rada

Radní budou rokovat i o možnosti jednání zastupitelstva

ilustrační foto jednací síň rady

Jednapadesátá schůze Rady města Prostějova se bude konat v úterý 7. dubna 2020. Radní budou, mimo jiné, jednat o možnosti svolání a jednání Zastupitelstva. Zastupitelé by se měli sejít 28. dubna.

Radní projednají také doporučení Komise pro dopravu – prioritní akce v oblasti dopravy, dotace Zdravého města na rok 2020, návrh obecně závazné vyhlášky o regulaci hlučných činností, dotace na rok 2020 do oblasti kultury, vzdělávání, sociální a zdravotní a sportu. (red)

104. schůze Rady města Prostějova se uskuteční v úterý

ilustrační foto

104. schůze Rady města Prostějova se uskuteční v úterý 3. února 2018.

Radní čeká mimo jiné projednání záležitostí komisí Rady města Prostějova, příprava zasedání zastupitelstva města, delegování zástupců města Prostějova na řádnou valnou hromadu společnosti FTL– First Transport Lines, a.s., zadávací řízení veřejné zakázky „Oprava Národního domu v Prostějově“ - informace o průběhu řízení a návrh na výběr dodavatele, konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele ZŠ Prostějov, E. Valenty a ředitele Sportcentra – DDM, dotace pro oblast kultury a sportu, informace o vyhlášení 80.

Dnes bude jednat Rada města Prostějova

ilustrační foto

Další jednání rady začne dnes od jedenácti hodin v zasedací místnosti radnice. Radní mají na programu šestnáct bodů.

Budou se zabývat mimo jiné doporučeními komisí životního prostředí, pro bezpečnost a prevenci kriminality a pro rozvoj města a podporu podnikání, vyhodnotí Akční plán Strategie rozvoje zeleně ve městě Prostějově na rok 2018 a za rok 2017, budou se zabývat též návrhem rozpočtu statutárního města Prostějova pro rok 2018, analýzou možnosti postupu vrácení dotace poskytnuté LHK Jestřábi, spolek, sazebníkem úhrad za poskytování informací, změnou výše příspěvku pro nákup věcných darů pro jubilanty města Prostějova, vyřazením projektových doku

Rada města Prostějova bude jednat. V úterý

ilustrační foto

Jednání Rady města Prostějova se uskuteční v úterý dne 21. března 2017. Radní mají na programu řadu bodů.

Budou se připravovat na zasedání zastupitelstva města, zabývat se návrhem na udělení Cen města Prostějova za rok 2016 a udělením čestných ocenění, dotacemi pro kulturu, sport, sociální oblast a oblast ochrany životního prostředí, zadávacím řízením veřejné zakázky „Regenerace sídliště Brněnská, ulice Tylova, úsek Tetín – Okružní, v  Prostějově“ – informace o posouzení nabídek a návrh na výběr dodavatele. Proberou pořízení III. změny Územního plánu Prostějov, projektový námět Cyklistická stezka Žešov IV.

V úterý bude jednat Rada města Prostějova

ilustrační foto

Sedmašedesátá schůze Rady města Prostějova se bude konat v úterý 7.3.2017. Radní opět čeká náročný program.

Projednají mimo jiné rezignaci člena Komise pro kulturu a cestovní ruch, rezignaci člena Komise pro regeneraci MPZ, personální záležitosti tajemníka Magistrátu města Prostějova, dotace 2017, zhájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Rekonstrukce DDM Vápenice – tělocvična“, zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Komunitní dům pro seniory v Sušilově ulici v Prostějově“, zadávací řízení veřejné zakázky „Pořízení mobilních tribun – Sportcentrum Prostějov“ - zrušení rozhodnutí o výběru dodavatele, návrh obecně závazné vyhlášky o regulaci provozování hazardních her, projektový námět Ob

Blíží se další jednání rady města

ilustrační foto

V úterý dne 29.3.2016 od 13:00 hodin se v zasedací místnosti primátorky bude konat další jednání Rady města Prostějova.

Program zasedání rady má osmnáct bodů a je následující:

P r o g r a m :

1. Zahájení, schválení programu

2. Přehled úkolů ze schůzí rady města a zpráva o plnění úkolů ke dni 29.3.2016

3. Příprava zasedání zastupitelstva města

4. Rámcová smlouva mezi OlK a statutárním městem Prostějov o spolupráci při přípravě

a realizaci významné dopravní stavby „Silnice II/366 Prostějov – přeložka silnice“

v programovém období Evropských strukturálních a investičních fondů 2014-2020

(dále jen Smlouva o spolupráci)

Rada města Prostějova bude jednat v úterý

ilustrační foto

Jednání Rady se bude konat v úterý 15.3.2016. I tentokrát budou mít radní na pořadu mnoho významných bodů.

Radní mimo jiné proberou návrhy na udělení Cen města Prostějova za rok 2015, poslechnou si přípravu na dubnové zasedání zastupitelstva, projednají změny Jednacího řádu Zastupitelstva, změnu vnitřní úpravy v oblasti vyřizování petic,  udělí výjimku ze zákazu konzumace alkoholických nápojů na akci Velikonoční  jarmark, proberou příspěvek na provoz srážecích stanic u Plumlovské přehrady, podívají se na studii nového parku a vyřadí zmařené investiční akce z majetku města Prostějova. (red)

Rada města bude jednat v úterý

ilustrační foto

Třicátá šestá schůze Rady města Prostějova se bude konat v úterý 1.3.2016. Radní čeká opět projednání řady důležitých bodů.

Radní projednají mimo jiné záležitosti komisí rady, odsouhlasí udělení čestných ocenění, schválí nákup uměleckých děl, návrh změny Organizačního řádu Magistrátu města Prostějova, zahájí řízení veřejné zakázky „Stezka pro cyklisty Prostějov – Žešov – II., III. a V. etapa, projednají odpisový plán statutárního města Prostějova na rok 2016 a proberou dotace.

Bedřich Grulich radním zůstává

ilustrační foto iprostejov.cz

Situace kolem přijatých finančních darů vyhodila ze sedla dnes už bývalého primátora Miroslava Pišťáka a rovněž bývalého radního a náměstka hejtmana Olomouckého kraje Aloise Mačáka. Třetí muž, člen Rady města Protějova a ČSSD, Bedřich Grulich, na svém postu zůstává i přesto, že finanční prostředky oběma zmíněným darovala firma DT - Výhybkárna a strojírna, kde je předsedou představenstva.

"Pan Grulich má plnou podporu naší organizace. Z jeho strany žádné pochybení nebylo, ve společnosti, kde působí, je vše zaneseno v účetnictví," sdělila na včerejší tiskové konferenci náměstkyně primátora Alena Rašková.

Bedřich Grulich je prostějovským radním, jednatelem firmy ASA a členem dozorčí rady firmy Lesy města Prostějova. (ber)

Interpelace zastupitele Františka Frömla k nepravdivým informacím a pomluvě na tiskové konferenci rady města

Foto Změna pro prostějov

 

Zastupitel František Fröml předal redakci své vyjádření k informacím, které zazněly na radě města. Přetiskujeme je v plném znění.

Na tiskové konferenci po dvanácté Radě města Prostějova byla pronesena účelová nepravda s cílem dehonestovat mne jako udavače poškozujícího město. Nebyla to pravda!