rada města

17. schůze Rady města Prostějova bude v Seči

ilustrační foto

Konat se bude v úterý 14. 5. 2019 od 10:30 hodin v jednací místnosti lesní školky Seč obchodní společnosti Lesy města Prostějova, s. r.o. 

Na programu má řadu důležitých bodů. Radní mimo jiné projednají záležitosti Městské policie Prostějov, udělení výjimky z OZV o zákazu konzumace alkoholických nápojů - Prostějovské léto, schválí přijetí dotace z rozpočtu OlK pro JSDH, projednají závěrečný účet statutárního města Prostějova za rok 2018 a schválí účetní závěrky statutárního města Prostějova za rok 2018,  budou se zabývat možností odpočtu DPH u rekonstrukce Společenského domu, výstavby parkovacího domu a městské tržnice.

Místo elektra bude sekáč

Foto ber

Již několik měsíců nabízela Domovní správa Prostějov k pronájmu prodejnu v Palackého ulici v Prostějově. Zájemce se přihlásil až nyní.

"Bývalý dlouholetý nájemce, firma, zabývající s prodejem elektra, smlouvu vypověděla kvůli klesajícímu prodeji. Svůj podíl na tom má jistě fakt, že u prodejny nelze zaparkovat," uvedla náměstkyně primátora Alena Rašková.

O prodejnu v minulých dnech projevil zájem nájemce, který se zabývá prodejem oblečení z druhé ruky. "Kdy bude otevřena, prozatím nevíme, ale zřejmě v nejbližší době," doplnila Rašková. (ber)

V úterý bude jednat Rada města Prostějova

ilustrační foto

V pořadí páté jednání nové Rady města Prostějova se bude konat v úterý 18. 12. 2018 od deseti hodin v jednací místnosti rady. 

Radní projednají přehled úkolů ze schůzí rady města a zprávu o plnění úkolů ke dni 18.12.2018, budou se věnovat záležitostem komisí rady, delegují zástupce města Prostějova do Rady pro kontrolu hospodaření ZZS OlK, shrnou nabídky služby bikesharingu v Prostějově, projednají návrh změny organizační struktury a systemizace pracovních míst a změnu Organizačního řádu, vyslechnou informaci o Rozsudku Krajského soudu v Brně č. j.

Rada města Prostějova zřídila čtrnáct komisí

ilustrační foto

Také v novém volebním období bude mít Rada města Prostějova jako poradní orgán několik komisí, do kterých mohou politické strany a uskupení nominovat své zástupce.

„Na rozdíl od výborů Zastupitelstva města Prostějova, což jsou výbory finanční a kontrolní a jsou ze zákona povinné, jsou komise Rady města poradními orgány,“ uvedl primátor města Prostějova František Jura. Jak doplnil, komise Rady města Prostějova jsou zřizovány v souladu se zákonem o obcích.

Rada města stanovila následující komise:

1. Komise sportovní

2. Komise výstavby

3. Komise školská

4. Komise pro dopravu

5. Komise pro kulturu a cestovní ruch

6. Komise životního prostředí

7. Komise pro rozvoj města a podporu podnikání

Nová rada města se sejde poprvé v úterý

ilustrační foto

Schůze Rady  města Prostějova se bude konat v úterý 13. listopadu 2018. Radní čeká řada bodů. 

Mimo jiné předání osvědčení o nastoupení do funkce člena Zastupitelstva města Prostějova Vojtěchu Burdovi, delegování zástupce do Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska, návrh rozpočtu města Prostějova na rok 2019 – III. verze, zřízení komisí Rady města Prostějova, informace o poskytnutí dotace z Operačního programu životního prostředí 2014 – 2020 „Systém pro separaci bioodpadů ve městě Prostějov, III. etapa“, vytvoření pracovní skupiny – realizace Bikesharingu (sdílení jízdních kol) a další. (red)

Nová koalice zveřejnila odměny členů dozorčích rad

Foto MMP

Hned z prvního jednání po podpisu koaliční smlouvy nového vedení města Prostějova vzešlo rozhodnutí o zveřejňování odměn členům dozorčích rad společností stoprocentně vlastněných městem.  V tuto chvíli jde o Domovní správu, s. r. o., Lesy města Prostějova, s. r. o. a společnost Dřevo Prostějov, s. r. o.

„Navíc, o zveřejňování odměn členů dozorčích rad ve společnostech, jejichž vlastníkem není město Prostějov, ale má zde majetkovou účast, budeme jednat s většinovými vlastníky těchto firem,“ shodla se dosavadní primátorka Alena Rašková s budoucím prvním mužem města Františkem Jurou a zástupci dalších politických stran.

Měsíční odměny (před zdaněním) činí:

Rada města zasedne naposledy. V úterý

ilustrační foto

V úterý 9. října zasedne k jednání Rada statutárního města Prostějova naposledy ve starém složení. 

Jednat  bude mimo jiné o dovybavení již postaveného komunitního domu v Sušilově ulici, o připravované rekonstrukci domu v Knihařské ulici, o přípravách Vánočního jarmarku, o prvním návrhu rozpočtu města na rok 2019, o plánu zimní údržby prostějovských komunikací, nabytí stromů od společnosti Toray připravených k výsadbě či o pronájmech bytů zvláštního určení. (red)

Rada města schvalovala dotace do vzdělávání dětí

ilustrační foto

Rada města Prostějova na svém posledním zasedání projednávala i dotace do vzdělávání dětí. Ze tř podaných žádostí schválila jedinou.

"Stájím M+M Očenáškovi byla schválená částka 10 tisíc korun na pronájem areálu. Střední škola,Z Š a MŠ Prostějov, Komenského 10 žádala 86 tisíc korun na nákup pomůcek. Tuto částku Rada města Prostějova nedoporučuje Zastupitelstvu schválit. Důvodem je, že potřeby jsou hrazeny z rozpočtu zřizovatele, kterým je Olomoucký kraj. Rodinnému centru Sluníčko Držovice nebyla schválena částka šest tisíc korun, protože je to jiná obec," sdělila PvNovinkám náměstkyně primátorky Ivana Hemerková. (ber)

 

 

Rada města Prostějova zasedne ve čtvrtek

ilustrační foto

Rada města Prostějova se bude konat dne 16. 8. 2018. Radní opět čeká řada bodů. 

Projednají dotace do školství, konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele - ředitelky - MŠ Prostějov, Rumunská ul. 23, plán rozvoje sportu v Prostějově na roky 2018-2022, návrh odměn členům výborů a komise zastupitelstva města, schválení názvu výstavních prostor v zámku, odpis pohledávek – kapitola 13 – Městská policie Prostějov, pojmenování nové ulice v k. ú.

Rada města se sejde v úterý

ilustrační foto

Jedno sto třináctá schůze Rady města Prostějova se bude konat v úterý dne 31. 7. 2018. Radní opět čeká projednání velké řady materiálů. 

Mimo jiné doporučení Komise pro nákup uměleckých děl z 18. 7. 2018, schválení poskytnutí členského příspěvku spolku Prostějov olympijský, z. s., příprava na sestavení návrhu rozpočtu statutárního města Prostějova pro rok 2019, inventarizace majetku a závazků statutárního města Prostějova k 31. 12. 2018, konkurzní řízení na obsazení pozice ředitel - ředitelka MŠ Prostějov, Rumunská ul.