Odkládat odpad mimo sběrné nádoby je zakázáno!

Odkládat odpad mimo sběrné nádoby je zakázáno!
ilustrační foto archiv PvNovinky.cz

 

V centru města provedli strážníci okrskové služby kontrolu na odkládání nepotřebných věcí v okolí popelnic. Tyto nedostatky byly ve větší míře zjištěny v ulici Kravařova.

Obecně závazná vyhláška města č. 6/2011, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem, stanoví povinnosti účastníkům systému. Přímo ve článku III. odst.3.7 je uvedena povinnost občanů odkládat zbytkový odpad, biologicky rozložitelný odpad a využitelné složky komunálního odpadu do typizovaných sběrných nádob a do speciálních sběrných nádob tak, aby nedocházelo ke znečištění stanovišť sběrných nádob a svozových míst, přístupových míst, přístupových cest k nim a okolí. "Při nedodržení těchto povinností se osoba dopouští přestupku dle přestupkového zákona §46 odst.2. Strážník má možnost udělit v blokovém řízení pokutu do 1000 Kč. Pokud událost řeší správní orgán je zde výše pokuty stanovena až do výše 30 000 korun," uvedla strážník Jana Adámková. (red)

Poslat nový komentář