Ve městě se opět zhoršila smogová situace

Ve městě se opět zhoršila smogová situace
ilustrační foto (zdroj: idnes.cz)

Ve statutárním městě Prostějově byla naměřena zvýšená koncentrace tuhých znečišťujících látek – suspendovaných částic PM10 (prašný aerosol, polétavý prach) ve volném ovzduší. Od dnešních ranních hodin je překročena koncentrace prachových částic PM 10 ve volném ovzduší hodnotou 119 µg/m3.

Při nastalé smogové situaci je vhodné:- omezit pobyt venku, zvláště v době ranních a večerních hodin- omezit větší fyzickou aktivitu venku (sport, těžká fyzická práce)- omezit větrání (větrat krátce a intenzivně)- posílit imunitu organismu – přísun vitamínů- omezit vlastní produkci emisí – dát přednost hromadné veřejné dopravě před použitím osobních automobilů, nespalovat odpady ani nekvalitní paliva

Podle § 8 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, je smogová situace „stav mimořádně znečištěného ovzduší, kdy úroveň znečištění ovzduší znečišťující látkou překročí zvláštní imisní limit stanovený prováděcím právním předpisem.“ Zvláštním imisním limitem se podle tohoto zákona rozumí taková úroveň znečištění ovzduší, při jejímž překročení hrozí již při krátké expozici riziko poškození lidského zdraví nebo poškození ekosystému. Současně se vznikem smogové situace vyhlásí regulační opatření k omezování emisí ze stacionárních či mobilních zdrojů, které se na znečišťování ovzduší rozhodujícím způsobem podílejí.

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) hodnotí kvalitu ovzduší při koncentracích 90-180 mikrogramů jako "špatná", nad 180 mikrogramů už následuje jen nejhorší stupeň "velmi špatná". Smogovou situaci ČHMÚ odvolá v případě, že se průměrné hodnoty polétavého prachu udrží 12 hodin pod hodnotou 100 mikrogramů.

Aktuální hodnoty stavu ovzduší můžete sledovat na webových stránkách ČHMÚ zde.

(zkl)

Poslat nový komentář