elektrozařízení

Kontrola míst zpětného odběru elektrozařízení nezjistila nedostatky

Foto Magistrát města Prostějova

V pátek 23. února proběhl audit zpětného odběru elektrozařízení pro provozovatele kolektivního systému EKOLAMP s.r.o. Kontrolu provedl regionální poradce pro Olomoucký kraj Bohdan Gallat za přítomnosti pracovnice Odboru správy a údržby majetku města.

Kolektivní systém EKOLAMP s.r.o. odebírá od občanů města Prostějova především osvětlovací zařízení. Jejich správnou recyklací se nejen zabrání úniku škodlivých látek, jako je např. rtuť, ale získáme i suroviny jako je plast, kov a sklo.

Město opět zajistí zpětný odběr elektrozařízení

ilustrační foto elektrowin.cz

Společnost ELEKTROWIN a.s. bude pro město i nadále zajišťovat zpětný odběr „bílého“ elektrozařízení (ledničky, pračky atd.), které občané města vozí do sběrných dvorů.

Radní proto schválili uzavření dodatku Smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení s touto společností. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, nejdříve však 1. 1. 2018.

Místo zpětného odběru musí být viditelně označeno informační tabulí s označením „Místo zpětného odběru elektrozařízení“.