Stavba Galerie Prostějov je lepší než stávající stav, říká studie

Stavba Galerie Prostějov je lepší než stávající stav, říká studie
Vizualizace Galerie Prostějov (www.manthellan.cz)

Krátce před Vánoci, 18. prosince, byl formálně spuštěn proces EIA, neboli hodnocení dopadu na životní prostředí, u plánovaného obchodního centra Galerie Prostějov. Závěr hodnotitelky je jednoznačný – projekt nemá výraznější negativní dopady na životní prostředí a je lepší než stávající situace.

Více než sedmdesátistránkový dokument hodnotí vliv záměru na ovzduší, povrchovou a podzemní vodu, faunu a flóru či na socioekonomickou situaci obyvatelstva. Závěr RNDr. Věry Tížkové z firmy G-Consult, která studii zpracovala, hovoří za vše: „Hodnocený záměr byl předložen k posouzení v jedné variantě, co se týče jeho umístění, technického i technologického řešení. Vzhledem k této situaci lze jako jedinou alternativu pro srovnání použít tzv. nulovou variantu, tzn. nerealizování záměru. Nulová varianta by znamenala, že by zájmové území zůstalo ve stejném stavu jako doposud. Tato varianta je vzhledem k významu lokality (pozice ve středu města) nevyhovující a lze ji hodnotit jako méně vhodnou ve srovnání s navrženým řešením předmětného prostoru. Vlivy na životní prostředí budou v době provozu plánované Galerie Prostějov srovnatelné se současnou situací; u sociálně ekonomických vlivů na obyvatelstvo dojde ke zlepšení současného stavu,“ uvádí ve svém závěru Tížková.

„Při posuzování nebyly zjištěny vlivy, které by vyloučily možnost realizace hodnoceného záměru v dané lokalitě,“ potvrdila svá zjištění v další části materiálu. Za pozitiva stavby uvádí především doplnění chybějící městské zástavby, zvýšení atraktivity místa a zlepšení parkování (až o 290 míst), naopak za negativní vyhodnotila vlivy na ovzduší a hlukovou situaci v blízkém okolí stavbu v době realizace – tzn. při demolici stávajících objektů a výstavbě nových. „Pro snížení nepříznivých vlivů během tohoto přechodného období jsou navržena technická a organizační opatření,“ doplňuje studie.

Připomínky do 7. ledna

Oznámení bylo na úřední desce Krajského úřadu Olomouckého kraje vyvěšeno 18. prosince a dotčeným úřadům a institucím byla dána lhůta 20 dnů na vyjádření, zda je nutné záměr posuzovat v rámci EIA, či postačí jeho zhodnocení v rámci následných řízení (územní a stavební řízení). Kromě statutárního města Prostějova se k projektu mohou vyjádřit Krajská hygienická správa, Česká inspekce životního prostředí a odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Olomouckého kraje. Termín pro podání připomínek je 7. ledna.

Navržený projekt Galerie Prostějov počítá se dvěma podzemními a třemi nadzemními podlažími s obchody, restauracemi, občerstvením, dětským koutkem, administrativními plochami a souvisejícím zázemím, včetně parkovacích ploch v podzemním podlaží. Obchodní centrum by mělo po svém dokončení v roce 2015 nabídnout až čtyři sta nových pracovních míst a denně přivítat tři tisíce návštěvníků.

(zkl)

Komentáře

ale záleží pro koho... pro město či pro manthellan? :(.
jednoznačně pro město ne - nevyřeší to tam staré problémy a jen vyvolá nové a je to pro město více dražší řešení, než oprava KASC.

četli jste proboha to, co jste napsali? Za pozitiva stavby uvádí především doplnění chybějící městské zástavby, zvýšení atraktivity místa a zlepšení parkování (až o 290 míst), ... Opak je pravdou!!! To totiž právě znamená,že proti současnému stavu a potřebám jen samotné galerie ( 430 míst) se počet parkovacích míst v té oblasti právě o cca 144 míst sníží (přečtěte si prosím stranu 62 záměru ještě jednou).

bude to určitě vic sexy než ten hnusnej komunistickej prior :D :D :D

Poslat nový komentář