Prostějovské novinky ušetřily kraji osm milionů

Prostějovské novinky ušetřily kraji osm milionů
ilustrační foto

Olomoucký kraj obsáhle reagoval na náš dnešní článek „Ukrajinec či člověk s pověstí dlužníka. Takovým lidem kraj zadává zakázky". Jelikož jde o soubor reakcí, předkládáme jej v samostatném článku.

Výtka 1: Podle obchodního rejstříku je jediným jednatelem a společníkem firmy OK Garden pan Vít Karásek. Tentýž Vít Karásek je však od roku 1998 také jednatelem a společníkem ve firmě IS-VPAS, s.r.o., na níž bylo v roce 2011 vyhlášeno insolvenční řízení a následně konkurz Krajským soudem v Ústí nad Labem. Celková výše dluhu firmy IS-VPAS vůči různým věřitelům přesáhla 6 milionů korun (dlužník uznává částku přes 4,5 milionu) a podstatná část z něj dosud nebyla splacena.

Reakce kraje: „Před uzavřením smlouvy (bude vítězný uchazeč) vyzván k předložení úředně ověřených kopií, případně originálů dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Pokud uchazeč nesplní tuto povinnost, považuje se toto za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy a zadavatel může uzavřít smlouvu s uchazečem, který se umístil na druhém pořadí.“  Zároveň dodal, že „smlouva může být uzavřena po uplynutí lhůty pro podání námitek a po předložení dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Lhůta pro podání námitek uplyne 4. 2. 2013.“

V jiné části vyjádření kraj také uvádí: V souladu s ustanovením § 50 odst. 1 písm. c) zákona může zadavatel požadovat po uchazeči pouze doložení čestného prohlášení o své finanční a ekonomické schopnosti jako dodavatele splnit předmět veřejné zakázky. V souladu se současným zněním zákona nemůže zadavatel použít žádné finanční a ekonomická kvalifikační kritéria pro omezení uchazečů, kteří můžou podat nabídku. Vítězný uchazeč OK GARDEN s.r.o. čestné prohlášení k prokázání splnění kvalifikačních předpokladů předložil a zadavatel neměl důvod toto čestné prohlášení zpochybnit.

Komentář: Otázka tedy zní, uzavře kraj smlouvu s firmou, nebude-li proti jejímu vítězství vznesena žádná námitka? Jak vyplývá z dalšího vyjádření i tvrzení, že kraje neměl důvod čestné prohlášení zpochybnit, zřejmě ano. „Zadavatel nemůže vyloučit ze zadávacího řízení uchazeče, pokud jiná společnost se stejným jednatelem má Vámi uváděné problémy. Zadavatel může vylučovat uchazeče jen v souladu s ustanoveními zákona,“ uvedla Svatava Špalková z odboru investic Krajského úřadu Olomouckého kraje.

Samostatnou otázkou pak je, zda probíhající soudní řízení s jedním z účastníkem (a vítězem) veřejné zakázky je důvodem pro pochybnosti nad čestným prohlášením. Soudíme, že ano, neboť existuje reálné riziko, že se podobné problémy budou opakovat. Minimálně by měl kraj do smlouvy vpravit konkrétní záruky, které takové riziko zmenší.

Výtka 2: Zakázka (Rekonstrukce zahrady v Domově důchodců Červenka - Zahradní úpravy, v níž zvítězila firma OK Garden – pozn.aut.) však byla na začátku prosince 2012 dle poměrně vágního paragrafu zákona o veřejných zakázkách, který stanoví, že: „Zadavatel může bez zbytečného odkladu zrušit zadávací řízení, pouze pokud… v průběhu zadávacího řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze na zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval,“ zrušena a následně na zmíněném zasedání Rady přidělena firmě OK Garden. O to horší proto je, že kraj zadal tuto zakázku sám mimo veřejnou soutěž.

Reakce kraje: Tomuto zadávacímu řízení předcházela veřejná zakázka „Rekonstrukce zahrady v Domově důchodců Červenka“, jejíž předmět plnění byl rozdělen na dvě části Část A – Zahradní úpravy a Část B – Stavební úpravy – 1. etapa…. ROK usnesením č. UR/2/62/2012 ze dne 4. 12. 2012 schválila uzavření smlouvy s vítězným uchazečem části B zakázky Stavební úpravy – 1. Etapa. Dále bylo rozhodnuto o zrušení části A zakázky… Důvodem zrušení veřejné zakázky byla skutečnost, kdy v průběhu posuzování nabídek bylo zjištěno, že výkaz výměr zpracovaný projektantem obsahoval chybu, na základě které 5 uchazečů nezapočítalo položku „publicita“ do celkové nabídkové ceny. Nabídky těchto uchazečů byly v rozporu s požadavky zadavatele, a tudíž by měly být vyloučeny. K hodnocení by zůstaly pouze 2 nabídky, které však neobsahovaly nejnižší nabídnutou cenu.  Dne 4. 12. 2012 bylo (proto) schváleno následné zahájení zakázky pod názvem „Rekonstrukce zahrady v Domově důchodců Červenka - Zahradní úpravy“ a to s obdobnými zadávacími podmínkami jako u zrušené části A předchozí veřejné zakázky…. Dodavatelé schválení k oslovení byli totožní s uchazeči, kteří podali nabídku v předchozím zrušeném zadávacím řízení.

