zastupitelstvo

Zastupitelé budou schvalovat závěrečný účet města

Ilustrační foto ber

Hospodaření statutárního města Prostějova skončilo v roce 2020 kladným saldem příjmů a výdajů ve výši 174,59 milionů korun. Oproti plánované rozpočtované ztrátě k 31. prosinci 2020 ve výši 89,99 milionů korun jde o velmi příznivý výsledek z hlediska rozpočtového hospodaření našeho města.

„Město Prostějov muselo v roce 2020 čelit dopadům koronavirové epidemie, ať už v podobě výpadků na straně příjmů (pokles daňových příjmů, nevybrané správní poplatky, slevy na nájemném jako podpora živnostníkům), tak i v podobě mimořádných výdajů. Ty spočívaly zejména v nákupu ochranných pomůcek a poskytnutí finanční pomoci živnostníkům a Národnímu domu Prostějov, o.p.s., dále šlo např. o úhradu vícenákladů za provoz MHD, které jezdilo po určité období zdarma.

Zastupitelé schválili směnu pozemků. Ptenský zámek může do prodeje

foto Magistrát města Prostějova

Statutární město Prostějov se již několik let zabývá možností prodeje zámku Ptení. Předmětem prodeje byly i pozemky v okolí zámku, které byly v intravilánu obce Ptení, v těsné blízkosti zámku. Jejich směnu schválilo úterní Zastupitelstvo. Město tak může zámek nabídnout k prodeji. Zájemce už eviduje.

„Jedná se o veřejně přístupné pozemky, využité především jako veřejné pozemní komunikace a částečně jako veřejná zeleň. Za tímto účelem jsou v obvyklé míře využívané občany obce. Obec Ptení se obává, že v případě prodeje pozemků společně se zámkem provede nový soukromý vlastník stavební úpravy v takovém rozsahu, že zamezí jejich dalšímu veřejnému užívání a případně znemožní průchodnosti a průjezdnosti stávajících pozemních komunikací,“ vysvětlil 1. náměstek primátora Jiří Pospíšil s tím, že v případě nepřijetí směny by se místní vůbec nemuseli dostat třeba do sokolovny.

Zastupitelé budou schvalovat pojmenování nových ulic

Ilustrační foto okrouhlice.cz

V městě Prostějově vznikají nové lokality pro výstavbu rodinných domů. První mezi ulicemi Josefa Lady a Za velodromem, druhá v Domamyslicích mezi ulicemi Domamyslická a Ořechová a třetí v Krasicích mezi ulicemi Krasická a Gen.Kraváka, ve vnitrobloku bytových domů. Pro potřeby evidence obyvatel je nutné zvolit názvy těchto nově vznikajících ulic. A to udělají v úterý zastupitelé.

Pro pojmenování nových ulic v Prostějově doporučuje Rada města Prostějova zachovat stávající způsob pojmenování inspirovaný geograficky, vlastenecky, botanicky apod. V tomto případě jsou ulice v těchto lokalitách pojmenovány podle národopisných oblastí (Beskydská, Šumavská, Slovácká, Chodská), dřevin (Ořechová, Vrbová, Kaštanová, Olšová, Akátová, Lísková) a podle obcí (Vícovská, Brodecká, Dětkovická, Kelčická, Javoříčská).

První ulice by se měla podle návrhu jmenovat Krkonošská, druhá Modřínová a třetí Otaslavická.

Zastupitelé se opět sejdou. V úterý 20. dubna

ilustrační foto

Třiadvacáté zasedání Zastupitelstva města Prostějova je svoláno na úterý 20. dubna 2021 od deseti hodin do haly Sportcentra DDM v Prostějově.

Na programu budou mít řadu bodů. Mimo jiné projednají zastoupení náměstka primátora Jana Krchňavého po dobu jeho pracovní neschopnosti, dotace do oblasti vzdělávání, sportu a kultury, směny, prodeje, výkupy a převody pozemků, změnu obecně závazné vyhlášky č. 8/2020 o nočním klidu a pojmenování nových ulic v Prostějově.

Součástí jednání bude rovněž pravidelný bod o jednání ve věci budovy místního nádraží v Prostějově. (red)

Zastupitelé se sejdou 7. dubna. Mimořádně

Ilustrační foto ber

V pořadí 22. zasedání Zastupitelstva města Prostějova – mimo schválený harmonogram – je svoláno na středu 7. dubna od 10 hodin do haly Sportcentra DDM v Olympijské ulici.

