dotace

Krajská dotace podpoří modernizaci operačního střediska městské policie

Foto Magistrát města Prostějova

Město Prostějov získalo krajskou investiční dotaci z dotačního titulu Podpora prevence kriminality.

Přijetí částky 150 tisíc korun na částečnou úhradu nákladů projektu „Prostějov – Modernizace centrální UPS pro pracoviště operačního střediska městské policie“, v rámci projektů prevence kriminality, pro letošní rok na svém posledním jednání odsouhlasili radní.

Ministerská injekce popíchla Wolkrův Prostějov

Ilustrační foto libertin.cz

Radní na své poslední chůzi schválili přijetí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR ve výši 300 tisíc korun. Peníze je možné čerpat na částečnou úhradu nákladů spojených s realizací 66. ročníku celostátního festivalu poezie Wolkrův Prostějov.

„Festival Wolkrův Prostějov proběhne ve dnech 13. června až 17. června 2023. Jde o tradiční celostátní přehlídku recitátorů sólistů a divadel poezie. Celkový rozpočet akce je plánován ve výši zhruba jednoho milionu korun. Festivalu, kterého se tradičně účastní celá řada mladých umělců, je každým rokem přehlídkou toho nejlepšího v této oblasti, “ uvedla 1. náměstkyně primátora Milada Sokolová a doplnila, že Wolkrův Prostějov tradičně nabízí také zajímavý doprovodný program.

Do kultury pro jednorázové akce putují dotační peníze. Pro Mánes, francouzské divadlo i Keltskou noc

ilustrační foto Keltská noc

Radní schválili poskytnutí dotací pro jednorázové kulturní akce z rozpočtu města Prostějova na rok 2023.

Radou schválené dotace jsou následující:

1. ve výši 15.000,-- Kč Bohumilu Moudrému  na pěvecké soutěže v roce 2023 Hanácký skřivan a Zpívající rodina (pronájmy sálů, ozvučení, osvětlení, nahrávání, výroba CD, plakáty, propagace, diplomy, ceny vítězům, náklady agentury)

2. ve výši 35.000,-- Kč Janě Tobolové na akci „Noc kostelů v Prostějově 2023“ (pronájem kočáru s koňmi, projížďky městem, tisk programu na plakáty, přelepky, bannery, materiály - upomínkové předměty, perníčky zdobené motivem kostelů, povolení ke zvláštnímu užívání silnice)

Chystají se další kotlíkové dotace. Dozrají v létě

Foto Olomoucký kraj

Dotaci ve výši až 95 procent na výměnu starých kotlů budou moci letos čerpat takzvané nízkopříjmové domácnosti v Olomouckém kraji. Spuštění projektu připravuje Ministerstvo životního prostředí, program má odstartovat v červnu. Podpora se bude vztahovat na tepelná čerpadla a kotle na biomasu.

„Dotace na kotle na biomasu může být až 130 tisíc korun, na tepelné čerpadlo dokonce 180 tisíc korun,“ uvedl Petr Lysek, radní Olomouckého kraje pro investice, evropské projekty, transparenci, IT a Smart region.

Do kultury poputuje z radnice dotační podpora

Ilustrační foto https://www.manes-prostejov.cz/

Na svém jednání se prostějovští radní mimo jiné zabývali dotacemi do kulturní oblasti. Schvalovali jsme dotace na celoroční činnost. Podpoříme projekty Divadla Plyšového medvídka, Moje divadlo, Vlastimilu, Mužský pěvecký sbor Orlice Prostějov, ESPERANTO KLUB PROSTĚJOV, nebo třeba Ivo Snídala,“ shrnuje 1. náměstkyně primátora Milada Sokolová.

Radou schválené dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2023:

1. ve výši 40.000, -- Kč

Divadlu Plyšového Medvídka, z. s. - na podporu činnosti (výroba kulis, loutek; nákup a výroba kostýmů a rekvizit; zpracování hudby)

2. ve výši 25.000, -- Kč

Moje divadlo, z. s., - na podporu činnosti (výroba dekorace, kostýmy, nájem sálu, tisk divadelních plakátů a programů, autorské a licenční poplatky uváděných her)

3. ve výši 25.000, -- Kč

Radní schválili dotace do sociální oblasti. Peníze dostanou děti, senioři i postižení

ilustrační foto SOS vesničky

Rada města Prostějova se na svém jednání zabývala celou řadou žádostí o dotace do sociální oblasti. „Schválili jsme deset žádostí, například SOS dětským vesničkám, Domovu pro seniory v Soběsukách, Svazu neslyšících, Poradně při finanční tísni, organizaci Žebřík a dalším. Naopak, jedné žádosti jsme nevyhověli, protože žadatel nepůsobí ani na území obce s rozšířenou působností, ani s ním není uzavřena spolupráce o umisťování klientů,“ vysvětlila náměstkyně Marcela Župková.

