Zastupitelé od ledna ručí svým majetkem za svá rozhodování v orgánu města

Zastupitelé od ledna ručí svým majetkem za svá rozhodování v orgánu města
ilustrační foto internet

 

Dne 1. 1. 2014 nabývá účinnosti občanský zákoník, kterým je rekodifikováno soukromé právo v České republice. V rámci doprovodné legislativy byl přijat zákon č. 128/2000 Sb., o obcích. Nový občanský zákoník na základě těchto změn přináší pro rozhodování zastupitelstva města významné změny. Mimo jiné jednoznačně zesiluje míru odpovědnosti člena kolektivního orgánu.

V § 159 odst. 1 NOZ stanoví: „Kdo přijme funkci člena voleného orgánu, zavazuje se, že ji bude vykonávat s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Má se za to, že jedná nedbale, kdo není této péče řádného hospodáře schopen, ač to musel zjistit při přijetí funkce nebo při jejím výkonu, a nevyvodí z toho pro sebe důsledky.“

Nové je upravena v § 159 odst. 3 NOZ i náhrada škody: „Nenahradil-li člen voleného orgánu právnické osobě škodu, kterou jí způsobil porušením povinnosti při výkonu funkce, ačkoli byl povinen škodu nahradit, ručí věřiteli právnické osoby za její dluh v rozsahu, v jakém škodu nenahradil, pokud se věřitel plnění na právnické osobě nemůže domoci.“

Nový občanský zákoník tak členy kolektivního orgánu města staví prakticky na úroveň statutárních orgánů obchodních korporací, alespoň co do jejich odpovědnosti; míře odpovědnosti však neodpovídá zejména výše odměny za výkon funkce. Zákonem nově konstruovaná míra odpovědnosti, kterou nelze omezit, tak současně členům ZMP i RMP přináší také povinnost nést negativní důsledky svého rozhodování (včetně majetkových důsledků). (red)

Poslat nový komentář