dotace

Milionová dotace podpoří projekt hospodaření se srážkovou vodou

ilustrační foto Magistrát města Prostějova

Velké množství dešťové vody končí v kanalizaci, která ji odvádí pryč z krajiny. Mezi obdobími sucha přicházejí krátké intenzivní srážky, kdy voda z krajiny rychle mizí. Město Prostějov proto přistupuje ke krokům, které by vodu v krajině měly udržet.

„Jednou z takových akcí je projekt „Efektivní hospodaření se srážkovou vodou – Sportcentrum DDM, Prostějov“. Město na něj získalo z Operačního programu životního prostředí dotaci ve výši 3 006 839,35 korun,“ uvedl primátor František Jura s tím, že o dotaci bylo žádáno v lednu tohoto roku, v rámci 119. výzvy vyhlášené Ministerstvem životního prostředí ČR.

Konkrétně se jedná o zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní a hospodaření se srážkovými vodami.

Do sportu ve městě půjdou další dotační peníze

ilustrační foto zastupitelstvo

Zastupitelé budou rozhodovat o kladném stanovisku radních, poskytnout dotace jednorázovým sportovním akcím v druhém kole.

„Zastupitelstvo města Prostějova před časem schválilo dotační program - Program na podporu jednorázových sportovních akcí v roce 2020 z rozpočtu statutárního města Prostějova s vyhlášenými dotačními tituly. Titul číslo 1 je Podpora jednorázových sportovních akcí se spoluúčastí žadatele a titul číslo 2 je podobný a to Podpora jednorázových sportovních akcí bez doložení finanční spoluúčasti žadatele,“ uvedl primátor Prostějova František Jura s tím, že část prostředků již byla vyčerpána v kole prvním.

Zastupitelé přijali peníze na prevenci kriminality. Od kraje

ilustrační foto MMP

Zastupitelé na svém jednání 16.6. odsouhlasili přijetí investiční dotace od Olomouckého kraje - z Dotačního programu pro sociální oblast 2020 - na podporu prevence kriminality.

„Dotační prostředky ve výši 92 tisíc korun budou použity na částečnou úhradu výdajů spojených s projektem. Zakoupen bude hardwar a analytický softwar, který umožní nepoměrně rychlejší a kvalitnější výtěžnost dat z městského kamerového dohlížecího systému,“ uvedla náměstkyně primátora Alena Rašková.

Projekt bude realizován pod názvem „Pracoviště MKDS pro analytickou práci se záznamy“. Celkové náklady spojené s realizací projektu by měly činit 300 tisíc korun.

Ministerstvo kultury ČR finančně podpoří 63. Wolkrův Prostějov 2020

foto Magistrát města Prostějova

Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR ve výši 280 tisíc korun. To je ministerská podpora na částečnou úhradu nákladů spojených s realizací 63. ročníku festivalu poezie Wolkrův Prostějov.

„Wolkrův Prostějov proběhne ve dnech 1. až 5. září 2020 a jeho konání finančně částečně podpoří zmíněná ministerská dotace. Věříme, že festival opět nabídne přehlídku umu mladých lidí, kteří mají divadlo i recitaci jako skvělý koníček, který může jednou přerůst do celoživotního působení,“ říká náměstkyně primátora Milada Sokolová, která má městskou kulturu ve své pracovní gesci. (red)

Město získalo na kulturu od hejtmanství dotaci

ilustrační foto MMP

Peníze z Olomouckého kraje půjdou na podporu 63. Wolkrova Prostějova, XXXVIII. Prostějovské hanácké slavnosti, Krajské postupové přehlídky Olomouckého kraje, Prostějovské léto 2020, Masopust v Prostějově a Oslavu 630 let povýšení Prostějova na město. Tato neinvestiční dotace pro město Prostějov představuje 902 tisíc korun.

„Finanční prostředky jsou konkrétně určené na technicko - organizační zajištění, ubytování, dopravné, propagaci, honoráře,“ uvedla náměstkyně primátora Milada Sokolová s tím, že některé z vyjmenovaných akcí bylo, kvůli nákaze COVID-19, třeba časově přesunout na druhou polovinu roku. „Například o Prostějovské léto, jehož hlavní progam bude zahájen v polovině srpna či oslavy 630 let města lidé nepřijdou. Prostě budeme slavit později,“ slíbila náměstkyně Sokolová.

