Lídr okresní ČSSD opět s heslem „V Olomouci za region Prostějovsko!“

Alois Mačák
Alois Mačák

A. Mačák, náměstek hejtmana pro dopravu: Peníze neprojídáme, ale investujeme!

Náměstek hejtmana Olomouckého kraje a člen Rady statutárního města Prostějova Alois Mačák působí ve veřejném životě od roku 1989, kdy se angažoval v Občanském fóru a v polistopadových odborech. Od roku 1994 je členem Zastupitelstva města Prostějova. Přes deset roků vykonával funkci místostarosty města Prostějova. V roce 2004 byl zvolen do Zastupitelstva Olomouckého kraje. V listopadu 2008 byl zvolen náměstkem hejtmana pro oblast dopravy. Požádali jsme jej o zodpovězení několika otázek týkajících se nejen dopravní problematiky.

Pane náměstku, jak hodnotíte plnění „Programového prohlášení Rady Olomouckého kraje“ v oblasti dopravy?

Doprava je oblast, která bezesporu souvisí téměř se vším a její kvalitní fungování je základním předpokladem zajištění prosperity kraje. Podařilo se nám zachránit 12 % regionálních železničních tratí a jako jednomu z mála krajů udržet rozsah dopravní obslužnosti, ať již drážní nebo autobusové. Realizujeme projekt „Silnice pro rozvoj Olomouckého kraje.“ Je předpoklad, že celkové investice do dopravní infrastruktury za období 2008-2012 budou včetně peněz z Regionálního operačního programu Střední Morava ve výši zhruba 4,3 miliardy korun. Zdůrazním, že peníze neprojídáme, ale investujeme! Rozvíjíme integrovaný dopravní systém s uplatněním drážní dopravy jako páteřní sítě. Pokračujeme ve výstavbě cyklostezek. Z prostorových důvodů si dovolím na plnění dalších priorit odkázat na krajské webové stránky. Programové prohlášení v této oblasti se nám daří plnit.

Kolik peněz Olomoucký kraj investuje do své dopravní infrastruktury?

Do silnic II. a III. třídy včetně mostů investujeme v letech 2008-2012 již zmíněnou částku zhruba 4,3 miliardy korun. Na jednu stranu je to významná částka, ale přesto peněz do dopravní infrastruktury by bylo potřeba mnohem více. Máme však jen určitý rámec možností a jsme často nesmyslně obviňováni, jak zadlužujeme kraj. Přitom snad nemusím vysvětlovat užitečnost a význam investic. Stát převáděl v roce 2001 tyto silnice a mosty na Olomoucký kraj ve velmi špatném technickém stavu. Aby silnice a mosty měly standard 21. století, potřebovali bychom jednorázově částku 25 miliard korun.

Kolik finančních prostředků bude investováno za toto volební období v Prostějově a v okrese Prostějov?

Postupně jsme investovali v našem městě zhruba částku 100 milionů korun, například se realizovala okružní křižovatka na Petrském náměstí nebo průtah Žešovem, a v okrese Prostějov zhruba 800 milionů korun. Jsou zde samozřejmě započítány i finanční prostředky z regionálního operačního programu. Prostějovsko nyní prožívá vlnu uzavírek kvůli opravám krajských komunikací a stavbám kanalizací. Moc poprosím jak řidiče, tak i veřejnost o pochopení a vstřícnost. Některé akce mohly být již dříve dokončeny, ale zejména z důvodu změny legislativy a neexistence tzv. prováděcí vyhlášky, kterou Ministerstvo pro místní rozvoj včas nezpracovalo, došlo k několikaměsíčnímu prodloužení realizace.

Vláda má ve svém programovém prohlášení udržení výše investic do dopravní infrastruktury. Proč je ve Státním fondu dopravní infrastruktury opět navržena částka pouze 37 miliard, která byla až dodatečně doplněna o 6 miliard korun?

Takto si zřejmě vykládá plnění programového prohlášení Ministerstvo financí. Místo zhruba 96 miliard je v tomto strategickém fondu jen tato nedostatečná částka. Dochází k zásadnímu kolapsu v rozvoji dopravní infrastruktury ČR. Navíc je nebezpečí, že nedočerpáme evropské peníze z Operačního programu Doprava. Není to nic jiného než skryté zadlužování. Tyto nesmyslné škrty se projeví ve zpomalení výstavby silničních a železničních komunikací, ale současně se citelně dotknou i ekonomiky země. Stručně řečeno, omezovat v současné ekonomicky složité době ze strany státu investice do dopravní infrastruktury a dopravní obslužnosti je bezesporu cestou do pekel! Opět se zhorší konkurenceschopnost ČR a poroste nezaměstnanost. Dlouhodobě bojujeme za naše dopravní priority, jako je například dostavba D1, která je konečně schválená. Ředitelství silnic a dálnic ČR plánuje zahájení této dostavby na jaře příštího roku.

