Závěrečný účet města Prostějova za rok 2019 je hotov

Závěrečný účet města Prostějova za rok 2019 je hotov
ilustrační foto

Rozpočtové hospodaření statutárního města Prostějova skončilo v roce 2019 záporným saldem příjmů a výdajů ve výši 45,63 mil. Kč. Oproti původně plánované rozpočtované ztrátě k 31. 12. 2019 ve výši 186,38 mil. Kč jde o výsledek z hlediska rozpočtového hospodaření statutárního města Prostějova za rok 2019 velmi příznivý a toto saldo bylo plně kryto z vlastního přebytku hospodaření minulých let.

Hospodářského výsledku se podařilo dosáhnout zejména díky úspoře na výdajové stránce rozpočtu města, kde celkové výdaje byly čerpány na 92,87 % a oproti upravenému rozpočtu vykazují úsporu ve výši 91,5 mil. Kč. Naopak celkové příjmy města dosáhly výše 1 146,86 milionů korun a oproti upravenému rozpočtu byly přeplněny o 49,24 milionů korun (4,49 %). Provozní výsledek hospodaření, tj. rozdíl mezi běžnými příjmy (daně, nedaňové příjmy a provozní dotace) a mezi běžnými výdaji (provoz města a jeho organizací) dosáhl přebytku 196,12 mil. Kč.

Celkový výsledek hospodaření města byl podstatnou měrou ovlivněn výší kapitálových výdajů, které v roce 2019 činily 304,48 mil. Kč.

„Toto dokládá, že se město Prostějov řádně stará o obnovu a údržbu svého majetku“, uvedl primátor města František Jura a doplnil: „Jako významný faktor, který se podílí na pozitivním výsledku hospodaření, je i nulový ukazatel dluhové služby, který je dán tím, že město Prostějov ke svým dobrým finančním výsledkům nepotřebuje žádné bankovní úvěry a je schopno tak vysoké investiční výdaje financovat ze svého rozpočtu a vlastních finančních rezerv.“

Hospodaření města za rok 2019 ověřila auditorská společnost AUDIT TEAM, s.r.o., Olomouc s výrokem, že účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv statutárního města Prostějova k 31. 12. 2019 a nákladů a výnosů a výsledku jeho hospodaření za rok 2019 v souladu s českými účetními předpisy.

Závěrečný účet bude na svém zasedání v červnu schvalovat Zastupitelstvo města Prostějova. (red) 

Poslat nový komentář