Studie určila jako nejlepší místo pro spalovnu Přerov

Studie určila jako nejlepší místo pro spalovnu Přerov
Zařízení pro energetické zpracování odpadu (ilustrační foto)

Studie, kterou si nechal zpracovat Olomoucký kraj u společnosti Fite a Institutu pro udržitelný rozvoj měst a obcí, o.s., konstatovala, že nejlepším místem pro stavbu zařízení pro energetické využití odpadu, tzv. ZEVO, zjednodušeně spalovna, je Přerov.

„Nejlépe je v současnosti připravena lokalita v areálu teplárny Přerov. Na této lokalitě je pozitivních několik hledisek, které mohou rozhodnout o úspěchu záměru. Provozovatel současné energetiky má konkrétní představu o realizaci záměru s danými předběžnými ekonomickými parametry, záměr je možné realizovat v municipální režii, v lokalitě je možno uplatnit kompenzační opatření v rámci úspor emisí do ovzduší a v lokalitě je možno realizovat kapacitní ZEVO o kapacitě 200-250 kt,“ shrnuje svůj závěr studie. Přerovská lokalita byla zhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, nejvstřícnější k životnímu prostředí, aktuálně nejpřipravenější, dlouhodobě nejudržitelnější, nejlépe zajišťuje další energetické využití odpadu a má největší možnosti rozšíření lokality. Jako další možné varianty byly zmíněny Mohelnice, cukrovar Prosenice a plán soukromého investora, které však nebyly zhodnoceny jako tak výhodné jako přerovská lokalita.

Materiál dostaly k připomínkám odborné organizace a kraj jej hodlá zveřejnit po jejich zapracování na konci ledna. Již nyní se však ozvaly ekologické organizace Arnika a Hnutí DUHA, které jej podrobily zásadní kritice. Studie podle nich obsahuje „zásadní odborné nedostatky a zamlčuje, kolik a jakých toxických látek, které mohou ohrozit životní prostředí, spalovna vyprodukuje. Veřejnost navíc nedostala oficiální možnost, aby se k procesu vyjádřila,“ zmiňují zástupci zmíněných organizací a doplňují, že zpracovatelé v rozporu s odbornými poznatky považují zpracování dopadu ve spalovně za ekologicky šetrnější než třídění odpadu a prevenci vzniku odpadu. Kritizují také, že studie pro krajský úřad v rozporu se současným trendem počítá s nárůstem produkce odpadu. Sdružení jako alternativu spalování vidí materiálové využití odpadu, lepší recyklační služby či nižší poplatky za odpad.

Hejtman Jiří Rozbořil však argumentuje, že studie je teprve vstupním materiálem do diskuse o celkovém systému nakládání s odpady, který počítá i s recyklací, již navrhují ekologická sdružení. Případnou stavbu spalovny by navíc museli schválit lidé v místním referendu a musela by projít procesem zkoumání vlivu na životní prostředí EIA. Stavba spalovny navíc není otázkou nejbližších let, kraj však chce mít jasno, jak bude po roce 2023-2025, kdy skončí možnost skládkování, nakládat s odpady. "Studie je prvním krokem, shrnutím, co s odpady. Ale abychom teď rozhodli, že v Přerově bude za pět šest let spalovna, to by bylo nezodpovědné," řekl Rozbořil.

(zkl)

Poslat nový komentář