dotace

Město bude žádat o dotace na opravu parlamentu

Foto ber

Městská správa oblast nájemného bydlení v meziválečném obdob nijak nezanedbávala, setrvale ale se Prostějovu nedostávalo malých a levných bytů. Zpracováním projektu prvního „sociálního“ domu byl pověřen městský stavitel Miroslav Putna. Výsledkem je v letech 1936-37 postavený soubor čtyřiadevadesáti malometrážních jedno a dvoupokojových bytů v Šárce 9 a 11. Dodnes je dům znám jako „parlament“.

Jednoduchá architektura ve tvaru „U", úsporná pavlačová dispozice, kompletní sanitární vybavenost, ozeleněný vnitřní dvůr. To jsou prvky, jejichž použitím vyřešil Putna úkol, platící u sociální výstavby obecně – sladění požadavků na určitý komfort, provozní a hygienickou bezproblémovost, celkové estetické vyznění a ekonomickou úspornost.

Kraj podpoří životní prostředí. Vypsal dotace na podporu různých aktivit

ilustrační foto olkraj.cz

Spolky a lidé, kteří se ve svém volném čase starají o přírodu, organizace vzdělávacích akcí a kroužků, výsadba stromů podél cest a zeleně v krajině. Na tyto projekty vypsalo hejtmanství novou dotaci. V Programu na podporu aktivit v oblasti životního prostředí a zemědělství na ně uvolnilo 8,7 miliónů korun.

„Životní prostředí a péče o přírodu jsou důležité a jejich podpora obzvlášť. Ať už se jedná o činnost spolků věnující se chovatelství, myslivosti či zahrádkářství nebo organizace působící přímo v osvětě a ochraně životního prostředí, rádi tyto různé projekty podpoříme,” uvedl hejtman Olomouckého kraje Josef Suchánek.

Kraj přijímá žádosti o dotace. Nově pomůže s řešením dluhů nebo filmařinou

Foto Olomoucký kraj

Lednový měsíc vždy patří dotacím. Pravidelně se totiž otevírá většina dotačních programů a titulů, ve kterých mohou lidé, firmy, spolky, obce či města žádat o podporu. Pro letošní rok připravilo hejtmanství dotace v celkem patnácti oblastech a také několik důležitých novinek.

Kraj podpoří oblast sportu, kultury, sociálních věcí, dopravy, životního prostředí, strategického rozvoje, školství, zdravotnictví či cestovního ruchu. Konkrétně mohou žadatelé peníze využít například na přechody pro chodce, dopravní hřiště, turistická informační centra, sportovní činnost nebo na územní plánovací dokumentaci.

„Na dotace letos kraj vyčlenil ze svého rozpočtu celkem 553 miliónů korun, z toho 128 miliónů korun patří individuálním dotacím. Nejvyšší částka je vyčleněna pro oblast sportu, celkem 125 miliónů korun,“ dodal hejtman Josef Suchánek.

Radní schválili dotace na jednorázové akce

Foto FB

Radní na svém jednání schválili dvě dotace na jednorázové akce.

„V prvním případě jde o částku 10.000 Kč Spolku přátel Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově na akci „Dobrodružství s počítačem“, konkrétně na ceny pro soutěžící a ceny pro vítěznou školu. Další dotace ve výši 20.000 korun bude poskytnuto pořadateli Radimu Holystovi na „Halloweenskou fotbalovou stezku 2023" na odměny pro účastníky, pronájem kostýmů, nákup materiálu na výrobu kulis, či občerstvení,“ informoval náměstek pro oblast školství Miloš Sklenka. (red)

Za Cihelnou vznikne biocentrum. Rada podala žádost o dotaci

ilustrační foto Magistrát města Prostějova

Radní na svém jednání odsouhlasili přípravu a podání žádosti o dotaci na projekt „Prvky ÚSES Za Cihelnou – I. a II. etapa“ z Operačního programu Životní prostředí 2021–2027.

„Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo výzvu, v níž jsou podporována opatření „Podpora přírodě blízkých opatření v krajině a sídlech“. Konkrétně tvorba nových a obnova stávajících přírodě blízkých vodních prvků (vytváření a obnova tůní mokřadů, výstavba či komplexní zásadní rekonstrukce malých vodních nádrží nebo revitalizace vodních toků a niv). Dále také tvorba a obnova stávajících vegetačních prvků a struktur, včetně opatření proti vodní a větrné erozi,“ informoval o detailech výzvy primátor František Jura.

Město žádá o dotaci na dopravní terminál Újezd. Přijde na 118 milionů

Foto vizualizace návrhu Magistrát města Prostějova

Rada města schválila na svém jednání přípravu a podání žádosti o dotaci na projekt „Dopravní terminál Újezd, Prostějov“ z Integrovaného regionálního operačního programu.

„V současné době je vyhlášena 68. výzva k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu 2021–2027 Multimodální osobní doprava. V rámci výzvy jsou podporovány aktivity jako výstavba a modernizace přestupních terminálů pro veřejnou dopravu, výstavba a modernizace parkovacích systémů zajišťujících přestup na veřejnou dopravu a realizace přestupních opatření a zvyšování kapacity veřejné dopravy stavebními úpravami silnic a místních komunikací,“ vysvětlil podstatu výzvy, do níž se město přihlásí primátor František Jura.

Město dostalo dotaci. Vyřeší díky ní situaci u hřbitova

ilustrační foto Magistrát města Prostějova

Rada města Prostějova schválila přijetí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje na dopravní řešení před hřbitovem v Brněnské ulici.

„V lednu letošního roku podalo město Prostějov žádost o dotaci z Olomouckého kraje, a to z programu Podpora opatření pro zvýšení bezpečnosti provozu a budování přechodů pro chodce 2023. Z dotace budeme realizovat projekt Dopravní řešení před hřbitovem ul. Brněnská, Prostějov – 2. etapa“, přiblížil primátor města František Jura.

Zastupitelstvo Olomouckého kraje schválilo na realizaci tohoto projektu dotaci ve výši 957 544,73 Kč.

Kraj zadotoval Wolkrův Prostějov i Hanácké slavnosti

Foto Marek Gerhard

Rada města Prostějova schválila přijetí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje na 66. ročník Wolkrova Prostějova i 41. Hanácké slavnosti.

„Zastupitelstvo Olomouckého kraje již v dubnu letošního roku schválilo v rámci dotačního programu „Program podpory kultury v Olomouckém kraji v roce 2023“ neinvestiční dotaci pro statutární město Prostějov ve výši 470.000 Kč na již proběhlý 66. ročník Wolkrova Prostějova a také na nadcházející 41. Hanácké slavnosti. Finanční prostředky šly na ubytování, pronájem a stavbu pódia a LED obrazovky, ozvučení, osvětlení, dopravu, služby, honoráře.

Aeroklub zrenovoval Trenéra. Na opravu přispělo i město

ilustrační foto

Osm měsíců trvala generální oprava letounu Zlín -326 Trenér Master. Jeho majitele, prostějovský Aeroklub Josefa Františka, přišla renovace na 2,2 milionu korun. Město Prostějov přispělo dotací ve výši 300 tisíc korun. 

„Tento Trenér byl vyroben v roce 1960 pro potřeby armády. My jsme ho při renovaci oblékli do původních barev a dostal původní číslo 0604,“  uvedl předseda aeroklubu Libor Šebestík, podle kterého renovaci prováděla odborná firma z Otrokovic, jejíž pracovníci na ní strávili osm měsíců. Rozdělali ho do šroubku a každé části věnovali velkou péči. 650 kilogramů vážící dvoumístný stroj s motorem Walter Minor 6-III dosáhne ještě dnes cestovní rychlosti 212 km/h, jeho maximální rychlost je 243 km/h.

Krajská dotace podpoří modernizaci operačního střediska městské policie

Foto Magistrát města Prostějova

Město Prostějov získalo krajskou investiční dotaci z dotačního titulu Podpora prevence kriminality.

Přijetí částky 150 tisíc korun na částečnou úhradu nákladů projektu „Prostějov – Modernizace centrální UPS pro pracoviště operačního střediska městské policie“, v rámci projektů prevence kriminality, pro letošní rok na svém posledním jednání odsouhlasili radní.