Ukrajinec či člověk s pověstí dlužníka. Takovým lidem kraj zadává zakázky.

Ukrajinec či člověk s pověstí dlužníka. Takovým lidem kraj zadává zakázky.
Ilustrační foto: Ukrajinský prezident Viktor Janukovyč (zdroj: idnes.cz)

Rada kraje zveřejnila na svých webových stránkách souhrn usnesení ze svého posledního zasedání dne 16. ledna 2013. Kromě jiného z něj, konkrétně usnesení UR/4/44/2013, vyplývá, že schválila uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky „Rekonstrukce zahrady v Domově důchodců Červenka - Zahradní úpravy“ mezi Olomouckým krajem a uchazečem OK GARDEN s.r.o., se sídlem Praha 4, a stejně tak uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky „Nájem reprografické techniky a poskytování servisních služeb pro Olomoucký kraj“ mezi Olomouckým krajem a uchazečem JANUS, spol. s r.o., se sídlem Praha 9. Předtím si však zřejmě nezjistila, o jaké firmy se jedná, resp. kdo za nimi stojí. Firmy jsou totiž minimálně podezřelé z předlužení a neplnění povinností ke svým zaměstnancům.

FaktaPodle obchodního rejstříku je jediným jednatelem a společníkem firmy OK Garden pan Vít Karásek. Tentýž Vít Karásek je však od roku 1998 také jednatelem a společníkem ve firmě IS-VPAS, s.r.o., na níž bylo v roce 2011 vyhlášeno insolvenční řízení a následně konkurz Krajským soudem v Ústí nad Labem. Celková výše dluhu firmy IS-VPAS vůči různým věřitelům přesáhla 6 milionů korun (dlužník uznává částku přes 4,5 milionu) a podstatná část z něj dosud nebyla splacena. Největší z věřitelů navíc podal na insolvenčního správce firmy žalobu, protože část dluhu odmítl uznat, a která dosud není ukončena. Za pozornost pak stojí, že Vít Karásek založil firmu OK Garden již v roce 2006, tedy pět let před vyhlášením konkursu na firmu IS-VPAS, a není nikterak vyloučeno, že podobné problémy, jaké postihly jeho první firmu, nepostihnou i tu následující.Druhá z firem, JANUS, spol. s.r.o., která obdržela zakázku na nájem reprografické techniky, je pak v problémech sama, protože na ni bylo v srpnu 2012 taktéž vyhlášeno insolvenční řízení, které sice bylo následně (v září) zrušeno, ale věřitelé, bývalí zaměstnanci firmy, kteří se domáhali vyplacení odstupného, podali v říjnu 2012 odvolání k Vrchnímu soudu v Praze. Šestnáct bývalých pracovníků firmy navíc tvrdí, že firma má i další závazky.Pro dokreslení, o jakou firmu jde, uveďme, že jejím jednatelem je Viktor Melnyk, který se do České republiky přistěhoval z Ukrajiny a jednatelem firmy JANUS, spol. s.r.o. se stal až v září 2012. Do té doby se věnoval úplně jiné činnosti, než souvisí s předmětem zakázky, a to stavařině, výrobě audiovizuálních děl či pronájmům nemovitostí, několikrát navíc ve spolupráci se svými ukrajinskými obchodními partnery (v roce 1998 se na Ukrajině například podílel na vzniku firmy Satvolod, v.o.s, která má sídlo v Praze, jeho společník sídlí v ubytovně a předmětem činnosti jsou jednoduché stavební práce bez nároku na odbornost) či neznámou britskou firmou K12 Free Trade Group, která má podíl i ve firmě JANUS, spol. s.r.o.  Melnykovým spolupracovníkem ve firmě JANUS, s.r.o. je pak také jistý Vladimír Kumprecht, na kterého byla v roce 2009 uvalena exekuce a bylo mu zakázáno nakládat s podílem firmy. Dnes je nicméně nadále veden jako její společník.

O co v zakázkách jde?Zakázka pro firmu OK Garden spočívá v „kácení 81 ks dřevin, 155 m2 keřů a řez 61 ks ovocných stromů. Následně vysazení 67 ks nových stromů vč. většího počtu keřů, bylin a cibulovin, trvalek a založení 4.810 m2 trávníku,“ jak vyplývá z věstníku veřejných zakázek. Zakázka však byla na začátku prosince 2012 dle poměrně vágního paragrafu zákona o veřejných zakázkách, který stanoví, že: „Zadavatel může bez zbytečného odkladu zrušit zadávací řízení, pouze pokud… v průběhu zadávacího řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze na zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval,“ zrušena a následně na zmíněném zasedání Rady přidělena firmě OK Garden. O to horší proto je, že kraj zadal tuto zakázku sám mimo veřejnou soutěž.V případě druhé zakázky jde o „Nájem reprografické techniky a poskytování servisních služeb pro Olomoucký kraj“ v celkové hodnotě 8 milionů korun s dobou plnění čtyř let, do níž se firmy mohly přihlásit do 3. prosince. Dle usnesení Rady ji získala právě firma JANUS, spol. s.r.o., proti níž je vedeno soudní řízení. Kromě kvalifikačních předpokladů však musely firmy při přihlášení do soutěže předložit také čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku. Je proto s podivem, že si kraj nebyl schopen ověřit výše zmíněné skutečnosti, které jsou běžně veřejně dostupné, právě u společnosti JANUS, spol. s.r.o.

Odbor investic a evropských programů krajského úřadu na naše zjištění obsáhle reagoval ve středu odpoledne. Jeho reakci si přečtěte zde.

(red)

Poslat nový komentář