Umělecká hodnota kasáren je podle památkářů nulová, tvrdí radnice

Umělecká hodnota kasáren je podle památkářů nulová, tvrdí radnice
ilustrační foto MMP

 

Jezdecká kasárna nemají dle posouzení odborníků žádnou historickou cenu. Vše, co bylo na budově hodnotné, například štuková výzdoba, bylo zničeno již před rokem 1989. Podle památkářů náleží objekt kasáren v Prostějově k typizované stavební produkci rakouského, vídeňského eráru na konci 19. století.,,,,

Vedení města Prostějova požádalo orgán státní správy, aby se vyjádřil k problematice kasáren a relevantně posoudil historičnost budovy. Podle studie jde o ano­nym­ní stavbu z roku 1891 v duchu neorenesančního his­to­rismu. „Pokud jde o autor­ství, je nut­no spo­kojit se s konstatováním, že kasárna projektovali neznámí inženýři Dvorské vo­jenské stavební kan­ce­lá­ře ve Vídni,“ uvedl Marek Perůtka, vedoucí Oddělení památkové péče Stavebního úřadu Magistrátu města Prostějova a doplnil, že případná umělecká hodnota budovy je nulová.„Autor není znám a pravděpodobně byl řadovým zaměstnancem eráru bez uměleckých ambicí. Po původní podobě fasády s historizujícími plastickými zděnými a štukovými prvky neorenesančního členění nezůstala ani stopa. Všechno bylo s vel­kou důkladností odstraněno již dříve zmíněnou rekonstrukcí v sedmdesátých letech. Fasádu dnes zahalují jed­no­­vrst­vé tvrdé cementové jádrové omítky typické šedé barvy,“ doplnil Perůtka s tím, že cena stáří kasáren nepředstavuje zaznamenáníhodnou po­lož­ku. Pouze užitná cena stavby je jedinou ze souhrnných komponent památkové hodnoty, která vykazuje dos­ta­teč­nou mí­­ru závažnosti. „Budova byla postavena s použitím tradičních, kva­litních stavebních tech­no­lo­gií a ma­teriálů na půdorysně a objemově velkorysém prostoru. V době vzniku odpovídala provoznímu stan­dar­du kla­­de­nému na objekty typu velkokapacitních vojenských ubikací,“ uzavřel Marek Perůtka. Podle jeho slov ani „věrná“ rekonstrukce vnějšího vzhle­du fa­sá­dy nezaručí navrácení chybějící architektonické hodnoty budovy. Ta je podmíněna auten­ticitou a ori­ginalitou konstrukcí, jichž nelze pomocí novodobé napodobeniny dosáhnout.

Jezdecká kasárna v Pros­tě­­jo­­vě sama nejsou kul­­tur­ní památkou a ani neleží v památkově chráněném území ve smyslu zákona O státní pa­mát­ko­vé pé­­či. Kasárna podle památkářů nesplňují ani základní kritéria, která zá­kon O stát­ní památkové pé­či na prohlašování věcí za kulturní památky klade (§ 2, odst. 1 zákona). (Zdroj MMPv)

Poslat nový komentář