Schváleny byly žádosti

1. ve výši 20.000 Kč Středisku sociální prevence Olomouc – na činnost Poradny pro rodinu Prostějov – materiál, energie,

2. ve výši 5.000 Kč SOS dětským vesničkám, z.s., - na SOS Kompas Prostějov – Asistované kontakty a předávání dětí – mzdové náklady, PHM

3. ve výši 10.000 Kč Domovu pro seniory Soběsuky, příspěvkové organizaci – na volnočasové aktivity a akce pro uživatele domova pro seniory – koncerty a společenská setkání, pohybové aktivity a sportovní hry, výlety, materiál a pomůcky pro aktivizaci

Město získá dotaci na úpravu prostranství u školy na Husově náměstí

ilustrační foto ber

Město Prostějov podalo v březnu loňského roku žádost o dotaci na realizaci projektu „Veřejné prostranství u ZŠ Husova, Prostějov“ z Národního programu Životní prostředí v rámci Národního plánu obnovy.

„Jsem nesmírně ráda, že se podařilo získat tuto dotaci a že došlo k úpravě prostoru u bývalé základní školy na Husově náměstí. Jednak efektivně využijeme modrozelenou infrastrukturu, jednak zde budou mít k dispozici například studenti střední školy ART ECON nebo protagonisté divadla POINT nový kulturní prostor,“ uvedla 1. náměstkyně primátora Milada Sokolová, která realizaci projektu prosazovala.

Město se uchází o grant. Na výsadbu stromů ve Šlikově a Okružní

ilustrační foto pixabay.com

Nadace ČEZ vypsala i pro letošní rok grantové řízení na výsadbu stromů. Projekt je zaměřen na zlepšení životního prostředí právě pomocí výsadby, zejména ve městech, obcích a v jejich blízkém okolí. Podporována je především výsadba či obnova dřevin u veřejných budov, ve veřejně přístupných zahradách, parcích, podél vodotečí, remízků, sadů a dalších přírodně či kulturně hodnotných lokalit.

Maximální výše nadačního příspěvku činí 150 000 Kč.

Nadační příspěvek lze použít na nákup dřevin s tím, že samotný nákup musí tvořit nejméně 70 % celkových nákladů, dále na nákup pomocného materiálu a na náklady za služby spojené s výsadbou dřevin.

Péče o výsadby musí být zajištěna 5 let. Udržitelnost je stanovena na 10 let od ukončení realizace projektu.

Město žádá o dotace z Olomouckého kraje. Pro hasiče, průvodce i dopravní hřiště

Ilustrační foto FB Hasiči Vrahovice

Rada města odsouhlasila podání žádostí o dotace ze zdrojů Olomouckého kraje. „Půjde od žádosti z programu na podporu jednotek sboru dobrovolných hasičů pro rok 2023, dále o dotaci z programu na podporu cestovního ruchu a zahraničních vztahů a v neposlední řadě z programu na podporu výstavby, obnovy a vybavení dětských dopravních hřišť 2023. Žádosti, které podáváme, jsou v celkové hodnotě 425 tisíc korun,“ říká primátor František Jura.

Z Programu na podporu JSDH 2023 Olomouckého kraje bylo zpracováno celkem 5 žádostí o dotaci pro jednotky SDH (Vrahovice, Žešov, Krasice, Čechovice, Domamyslice). V rámci realizace bude proveden nákup věcného vybavení jednotek k zajištění akceschopnosti JSDH při zásazích. Celkové výdaje všech žádostí činí 380 000 Kč, z toho požadovaná výše dotace činí 225 000 Kč.

Dotace do oblasti zdravotní podpoří Jistotu, zdravotníky i ONKO DIANA

Ilustrační foto ZZS Olomouckého kraje

Radní se na svém jednání zabývali dotacemi do oblasti zdravotní. „Jednak jsme schvalovali žádosti o dotace na celoroční činnost – celkem čtyři – a poté jednu dotaci na jednorázovou akci. Podpoříme tak činnost školy JISTOTA, Střední zdravotnické školy, spolku ONKO DIANA, a také Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje,“ shrnuje náměstkyně primátora Marcela Župková.

Na celoroční činnost byly schváleny následujíc dotace:

1. ve výši 20.000 Kč Střední škole, základní škole a mateřské škole JISTOTA, o.p.s., - na ergoterapie handicapovaných žáků školy – materiál k podpoře handicapovaných žáků

2. ve výši 5.000 Kč Střední škole, základní škole a mateřské škole JISTOTA, o.p.s., - na projekt „Prevence zdraví – rehabilitace ve Výšovicích“ – fyzioterapie

3. ve výši 10.000 Kč Střední zdravotnické škole, Prostějov, - na poskytování první pomoci – zdravotnický materiál, zdravotnické potřeby