Za Cihelnou vznikne biocentrum

Za Cihelnou vznikne biocentrum
Foto Magistrát města Prostějova

Statutární město Prostějov pokračuje v řešení stabilizace okolní krajiny města.  V návaznosti na dříve zpracovanou krajinářskou studii (Obnova jihozápadního kvadrantu města, 2021) město nyní nechalo zpracovat projektovou dokumentaci na vůbec první nové prvky územního systému ekologické stability (ÚSES) v Prostějově.

Tato projektová dokumentace zpracovává území od bývalé cihelny až po Žešovský rybníček. V tomto území převládá orná půda, která je kvůli absenci krajinné zeleně velmi nestabilní. Cílem navržených opatření je snížení prašnosti, větrné a vodní eroze, zvýšení přirozené schopnosti zadržování srážek, podpora biodiverzity a v neposlední řadě zvýšení možnosti rekreace v příměstské krajině. Důležitá je také adaptace na probíhající klimatické změny a jejich průvodní jevy.

Krajinářští architekti z atelieru FLORSTYL s.r.o. zpracovali dokumentaci, která navrhuje dvě nová biocentra (LBC 18, LBC 19) a tři nové biokoridory (LBK 10, LBK 14, LBK 15).

Jako první bude vybudováno biocentrum LBC 18 Za Cihelnou a část biokoridoru LBK 15 o celkové rozloze 5,5 ha. Jedná se o pozemky, které jsou ve vlastnictví Statutárního města Prostějova. Podoba biocentra bude připomínat rozvolněná lesní společenstva s lučními trávníky. Přepokládané náklady na realizaci činí 15,5 milionů korun. Nejbližší termín realizace je na podzim 2023.

Velkou část nákladů na realizaci včetně následné péče lze uhradit z dotací Operačního programu životního prostředí (OPŽP – až 85 %).

Biocentra a biokoridory přispívají k zadržování vody v krajině, podpoře biodiverzity, omezení vodní a větrné eroze a také ke zvýšení rekreačních možností obyvatel.

Podrobnější informace můžete získat na https://rozvijime.prostejov.eu (Zdroj a foto Odbor rozvoje a investic)

Komentáře

Skvělé, ale projektů už je spousta, co takhle už konečně nějaká realizace?! Neměla už probíhat například první fáze na jižním prstenci atd.

Poslat nový komentář