Zastupitelé přijali peníze na prevenci kriminality. Od kraje

Zastupitelé přijali peníze na prevenci kriminality. Od kraje
ilustrační foto MMP

Zastupitelé na svém jednání 16.6. odsouhlasili přijetí investiční dotace od Olomouckého kraje - z Dotačního programu pro sociální oblast 2020 - na podporu prevence kriminality.

„Dotační prostředky ve výši 92 tisíc korun budou použity na částečnou úhradu výdajů spojených s projektem. Zakoupen bude hardwar a analytický softwar, který umožní nepoměrně rychlejší a kvalitnější výtěžnost dat z městského kamerového dohlížecího systému,“ uvedla náměstkyně primátora Alena Rašková.

Projekt bude realizován pod názvem „Pracoviště MKDS pro analytickou práci se záznamy“. Celkové náklady spojené s realizací projektu by měly činit 300 tisíc korun.

V rámci projektů prevence kriminality ve městě Prostějově pro rok 2020 se město ucházelo o dotační prostředky ze státního rozpočtu také v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni 2020, který každoročně vyhlašuje Ministerstvo vnitra ČR.

„Poskytnuty nám byly finanční prostředky na dva investiční projekty, které se opět týkají rozvoje městského kamerového dohlížecího systému – „Modernizace a digitalizace MKDS – III. etapa“, kde se předpokládají celkové finanční náklady na projekt ve výši 1.600 tisíc korun a dotace byla poskytnuta v maximální možné výši dle podmínek dotačního titulu, tj. 550 tisíc korun. Dále byl podpořen projekt „Rozšíření analytických nástrojů pro MKDS“, v rámci kterého byla poskytnuta dotace ve výši 297 tisíc korun a předpokládané finanční náklady na projekt by měly činit 330 tisíc korun. Dále ministerstvo vnitra podpořilo neinvestiční projekt, díky němuž město může svým občanům poskytnout velmi kvalitní a občany velmi žádanou službu – značení jejich majetku (jízdních kol a invalidních vozíků) syntetickou DNA. Na projekt s názvem „IV. etapa forenzního značení syntetickou DNA a vybavení mobilního pracoviště“ bylo poskytnuto 34 tisíc korun, přičemž celkové náklady by měly činit 38.620 korun. Jelikož se jedná již o čtvrtý rok značení, náklady nejsou tak vysoké, jako byly v prvních letech, kdy se pořizovaly značící sety a další potřebný materiál,“ vyjmenovala náměstkyně Alena Rašková.

Vzhledem k mimořádným opatření v souvislosti s nákazou koronavirem a nejistou prognózou ohledně jejich trvání a rozsahu v době posuzování žádostí o dotační prostředky, ministerstvo nepodpořilo s tímto odůvodněním žádost o tzv. „Návazné pobyty pro děti“. Vzhledem k současnému příznivému vývoji situace však bude tato akce realizována v menším rozsahu z rozpočtu města z finančních prostředků určených na prevenci kriminality. (red)

Poslat nový komentář