Město usiluje o dotaci na projektovou dokumentaci na ochranu proti záplavám

Město usiluje o dotaci na projektovou dokumentaci na ochranu proti záplavám
ilustrační foto

Přestože město Prostějov leží mimo záplavové oblasti a nehrozí mu bezprostřední nebezpečí záplav či povodní, jsou místa, kde může při padesátileté či stoleté vodě dojít k ohrožení majetku i životů lidí. Jednak je to lokalita v severní části Prostějova východně od ulice Olomoucká na pravém břehu říčky Hloučely tzv. Močidýlka, jednak oblast místní části Vrahovice. Rada města Prostějova proto schválila projektový námět studie proveditelnosti a projektové dokumentace navržených protipovodňových opatření ve městě Prostějov.

Na základě nově stanoveného záplavového území vodních toků Hloučela, Romže, Valová a Český potok z roku 2011 činí celková plocha města Prostějova, která je ohrožena stoletou vodou, 125 hektarů, z toho je cca 67 hektarů zastavěno. Proti možným záplavám lze podle odborníků realizovat tato protipovodňová opatření :

  • meandrující propojovací kanál Romže a Hloučely

  • poldr na toku Romže

- liniová opatření v Močidýlkách na toku Hloučela

„ Město Prostějov usiluje o získání finančních prostředků na akci ,Studie proveditelnosti a projektová dokumentace přírodě blízkých protipovodňových opatření ve městě Prostějovʼ z Operačního programu Životní prostředí. Cílem projektu je zpracování studie proveditelnosti a projektové dokumentace opatření protipovodňové ochrany města Prostějova, která bude řešit možnosti realizace přírodě blízkých protipovodňových opatření pro město Prostějov na vodních tocích Hloučela a Romže s pozitivním dopadem pro místní část Vrahovice. Na základě výsledků studie by byla zpracována projektová dokumentace pro jednotlivá účinná opatření. Případná schválená dotace by pokryla až devadesát procent způsobilých výdajů projektu,“ uvedla náměstkyně primátora Ivana Hemerková. Odhad nákladů na vypracování projektové dokumentace činí zhruba jeden a půl milionu korun, náklady z rozpočtu města by představovaly cca 150 tisíc.

(red)

Poslat nový komentář