Víme, co kraj chystá na příští čtyři roky. Čtěte seznam slibů.

Víme, co kraj chystá na příští čtyři roky. Čtěte seznam slibů.
Krajský úřad Olomouckého kraje (zdroj: www.kr-olomoucky.cz)

Krajská vládnoucí koalice ČSSD a KSČM v pátek představila programové prohlášení pro nadcházejí čtyřleté funkční období. Jaké priority předkládá a jakým oblastem by se chtěla především věnovat?

Program je rozdělen na celkem jedenáct kapitol: Veřejná správa, Finance a majetek, Vzdělávání, sport a volný čas, Doprava a dopravní obslužnost, Zdravotnictví, Sociální péče a rodina, Cestovní ruch, Regionální rozvoj a podpora podnikání, Životní prostřední, zemědělství a rozvoj venkova, Kultura a památková péče a Bezpečnost, ochrana zdraví a majetku občanů.

V oblasti veřejné správy je pro kraj prioritou přiblížení rozhodování kraje občanům, a to především profesionálnějším přístupem zaměstnanců, aktualizovaným internetovým portálem kraje a také výjezdními zasedáními a konferencemi se starosty. Kraj chce také ve větší míře využívat elektronickou formu komunikace.

Prioritou sekce Finance a majetek je vyrovnané hospodaření, kraj však nevylučuje ani další úvěry a v oblasti rozvojových aktivit hodlá maximálně využít evropských fondů. Zlepšit finanční kondici kraje chce Rada i navýšním podílu daní pro kraje v rámci rozpočtového určení daní, společnými projekty veřejného a soukromého sektoru (PPP projekty) a centrálním nákupem služeb a produktů.

Maximální pozornost chce kraj věnovat vzdělávání, sportu a volnému času, kde se chce zaměřit především na podporu učňovského vzdělávání a spolupráci mezi školami a zaměstnavateli. Kromě toho chce Rada pokračovat v udělování krajských stipendií, dále modernizovat školy, sportovní areály i tělocvičny a slibuje také zachovat síť základních uměleckých škol.

Kraj se chce také věnovat dopravě a dopravní obslužnosti. V této části programu slibuje dopravně racionalizovat území kraje, rozvíjet integraci veřejné osobní dopravy s důrazem na železniční osobní dopravu, což chce zajistit tak transformací příspěvkové organizace Koordinátor Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje na obchodní společnost. Celou železniční a veřejnou linkovou dopravu chce stabilizovat, a to včetně dokončení tarifní integrace. Kraj také slibuje zajištění provozu bezkontaktní čipové karty. V oblasti osobní dopravy krajská rada slibuje vyvíjení tlaku na urychlení příprav, realizace a dokončení staveb na státní silniční síti, především na dálnici D1 u Přerova, R35 z Mohelnice do Starého Města, modernizaci R46 mezi Olomoucí a Vyškovem a přípravu staveb mimoúrovňových křižovatek u Brodku u Prostějova, Držovic, Prostějov-centrum a Olšany u Prostějova, dále silnici mezi Mohelnicí a Šumperkem, Olomoucí a Šternberkem, včetně obchvatu Olomouce (tzv. východní tangenty) a obchvatu Šternberka, a na rychlostní komunikaci mezi Olomoucí a Přerovem, včetně tzv. průpichu. Na krajských komunikacích pak chce realizovat obchvaty sídel na silnicích II. třídy či pokračovat ve výstavbě okružních křižovatek v Olomouci, Prostějově, Přerově, Lipníku nad Bečvou a Zábřehu.

V oblasti zdravotnictví chce kraj investovat minimálně 100 milionů korun do rozvoje nemocnic a ústavů, slibuje neprivatizovat vlastní zdravotnická zařízení a zaměřit se chce také na další rozvoj a modernizaci odborných léčebných ústavů v Pasece a Moravském Berouně. V sociální oblasti chce kraj pokračovat v pilotním projektu transformace pobytových sociálních služeb a bude se připravovat na převzetí odpovědnosti za dotační řízení pro poskytovatele sociálních služeb od státu. Dále bude podporovat prorodinné aktivity na území kraje a také projekt Euroklíč, zejména zvyšováním počtu míst osazených Eurozámkem v Olomouckém kraji.

Cestovní ruch v Olomouckém kraji chce jeho vedení zvýšit především rozvíjením nových aplikací turistického informačního portálu, podporou činnosti turistických informačních center a zřízením centrály cestovního ruchu coby krajského garanta rozvoje cestovního ruchu. Při prezentaci a propagaci turistického potenciálu kreje chce spolupracovat se sdruženími cestovního ruchu Střední Morava a Jeseníky. Regionální rozvoj chce kraj zlepšit především podporou inovační činnosti podnikatelů a vysokých škol, podporou úsilí měst a obcí při vytváření podmínek pro domácí i zahraniční investory a při realizaci vlastních rozvojových záměrů a celkově vytvářením příznivých podmínek pro malé a střední podnikatele. Speciální pozornost bude kraj věnovat přípravě operačních programů EU na období 2014-2020 a zabývat se bude také situací na Letišti Přerov.

Rozvoj venkova a zlepšení životního prostředí a zemědělství chce kraj zajistit podporou výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury a urychlením výstavby protipovodňových opatření, dále lepším tříděním odpadu a vytvořením integrovaného systému nakládání s komunálními odpady včetně energetického využití zbytkových směsných komunálních odpadů. Kulturní vyžití obyvatel chce vedení zajistit modernizací stávajících expozic příspěvkových organizací s ohledem na moderní technologie, dále finanční podporou institucím s regionální působností i na podporu živé kultury, na obnovu kulturních památek a na obnovu drobné architektury místního významu, a také opravou zámku v Čechách pod Kosířem či renesančního paláce na hradě Helfštýn. Kromě toho chce také připravit návrh na víceleté granty v oblasti kultury.

Posledním bodem programu je Bezpečnost, ochrana zdraví a majetku občanů. Kraj je chce zlepšit zejména prohlubováním a rozvíjením spolupráce a organizace složek integrovaného záchranného systému, zkvalitněním spolupráce s neziskovými a dobrovolnickými organizacemi a realizací preventivních opatření před povodněmi v ohrožených oblastech kraje. Kraj chce také ve spolupráci s ministerstvem obrany řešit situaci dislokace vojsk, udržovat si informovanost v této věci , aby mohl včasně a adekvátně reagovat a minimalizovat tak dopady na Olomoucký kraj.

Celé programové prohlášení Rady kraje na období 2012 – 2016 najdete zde.

Poslat nový komentář