit rozdělení fondu reinvestic nájemného, které bylo projednáno na společné schůzce zástupců vedení škol sídlících v objektech ve vlastnictví města s náměstkem primátora Zdeňkem Fišerem.

Společné jednání proběhlo ve středu 5. března. „Město každoročně reinvestuje vybraný nájem zpět do budov škol na základě diskuze a dohody se všemi zainteresovanými zástupci. Letos jsme rozdělovali celkovou částku 2,187 milionů korun,“ sdělil Zdeněk Fišer.