O přijetí dotace budou rozhodovat zastupitelé. (red)

 

Hejtmanství pomohlo trenérům a podpořilo také mladé reprezentanty

ilustrační foto

Zhruba dva a půl miliónu korun rozdělil Olomoucký kraj ve dvou dotačních titulech, jejichž cílem je podpora sportu. Peníze pomohly žadatelům o trenérskou licenci a mladým sportovním nadějím, které náš region reprezentují doma i v zahraničí.

„O dotační tituly byl velký zájem. Co se týče krajského příspěvku na trenérské licence, přispěl kraj dvaatřiceti žadatelům. V případě mladých reprezentantů jsme pomohli rovné stovce zájemců,“ uvedl Petr Vrána, náměstek hejtmana pro oblast sportu a kultury.

Město přispěje na chod záchranné stanice a Plumlovské přehradě

ilustrační foto ber

Zastupitelé budou rozhodovat o doporučení radních podpořit oblast ochrany životního prostředí. 135 tisíc korun pošle město Prostějov ochráncům přírody ČSOP – RS Iris a firmě Povodí Moravy.

Ochránci přírody tak získají, pokud zastupitelé návrh radních odsouhlasí, 85 tisíc korun. „Dotace bude použita na úhradu zajištění péče o zraněné volně žijící živočichy – služby záchranné stanice (umístění ve stanici, veterinární péče, zajištění stravy, soustavná péče o živočichy, apod.) a provoz sběrného místa (telefony, cestovné, příjem živočichů, apod.),“ informovala náměstkyně primátora Milada Sokolová, která má životní prostředí, mimo jiné, ve své náplni práce.

Město posílá další dotační peníze na vzdělávání

ilustrační foto

Tentokrát peníze určené na vzdělávání půjdou na podporu jednorázových akcí. Dotace bude poskytnuta jednorázově v hotovosti na pokladně Magistrátu města Prostějova a je určena na úhradu nákladů příjemce vzniklých v období od 1. 1. 2020 do 30. 11. 2020.

Finance podpoří ubytování, stravování, pronájem Městského divadla v Prostějově; propagaci; kamerový záznam akce a výrobu DVD; upomínkové předměty pro vystupující děti; fotodokumentaci; ceny pro vítěze a odměny soutěžícím; odměny za přípravu a zabezpečení; občerstvení pro soutěžící, doprovod a rozhodčí; technické zabezpečení a podobně.

Dotační finance budou pomáhat ve školství a sportu

ilustrační foto

Zastupitelé budou rozhodovat o doporučení radních ohledně poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na letošní rok na vzdělávání, a to ve výši téměř 260 tisíc korun.

Peníze mají primárně sloužit pro materiálně-technické zabezpečení akcí, dopravu a ubytování, propagaci, poplatek OSA, obrazový a zvukový záznam, pronájmy. Pomáhat budou mimo jiné při platbách za kancelářské potřeby pro přípravu studijních a pracovních materiálů, zdravotnický materiál, úhradu provozních nákladů a podobně.

Město poskytne další dotační podporu kultuře

ilustrační foto

Radní na svém posledním jednání rozhodovali o poskytnutí dalších dotací z rozpočtu města Prostějova. Finance poputují dvanáctce subjektů. Žadatelé se obrátili na Radu a Zastupitelstvo města Prostějova s žádostmi o poskytnutí dotace na jednorázové akce z rozpočtu města Prostějova na rok 2020.

Financemi ve výši 316 tisíc korun podpoří Prostějov v kulturní oblasti různé činnosti. Městské dotace jsou určeny na nájmy, výzdobu, občerstvení, dopravu a instalaci uměleckých děl, nebo například na ozvučení a osvětlení, nahrávání soutěží, studio, výrobu CD, propagaci, plakáty, diplomy, ceny vítězům, náklady agentury.