Město připravuje centrální nákup elektrické energie a zemního plynu

Město připravuje centrální nákup elektrické energie a zemního plynu
ilustrační foto

Radní zahajují zadávací řízení nadlimitní veřejné zakázky na dodávky elektrické energie a zemního plynu pro potřeby statutárního města Prostějova a jím zřízených příspěvkových organizací a vybraných obchodních společností, kterých je město zřizovatelem nebo v nich má většinový podíl.

„Veřejná zakázka na roky 2020 – 2022 je rozdělena na dvě části, dle druhů energií na dodávku elektrické energie a dodávku zemního plynu, s možností samostatných dílčích plnění obou částí, “ nastínil první muž radnice primátor František Jura.

Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky musí být vzhledem k předpokládané hodnotě zadána v otevřeném řízení. Řízení bude zahájeno odesláním Oznámení o zahájení zadávacího řízení do Věstníku veřejných zakázek a následným zveřejněním zadávací dokumentace na Profilu zadavatele. Zadávací řízení bude administrováno prostřednictvím e-nástroje Tender Arena. Dodavatelé mohou podat nabídku do jedné nebo obou částí.

Předpokládaná hodnota:

Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky: ......................................... 29 675 000,- Kč bez DPH.

Předpokládaná cena části 1. Dodávka elektrická energie ..................................16 550 000,- Kč bez DPH;

Předpokládaná cena části 2. Dodávka zemního plynu ......................................13 125 000,- Kč bez DPH.

Doba plnění zakázky:

Termín zahájení dodávek: ...................................................................................................... 1. 1. 2021

Termín ukončení dodávek: ..................................... 31. 12. 2022 (elektřina), resp. 1. 1. 2023 (zemní plyn)

„Nabídky budou hodnoceny na základě ekonomické výhodnosti. Hodnotícím kritériem pro zadání obou částí veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena v korunách bez DPH. Pro hodnocení s ohledem na charakter zakázky bude použita elektronická aukce. Hodnocena bude celková nabídková cena dané komodity, složená z ceny v jednotlivých tarifech, a to za objem dle předpokládané spotřeby komodity za celé smluvní období,“ vysvětlil první náměstek primátora Jiří Pospíšil s tím, že předmětné dodávky budou financovány výhradně z prostředků města.

„S ohledem na zákonnou povinnost budou přijímány nabídky pouze v elektronické formě. Dále bude ustanovena pro posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komise,“ uzavřel první náměstek Pospíšil. (red)

Poslat nový komentář