Výběrové řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky: „Rekonstrukce zahrady v Domově důchodců Červenka -   Zahradní úpravy“ bylo zahájeno dne 6. 12. 2012 odesláním výzev 7 dodavatelům k podání nabídek a prokázání kvalifikace. Současně byla, v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon), zadávací dokumentace a výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace uveřejněna na profilu zadavatele. Zadavatel obdržel celkem 10 nabídek. Uchazeč OK GARDEN s.r.o. podal nabídku na základě výzvy uveřejněné na profilu zadavatele, tedy nebyl zadavatelem osloven k podání nabídky.

Zadavatel dále zásadně odmítá tvrzení, že veřejná zakázka „Rekonstrukce zahrady v Domově důchodců Červenka - Zahradní úpravy“ byla zadávána mimo veřejnou soutěž. Toto lze ověřit na profilu zadavatele, kde je stále uveřejněna výzva i zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Oznámení o zadání veřejné zakázky se uveřejňuje ve Věstníku veřejných zakázek do 15 dnů po uzavření smlouvy.

Komentář: Krajských úřad uvádí, že zmíněná zakázka je stále zveřejněna. Najedeme-li však na Věstník veřejných zakázek, zakázka uvedeného názvu v něm uvedena není (zmíněno je pouze ono uvedené zrušení původní zakázky) a není ani na úřední desce Olomouckého kraje. (o obou skutečnostech se můžete přesvědčit zde, nejlépe po zadání IČO Olomouckého kraje - 60609460, nebo zde v rubrice Veřejné zakázky). Někde se tedy stala chyba…

Výtka 3: Druhá z firem, JANUS, spol. s.r.o., která obdržela zakázku na nájem reprografické techniky, je pak v problémech sama, protože na ni bylo v srpnu 2012 taktéž vyhlášeno insolvenční řízení, které sice bylo následně (v září) zrušeno, ale věřitelé, bývalí zaměstnanci firmy, kteří se domáhali vyplacení odstupného, podali v říjnu 2012 odvolání k Vrchnímu soudu v Praze. Šestnáct bývalých pracovníků firmy navíc tvrdí, že firma má i další závazky.Pro dokreslení, o jakou firmu jde, uveďme, že jejím jednatelem je Viktor Melnyk, který se do České republiky přistěhoval z Ukrajiny a jednatelem firmy JANUS, spol. s.r.o. se stal až v září 2012. Do té doby se věnoval úplně jiné činnosti, než souvisí s předmětem zakázky, a to stavařině, výrobě audiovizuálních děl či pronájmům nemovitostí, několikrát navíc ve spolupráci se svými ukrajinskými obchodními partnery (v roce 1998 se na Ukrajině například podílel na vzniku firmy Satvolod, v.o.s, která má sídlo v Praze, jeho společník sídlí v ubytovně a předmětem činnosti jsou jednoduché stavební práce bez nároku na odbornost) či neznámou britskou firmou K12 Free Trade Group, která má podíl i ve firmě JANUS, spol. s.r.o.  Melnykovým spolupracovníkem ve firmě JANUS, s.r.o. je pak také jistý Vladimír Kumprecht, na kterého byla v roce 2009 uvalena exekuce a bylo mu zakázáno nakládat s podílem firmy. Dnes je nicméně nadále veden jako její společník. … V případě druhé zakázky jde o „Nájem reprografické techniky a poskytování servisních služeb pro Olomoucký kraj“ v celkové hodnotě 8 milionů korun s dobou plnění čtyř let, do níž se firmy mohly přihlásit do 3. prosince. Dle usnesení Rady ji získala právě firma JANUS, spol. s.r.o., proti níž je vedeno soudní řízení. Kromě kvalifikačních předpokladů však musely firmy při přihlášení do soutěže předložit také čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku. Je proto s podivem, že si kraj nebyl schopen ověřit výše zmíněné skutečnosti, které jsou běžně veřejně dostupné, právě u společnosti JANUS, spol. s.r.o.

Reakce kraje:  Na jednání ROK 16. 1. 2013 byl schválen výběr vítězného uchazeče a výsledné pořadí nabídek. Ve výsledném pořadí nabídek byly uvedeny chybné identifikační údaje vítězného uchazeče. Zadavatelská společnost, která na základě mandatářské smlouvy veřejnou zakázku pro Olomoucký kraj zadávala, uvedla ve všech protokolech obchodní jméno uchazeče JANUS, spol. s r.o. Skutečné obchodní jméno uchazeče je JANUS spol.s.r.o., se sídlem Praha 4, Na lysinách 43, PSČ 147 00, IČ: 40764281. Zadáním chybného obchodního jména byly zaměněny identifikační údaje uchazeče. Z výše uvedeného důvodu je předložen na jednání ROK konané dne 31. 1. 2013 materiál, kde bude revokováno usnesení ROK ze dne 16. 1. 2013 a následně předloženo schválení uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky „Nájem reprografické techniky a poskytování servisních služeb pro Olomoucký kraj“ mezi Olomouckým krajem a uchazečem JANUS spol.s.r.o., se sídlem Praha 4, Na lysinách 43, IČ: 40764281.

Komentář: Výsledek je tedy jasný. Zadavatelská firma v tomto případě udělala školáckou administrativní chybu, díky které mohl kraj zadat zakázku značně podezřelé firmě. Jen díky upozornění Prostějovských novinek si chybu uvědomil a zakázku zadá „správné“ firmě s odpovídající kvalifikací pro zadanou zakázku… Osm milionů, což je cena zakázky, tedy nepřijde nazmar.

(red)

Poslat nový komentář