magistrát

Magistrát hledá správce informačních technologií

ilustrační foto

Tajemník Magistrátu města Prostějova vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou správce informačních technologií na Odboru informačních technologií Magistrátu města Prostějova.

Vznik pracovního poměru je podmíněn splněním předpokladů, kdy fyzická osoba, mimo jiné, je státním občanem České republiky, popř. fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům.

Milostivé léto může pomoci i vám

foto Magistrát města Prostějova

Tento podzim bude podruhé probíhat takzvané Milostivé léto – období, kdy se mohou lidé s exekucemi vůči státním subjektům zbavit dluhů.

Dluhy umoří tím, že zaplatí jen původní dlužnou částku a paušální náklady exekutora a budou jim odpuštěny další poplatky a penále. "Pokud by se vás toto odpuštění dluhů týkalo (což můžete zjistit na Milostiveleto.cz), informujte se, jak se vašich dluhů zbavit," vzkazuje Odbor sociálních věcí Magistrátu města Prostějova. (red)

Město hledá referenta/ku na Odbor územního plánování a památkové péče

ilustrační foto ber

Tajemník Magistrátu města Prostějova vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou referent/ka pořizování územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace Odboru územního plánování a památkové péče Magistrátu města Prostějova.

Úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popř. fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt a dosáhla věku 18 let. Požadavky jsou vysokoškolské vzdělání uznané pro autorizaci v oboru územní plánování nebo vysokoškolské vzdělání příbuzného oboru, uznaného pro autorizaci v oboru územního plánování nebo vysokoškolské vzdělání se stavebním zaměřením; případně vysokoškolské vzdělání příbuzného oboru s výukou územního plánování, výhodou  znalost stavebního zákona č.

Magistrát hledá referenty. Hned dva a na dobu určitou

ilustrační foto ber

Tajemník Magistrátu města Prostějova vyhlašuje výběrové řízení na obsazení dvou pracovních míst na dobu určitou referent/ka sociálních věcí na Oddělení sociálně-právní ochrany dětí Odboru sociálních věcí Magistrátu města Prostějova.

Podmínkou je vysokoškolské vzdělání v oborech vzdělání zaměřených na sociální práci dle § 49 a) zák. č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí a v souladu s ustanovením dle § 110 zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, výhodou znalost agendy sociálně-právní ochrany dětí a náhradní rodinné péče a zkouška odborné způsobilosti pro správní činnost na úseku sociálně-právní ochrany dětí.  

Termín pro podání přihlášek je do 9. srpna 2022, předpokládaný nástup bude v říjnu až listopadu 2022, případně dle možností vybraného uchazeče.

Magistrát hledá referenta/tku na Stavební úřad města

ilustrační foto ber

Tajemník Magistrátu města Prostějova vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou referent/ka stavebního úřadu na oddělení územního a stavebního řízení pro přičleněné obce Stavebního úřadu  MMPv.

Kvalifikační požadavky pro výkon činnosti na obecném stavebním úřadě: a) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví a 3 roky praxe v oboru stavebnictví nebo b) vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví a 2 roky praxe v oboru stavebnictví nebo c) vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu ve studijním oboru stavebního, architektonického nebo právnického směru.

Výdej nálevek na separaci rostlinných olejů z domácností začal

ilustrační foto Magistrát města Prostějova

Jak jsme již informovali, připojil se Prostějov k městům, která separují také použité jedlé oleje. Obyvatelé města Prostějova si nyní mohou vyzvednout plastovou nálevku na separaci použitých rostlinných olejů z domácností.  Nálevky jsou vydávány zdarma v Turistickém informačním centru vedle budovy radnice po předložení dokladu prokazujícím trvalý pobyt v Prostějově. Nálevka je určena k nasazení na PET láhev.

„Nedávno byl proveden první svoz použitých rostlinných olejů z nádob umístěných na vybraných stanovištích s tříděným odpadem a mohu potvrdit, že o třídění jedlého oleje je zájem. Celkem bylo svezeno 655 kg použitého oleje, který neskončil v kanalizaci a bude dále využíván. V současné době připravujeme rozmístění dalších 20 ks sběrných nádob na stanoviště tříděných odpadů v dalších lokalitách města včetně místních částí. Chtěl bych poděkovat občanům, že se do třídění jedlých olejů zapojili,“ uvedl 1. náměstek primátora Jiří Pospíšil.

