jednání

Radní budou jednat ve středu

ilustrační foto

Jednání Rady města Prostějova se uskuteční ve středu 3. dubna. Radní opět čeká celá řada bodů k projednání.

Věnovat se budou valné hromadě obchodní společnosti Domovní správa Prostějova, s. r. o., designérské soutěži na jednotný vizuální styl, úpravě rozpočtu Městského divadla, Re – use centru a rozšíření sběrného dvora U sv. Anny či novým náměstím mezi ul. Úprkova, Kostelní a Koželuhova.

Čeká je projednání projektu regenerace veřejných prostranství na sídliště Kostelecká, VI. A změny Územního plánu Prostějov, dotace pro oblast vzdělávání, kultury oblast zdravotní a sociální.

Radní budou jednat v úterý

ilustrační foto ber

Jednání Rady města Prostějova se uskuteční v úterý 19. 3. 2024. Radní čeká opět projednání celé řady důležitých bodů.

Budou se, mimo jiné, zabývat záležitostmi Městské policie, rozpočtovými opatřeními týkajícími se novostavby fotbalového hřiště Prostějov Vrahovice, rekonstrukce komunikace v Žešově směrem k ČOV – PD, světelnými panely do mantinelů na zimním stadionu a dotací na jednorázovou akci Dělnické tělocvičné jednoty Prostějov, z. s.

Projednají doporučení Komise architektury a výstavby ze dne 14. února 2024, dotace do sportu, kultury a cestovního ruchu a doporučení z jednání Komise pro cestovní ruch a podporu podnikání Rady města Prostějova, konané dne 28. února 2024.

Radní budou jednat v úterý

ilustrační foto ber

Jednání Rady města Prostějova se uskuteční v úterý 5. března. Radní čeká projednání celé řady důležitých bodů.

Věnovat se budou, mimo jiné, jednání o pracovní skupině Ceny města Prostějova 2023, přehledu činnosti komisí za II. pololetí 2023 a opravám vozidel JSDH.

Čeká je vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt „Cyklistická stezka Průmyslová ul., Prostějov, jednat budou o dopravním terminálu Újezd a parkovišti, a dotacích do oblasti vzdělávání.

Projednají i dotaci pro Povodí Moravy s.p. a pronájmy PSP. (red)

Radní se sejdou v úterý

Ilustrační foto ber

Jednání Rady města Prostějova se uskuteční v úterý 30. ledna. Čeká je opět projednání mnoha důležitých bodů.

Budou se věnovat, mimo jiné, členství ve Sdružení vydavatelů radničních zpravodajů ČR, z.s., schválení darovací smlouvy – Dětský domov a Školní jídelna Prostějov, odměnám pro dárce krve a odpisu pohledávky pro nedobytnost.                                         

Radní budou jednat v úterý

ilustrační foto ber

Jednání Rady města Prostějova se uskuteční v úterý 16. ledna 2024.

Radní čeká projednání celé řady bodů. Rozhodovat budou, mimo jiné, o poskytnutí dotace na projekt Cyklistická komunikace Romže úsek: lesní cesta Stražisko, o schválení přípravy a podání žádosti o dotaci – Studie sídelní zeleně Prostějov – generel zeleně, o studii podzemního parkování a posilovacích strojích pro seniory v ul. Růžová.

Projednají výsledky veřejnosprávní kontroly u zřízených příspěvkových organizací, úpravy rozpočtu Sportcentra DDM a Městského divadla v Prostějově.

Radní se sejdou v úterý

Ilustrační foto ber

Dvanáctá schůze Rady města Prostějova se bude konat dnes, v úterý 28. března. Radní opět čeká projednání řady důležitých bodů.

Věnovat se budou, mimo jiné, Valné hromadě obchodní společnosti Domovní správa Prostějov, s. r. o., udělení čestných ocenění v roce 2023, dotacemi do vzdělávání a kultury a finančním, organizačním a technickým zajištěním akce Prostějovské léto 2023.

Projednají schválení projektů participativního rozpočtu k realizaci, dotační programy Péče o historické dědictví města Prostějova a Regenerace městských památkových rezervací a zón pro rok 2023 a také V. změnu Územního plánu Prostějov.

Radní se sejdou v úterý

Ilustrační foto ber

V pořadí osmá schůze Rady města Prostějova v tomto funkčním období se bude konat v úterý 24. ledna. Radní opět čeká projednání několika desítek bodů.

Budou se zabývat, mimo jiné, určení členů volených orgánů statutárního města ke zpracování

osobních údajů, schválením darovací smlouvy – Lipka, z. s., vyslechnou informace o činnosti dozorčích rad městských obchodních společností – IV. Q 2022 a také doporučení Komise pro cestovní ruch a podporu podnikání ze dne 11.01.2023.

Radní se sejdou v úterý

ilustrační foto ber

Jednání Rady města Prostějova se uskuteční v úterý 10. ledna. Radní čeká projednání desítek bodů.

Mimo jiné se jim dostane informace o průběhu a návrh na výběr dodavatele v zadávacím řízení: „Řešení pietní úpravy bývalého židovského hřbitova – zpracování studie“   a projednají návrh na zahájení zadávacího řízení „Vybudování nového digitalizovaného varovného a informačního systému obyvatelstva ve statutárním městě Prostějově“.

Radní se sejdou v úterý

ilustrační foto ber

120. schůze Rady města Prostějova se bude konat v úterý 12. července. Radní opět projednají desítky bodů.

Mimo jiné budou schvalovat výjimky z vyhlášky na zářijové akce, žádost o stanovisko ke zřízení soukromé základní školy, bezúplatné nabytí, prodej a výkup pozemků. Zabývat se budou také finančním vyrovnáním technického zhodnocení objektu na Skálově náměstí 2a v Prostějově a úhradou vícenákladů MHD souvisejících s uzavírkou ulice Wolkerova. (red)

Radní se sejdou v úterý. Po sto třinácté

Ilustrační foto ber

V pořadí 113. jednání Rady města Prostějova v tomto funkčním období se uskuteční v úterý 19. dubna. I tentokrát radní čeká celá řada důležitých bodů.

Zabývat se budou, mimo jiné, valnou hromadou obchodní společnosti DSP, s. r. o. – výsledky hospodaření za rok 2021 a změna vstupného, informacemi o činnosti dozorčích rad městských obchodních společností a o činnosti komisí Rady města Prostějova za období leden–březen 2022. Na pořadu bude rovněž jednání o nákupu uměleckých děl a XXXI. Tradičním městském plesu.