Olomoucký kraj ocení osobnosti za přínos v oblasti kultury za rok 2022

Olomoucký kraj ocení osobnosti za přínos v oblasti kultury za rok 2022
ilustrační foto

Olomoucký kraj ocení významné osobnosti působící na poli kultury nebo výrazné počiny a aktivity, které se během roku 2022 zapsaly do povědomí veřejnosti. V dubnu 2023 udělí hejtman Olomouckého kraje ceny za mimořádné umělecké výkony v oblasti hudby, výtvarného umění, divadla, filmu, rozhlasu a televize a literatury. Vedle nich předá cenu za výjimečný počin v oblasti tradiční lidové kultury. Vybraná osobnost bude za celoživotní přínos v oblasti kultury zařazena do dvorany slávy.

Olomoucký kraj vyzývá k zasílání návrhů na udělení Cen Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury za rok 2022 v následujících kategoriích:

1) Cena za celoživotní přínos v oblasti kultury (dvorana slávy). Cena bude udělena konkrétní osobnosti s vazbou na Olomoucký kraj za její celoživotní přínos v oblasti kultury nebo památkové péče.

2) Výjimečný počin roku v oblasti umění. Je oceňována mimořádná umělecká aktivita (akce), která byla organizačně zajišťována nebo realizována fyzickou nebo právnickou osobou s vazbou na Olomoucký kraj, a to v následujících oblastech umělecké tvorby:

a)  hudby,

b)  výtvarného umění,

c)  divadla,

d)  filmu, rozhlasu a televize,

e)  literatury.

3) Výjimečný počin v oblasti péče o kulturní dědictví, tradiční lidové kultury, ochrany a popularizace kulturních hodnot. Je oceňována mimořádná kulturní aktivita (akce) uskutečňovaná na území kraje v různých oblastech neprofesionálního umění, v oblastech památkové péče, muzejnictví, knižní kultury, uchovávání kulturních tradic atd. a je organizačně zajišťována či realizována fyzickou nebo právnickou osobou s vazbou na Olomoucký kraj.

4) Cena za podporu v oblasti kultury.

5) Cena veřejnosti Olomouckého kraje za výjimečný počin v oblasti kultury.

 

Návrhy na ocenění v jednotlivých  kategoriích mohou podávat právnické i fyzické osoby v termínu od 1. 12. 2022 do 31. 12. 2022 písemnou formou na adresu:  OLOMOUCKÝ KRAJ, KRAJSKÝ ÚŘAD OLOMOUCKÉHO KRAJE, Odbor sportu, kultury a památkové péče, Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc.

Žádosti lze podat také elektronickou cestou se zaručeným elektronickým podpisem na adresu:

e-mail: posta@olkraj.cz nebo datovou schránkou Olomoucký kraj, Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor sportu, kultury a památkové péče, Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc; ID datové schránky: qiabfmf.

U zasílaných žádostí je rozhodující datum doručení žádosti.

 

V případě, že se jedná o návrh na ocenění fyzické osoby, musí návrh obsahovat údaje potřebné pro identifikaci dané osoby, tj. vedle jména a příjmení také např. telefonický a emailový kontakt, adresu bydliště nebo pracoviště a zejména charakteristiku jejího přínosu pro Olomoucký kraj.

V případě, že se jedná o návrh na ocenění výjimečných počinů v jednotlivých kategoriích, musí tento návrh obsahovat název realizované aktivity, údaje o místě a času její realizace, údaje o jejich organizátorech (jedná-li se o fyzické osoby, stejné údaje jako v předcházejícím bodě, jedná-li se o právnické osoby, název právnické osoby, kontaktní údaje a adresu) a zejména charakteristiku přínosu realizované aktivity pro Olomoucký kraj.

O udělení cen, vyjma Ceny veřejnosti Olomouckého kraje za výjimečný počin v oblasti kultury, rozhodne na základě vyhodnocení obdržených návrhů Zastupitelstvo Olomouckého kraje.

O udělení Ceny veřejnosti Olomouckého kraje za výjimečný počin v oblasti kultury rozhodne svým internetovým hlasováním veřejnost. Na základě doručených návrhů na ocenění v této kategorii, rozhodne hodnotící komise o sestavení souboru kandidátů. S tímto souborem bude seznámena veřejnost a ta svým hlasováním rozhodne o udělení ceny. Předložený soubor bude obsahovat minimálně deset kandidátů na udělení ceny. Veřejnost bude hlasovat prostřednictvím internetu, a to uvedením preference na webu ankety a následnou autorizací hlasu prostřednictvím emailové pošty. Z každé emailové schránky je možné hlasovat pouze jednou a pro jedinou osobnost nebo aktivitu.

Výzva k hlasování o udělení „Ceny veřejnosti Olomouckého kraje za výjimečný počin v oblasti kultury“ bude zveřejněna včetně všech potřebných informací na webu Olomouckého kraje a webu „CENYKRAJE“.

Plné znění Pravidel ocenění za významný přínos kulturnímu rozvoji regionu - Cena Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury a vzorový nominační list jsou zveřejněny na webu Olomouckého kraje a webu „CENYKRAJE“. (Zdroj Olkraj.cz)

Poslat nový komentář