Zastupitelé budou schvalovat podání žádosti o dotaci z rozpočtu Olomouckého kraje v roce 2021 na realizaci projektu Rekonstrukce velké tělocvičny na ZŠ E. Valenty, zabývat se budou dotačním programem Péče o historické dědictví města Prostějova v roce 2021 a prodejem pozemků.

Čeká je rovněž jednání o rozpočtových opatřeních a dotaci z oblasti životního prostředí. (red)

O dotacích na podporu výstavby rozhodnou zastupitelé

Ilustrační foto ber

Dostavba klubovny pro mladé chovatele, částečná úhrada nákladů spojených s výstavbou mostu a pořízení sekačky pro údržbu sportovního areálu. To jsou oblasti, kam poputují dotační finance z oblasti rozvoje a investic města – konečné rozhodnutí je v gesci zastupitelů.

„Například Českému svazu chovatelů, Prostějov poskytneme dotaci na dostavbu klubovny pro mladé chovatele. V letošním roce má svaz záměr pokračovat v realizaci další etapy elektroinstalace, zateplit strop a střechu (vč. dalších menších oprav),“ uvedl náměstek primátora Jiří Rozehnal.

Další dotace poputuje na částečnou úhradu nákladů spojených s výstavbou mostní konstrukce, která je součástí cyklostezky okolo Plumlovské přehrady. Most je „poslední etapou“ stavby cyklostezky, jejíž realizace byla zahájena v roce 2020.

O zrušení veřejného průchodu rozhodne zastupitelstvo. Magistrát ho nedoporučil

Foto ber

Na náměstkyni primátora Alenu Raškovou se v únoru letošního roku obrátili manželé s žádostí o vyjmutí věcného břemene veřejného průchodu a průjezdu přes bytový dům na ul. Krapkova 3251/16 v Prostějově z důvodu zlepšení životních podmínek pro obyvatele tohoto domu. Dotčené odbory Magistrátu se zrušením nesouhlasí. Konečné slovo budou mít na středečním jednání zastupitelé.

Věcné břemeno veřejného průchodu a průjezdu bylo zřízeno v rámci prodeje bytového domu na základě Smlouvy kupní a o zřízení věcného břemene uzavřené 28. 11. 1996 mezi městem Prostějovem jako prodávajícím a Bytovým družstvem Krapkova 16, Prostějov, družstvem, jako kupujícím. Aktuálně toto věcné břemeno vázne na všech bytových jednotkách v tomto domě.

Zastupitelé Prostějova budou jednat v úterý

ilustrační foto ber

Jednání Zastupitelstva města Prostějova se uskuteční 8. 9. 2020 od 10 hodin v hlavním sále Společenského domu Prostějov.

Zastupitelé, mimo jiné, projednají plnění rozpočtu statutárního města Prostějova a průběžné hospodaření jím zřízených a založených právnických osob k 30.6.2020, OZV o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí, dodatky ke smlouvám s Národním domem Prostějov o.p.s., schválení zástupců města do představenstva obchodní společnosti VaK Prostějov, a.s., jmenování člena správní rady obecně prospěšné společnosti NÁRODNÍ DŮM Prostějov, o. p.

Šestnácté zasedání Zastupitelstva města Prostějova se bude konat v úterý

ilustrační foto MMP

Jak PvNovinky informovaly, jednání Zastupitelstva se tentokrát uskuteční v úterý 28. dubna 2020 od desti hodin v hlavním sále Společenského domu Prostějov.

Zastupitelé projednají mimo jiné záležitosti obecně prospěšné společnosti Národní dům Prostějov, o.p.s. a jmenují členy správní rady, na pořadu bude schválení dotací do vzdělávání, sportu, kultury a sociální a zdravotní oblasti.

Projednají budoucnost jižní části centra města Prostějova a ukončení používání glyfosátu při údržbě prostranství. 

Zastupitelstvo se sejde v KaSCentru. Příští úterý

ilustrační foto

I přes opatření, týkající s koronavirové nákazy, musí Zastupitelstvo města Prostějova řešit provozní záležitosti. Zastupitelé se mají sejít 28. dubna. Výjimečně to nebude v obřadní síni radnice, ale v sále KaSCentra.

"Každý ze zastupitelů bude mít vlastní stolek, bude dodržen minimálně dvoumetrový odstup," potvrdil informaci primátor František Jura s tím, že všechna opatření budou splněna. 

Za přísných opatření se jednání bude moci účastnit i veřejnost a média. Přístup budou mít pouze na balkon. 

Program jednání zatím není zveřejněn. (ber)