Jaký je aktuální stav rekonstrukce zdevastované rychlostní komunikace R46 mezi Vyškovem a Olomoucí?

Po našem velkém tlaku na ministra dopravy a na zástupce Ředitelství silnic a dálnic jsou v současné době již vyměněna nevyhovující středová svodidla. Následně na výměnu těchto svodidel naváže oprava povrchu této zdevastované komunikace. Bohužel Ředitelství silnic a dálnic má určité problémy s výběrovým řízením a dochází k časové prodlevě. Naší snahou však je, aby tyto opravy byly dokončeny co nejdříve a rychlost byla opět vrácena na původních 130 kilometrů za hodinu. Tato komunikace včetně dálnice D1 je odstrašujícím příkladem, jak stát dlouhodobě omezuje peníze na údržbu a opravy. Není to nic jiného, než skryté zadlužování a následné škody jsou obrovské.

Proč Ministerstvo dopravy omezuje objednávku dálkové železniční dopravy, která je úzce provázaná s regionální dopravou?

Ministerstvo financí jednoduše škrtá Ministerstvu dopravy miliony na dálkovou železniční dopravu. Museli jsme absolvovat spoustu jednání, abychom pro naše občany zachránili významné rychlíkové spoje navazující na regionální dopravu například na trati Jeseník - Mikulovice - Krnov. V minulém roce zredukovalo Ministerstvo dopravy dálkovou dopravu o zhruba 6,3 procent.

Jaký je odborný odhad v roce 2012 na úhradu prokazatelné ztráty pro České dráhy?

Po mnoha složitých jednáních je to zhruba 378 milionů korun. České dráhy po nás však požadovaly podstatně vyšší částku. Rada Olomouckého kraje schválila v červenci pro tohoto dopravce v souladu s „Memorandem o zajištění stabilního financování dopravní obslužnosti veřejnou regionální železniční osobní dopravou“ navýšení o 7,5 milionů korun, tedy navýšení pouze o inflaci 1,9 procent stanovenou Českým statistickým úřadem. Z tohoto „Memoranda“ navíc Olomoucký kraj získává na dopravní obslužnost každoročně částku ve výši zhruba 210 milionů korun. Pro informaci mohu ještě uvést, že v průběhu měsíce října mají začít jezdit v našem kraji dvě nové vlakové soupravy pořízené z Regionálního operačního programu. 

Co vás nejvíce trápí?

Odborně nekompetentní vláda držená u moci přeběhlíky, která hází krajům klacky pod nohy, kde jen může a neplní vůči nim svoje finanční závazky. V oblasti dopravy kromě nedostatku peněz, jsou to především problémy s výkupy pozemků pro dopravní stavby ve veřejném zájmu. Jsme jediná země v EU, kde příslušná legislativa je v této věci naprosto bezzubá. Jedná se například o výkupy pozemků tzv. severního obchvatu Prostějova nebo Ohrozimi. Pokud vám vlastník pozemek neprodá, nemáte v současnosti téměř možnost tuto situaci řešit. Institut tzv. soudního vyvlastnění je komplikovaný a zdlouhavý.

Jste opět lídrem ČSSD za okres Prostějov a krajskou dvojkou, který měl svoje osobní heslo „V Olomouci za region Prostějovsko!“ Jak se vám podařilo tento příslib naplnit?

I přes ekonomicky nepříznivé období mohu konstatovat, že v rámci možností se mi jej podařilo naplnit. Realizovali jsme důležité investiční akce. Finančně pomohly také peníze z Regionálního operačního programu. Jako člen Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava, tedy orgánu, který tyto peníze schvaluje, jsem moc rád, že jak město Prostějov, tak i mnoho obcí z našeho okresu úspěšně čerpají tyto finanční prostředky. Nezanedbatelná byla určitě i podpora sportu, kultury a sociální oblasti. Úspěšně probíhalo i čerpání z krajských dotačních titulů, například z Programu obnovy venkova a dalších významných projektů. Nekompromisním vyjednáváním nejen s dopravci nebo se zástupci Ministerstva dopravy se mi podařilo ušetřit z našich kapes desítky milionů korun.

Na závěr mi dovolte otázku, co byste vzkázal občanům před krajskými volbami?

Rád bych je požádal, aby se těchto voleb v co největším počtu zúčastnili a rozhodli jak o své blízké budoucnosti, tak i budoucnosti Olomouckého kraje. Ještě jednou chci velmi poděkovat za důvěru, kterou jsme my, zastupitelé za ČSSD, před čtyřmi roky dostali. Zároveň prosím, dejte nám opět šanci, abychom se mohli aktivně podílet na dalším rozvoji našeho kraje. Máme realistický volební program a kvalitně sestavenou kandidátní listinu.

(red)

Poslat nový komentář