 

Seznam stávajících stanovišť:

Základní škola na Skálově náměstí projde další etapou oprav

foto Magistrát města Prostějova

Prázdninové měsíce bývají tradičním časem pro opravy školských zařízení. Místo klasického „zvonění“ se zde rozléhá stavební lomoz. Stejně tak tomu je na základní škole na Skálově náměstí – probíhají práce zde na opravách korunních říms budovy. Nyní radní schvalovali dodatečné finanční prostředky, které si vyžádaly neočekávané vícepráce.

„Jak se postupem prací ukázalo, je třeba navýšit na severní straně budovy rozsah opravovaných míst na fasádě. Důvodem je jejich postupná degradace. Je také třeba provést výměnu stávajícího uhnilého bednění a odstranit větší množství hydroizolace římsy,“ informuje náměstek primátora pro stavební rozvoj a investice Jiří Rozehnal.

Zhotovitelem akce je společnost VHH THERMONT s.r.o., Olomouc, termín dokončení II. etapy je konec letošního měsíce září. Celkové předpokládané náklady na vícepráce činí cca 551 tisíc korun. (red)

Magistrát hledá pracovníka na živnostenský úřad

ilustrační foto

Pověřený tajemník Magistrátu města Prostějova vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou referent/ka registrace na odboru Obecní živnostenský úřad Magistrátu města Prostějova.

Požadavkem je, mimo jiné, střední vzdělání s maturitní zkouškou, výhodou pak obor veřejná správa a vyšší odborné vzdělání, znalost živnostenského zákona a správního řádu  a praxe ve veřejné správě. Termín pro podání přihlášky je do 27.7.2022, předpokládaný nástup 1.9.2022, příp. dle dohody. Bližší informace o pracovním místě podá Antonie Orálková, vedoucí Odboru obecní živnostenský úřad MMPv, tel. č. 582 329 500 nebo Zdeňka Bendová, personalistka MMPv, tel. 582 329 162.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu. (red)

Centrální nákupy energií pro město mají zpoždění

ilustrační foto Magistrát města Prostějova

Radní na svém posledním jednání schválili prodloužení lhůty pro zajištění dodavatelů elektrické energie a zemního plynu na roky 2023 a 2024. Vzhledem k aktuální situaci na trzích bude nutné opakovat vysoutěžení koeficientu s novým termínem na konci letošního srpna.

„Pokud by se do tohoto nově stanoveného data nepodařilo dodavatele elektřiny nebo plynu získat, budeme hledat alternativní postup a jinou strategii nákupu,“ nastínil 1. náměstek primátora Jiří Pospíšil s tím, že v současnosti dodavatelé energií nechtějí uzavírat nové kontrakty.

Již na konci měsíce března proběhlo první kolo soutěžení dodavatele a koeficientu. Vzhledem k aktuální situaci na trzích nebylo možné opakovat aukci a vysoutěžení provést. Termín je proto posunut do konce měsíce srpna tohoto roku.

Radní odmítli dědictví. Tentokrát to byly Leninovy sáně

Ilustrační foto avtoexport

Už po druhé v krátké době řešili prostějovští radní dědictví. V obou případech město vystrojilo pohřeb mužům, po kterých zůstal majetek zanedbatelné hodnoty. Poprvé to bylo pole v exekuci a staré holínky, nyní zase starý vůz sovětské výroby.  Obě dědictví radní odmítli.

V rámci dědického řízení měl městu připadnut vůz značky Moskvič. Srdce leckterého milovníka veteránů by z představy vlastnictví takové rarity, které se přezdívalo Leninovy saně, zaplesalo, radní se ho ale vzdali. „Jde o to, že k vozidlu nejsou žádné doklady, což by nebyl zas až tak velký problém. Jenže nikdo netuší, kde se nachází a zda ještě vůbec existuje," komentoval rozhodnutí Rady náměstek Jiří Pospíšil. (ber)