dotace

Když voda chybí, nebo je jí moc. Kraj pomůže v obou situacích

ilustrační foto

Olomoucký kraj také letos pomůže obcím v opravách a budování kanalizací, vodovodů nebo v realizaci opatření, která zmírní následky povodní. V celkem dvou dotačních programech je k dispozici přibližně sedmatřicet miliónů korun.

„Kvůli klimatickým změnám region trápí nedostatek vody, jindy naopak bleskové povodně. Olomoucký kraj obcím pomůže v budování infrastruktury, která následky těchto negativních jevů dokáže zmírnit,“ uvedl Martin Šmída, radní Olomouckého kraje pro oblast životního prostředí.

O dotacích na podporu výstavby rozhodnou zastupitelé

Ilustrační foto ber

Dostavba klubovny pro mladé chovatele, částečná úhrada nákladů spojených s výstavbou mostu a pořízení sekačky pro údržbu sportovního areálu. To jsou oblasti, kam poputují dotační finance z oblasti rozvoje a investic města – konečné rozhodnutí je v gesci zastupitelů.

„Například Českému svazu chovatelů, Prostějov poskytneme dotaci na dostavbu klubovny pro mladé chovatele. V letošním roce má svaz záměr pokračovat v realizaci další etapy elektroinstalace, zateplit strop a střechu (vč. dalších menších oprav),“ uvedl náměstek primátora Jiří Rozehnal.

Další dotace poputuje na částečnou úhradu nákladů spojených s výstavbou mostní konstrukce, která je součástí cyklostezky okolo Plumlovské přehrady. Most je „poslední etapou“ stavby cyklostezky, jejíž realizace byla zahájena v roce 2020.

Do sociální oblasti půjdou dotační statisíce

ilustrační foto pixabay

Rada města Prostějova předkládá zastupitelům ke schválení návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Prostějova na rok 2021, a to v oblasti sociálních záležitostí. Dotační finance by měly pomoci subjektům, zabývajícím se sociální tematikou v jejich činnosti.

„Každým rokem pomáháme organizacím, které se zabývají péčí o potřebné, péčí o osamělé děti, či tělesně postižené spoluobčany. Nezapomínáme ani na různá sdružení a domovy pro seniory a podobně. Všem těmto organizacím pomáháme v jejich záslužné práci,“ uvedl primátor František Jura. Každoročně tak město poskytuje statisíce korun na pomoc těm, co ji potřebují nejvíce.

Dobrá zpráva pro obce. Hejtmanství přispěje na rekonstrukci sportovních zařízení

ilustrační foto

I v této ekonomicky nelehké době vyčlenil Olomoucký kraj letos na podporu rekonstrukcí sportovních zařízení v obcích na území regionu více než 29 miliónů korun. Peníze z dotačního programu mohou žadatelé využít například na obnovu tělovýchovných areálů, a to včetně rehabilitačních a regeneračních prostor.

„Tímto programem cílíme na zkvalitnění podmínek pro sportovní činnost v obcích a městech Olomouckého kraje. Jde nám především o to, aby lidé měli možnost sportovat v odpovídajícím zázemí,“ uvedl náměstek hejtmana pro oblast sportu Michal Zácha.

Příjem žádostí odstartuje v závěru března a potrvá zhruba do poloviny dubna. Minimální výše dotace na jednu akci činí 100 000 korun, maximální pak jeden milión. Podmínky dotačního programu najdou zájemci na webu Olomouckého kraje. V době příjmu žádostí bude k dispozici HOT-LINE podpora. (Zdroj olkraj.cz)

Do sociální oblasti půjdou dotační statisíce

ilustrační foto ber

Rada města Prostějova předkládá zastupitelům ke schválení návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Prostějova na rok 2021, a to v oblasti sociálních záležitostí.

Dotační finance by měly pomoci subjektům, zabývajícím se sociální tematikou v jejich činnosti. „Každým rokem pomáháme organizacím, které se zabývají péčí o potřebné, péčí o osamělé děti, či tělesně postižené spoluobčany. Nezapomínáme ani na různá sdružení a domovy pro seniory a podobně. Všem těmto organizacím pomáháme v jejich záslužné práci,“ uvedl primátor František Jura.

Kraj pošle do kultury desítky milionů korun

Ilustrační foto ber

Velkou ránu kvůli epidemii koronaviru utrpěla letos kultura v Olomouckém kraji. Aby se z ní co nejrychleji vzpamatovala, dočká se výrazné podpory ze strany hejtmanství. Do oprav památek a podpory kulturních akcí půjdou desítky miliónů korun.

„Kraj podpoří profesionální kulturní soubory částkou dvanáct a půl miliónu korun. Ještě o půl miliónu vyšší bude krajský příspěvek na rekonstrukci památek, které chátrají a potřebují opravu,“ uvedl Jan Žůrek, radní Olomouckého kraje pro oblast kultury a památkové péče.

Kraj pošle na venkov desítky miliónů korun

ilustrační foto Olomoucký kraj

Olomoucký kraj chce příští rok nalít do Programu obnovy venkova rovných 40 miliónů korun. Uvedenou částku už schválila krajská rada. Ve druhé polovině prosince by ji mělo posvětit také zastupitelstvo.

„Největší díl, konkrétně třiatřicet miliónů korun, půjde do obnovy a budování infrastruktury obcí. Peníze budou moci starostové využít například na opravy silnic a chodníků,“ vysvětlil Jan Šafařík, náměstek hejtmana pro regionální rozvoj.

Tři milióny budou k dispozici na pořízení projektové dokumentace, stejnou částku mohou obce využít na podporu venkovských prodejen a jeden milión na tvorbu územních plánů.

Dotační miliony korun na žešovskou cyklostezku přijdou z ministerstva

ilustrační foto pixabay.com

Stavbu IV. a V. etapy cyklostezky Žešov podpořila ministerská dotace. Dotace do Prostějova putuje z Integrovaného regionálního operačního programu na projekt „Cyklistická stezka Žešov – IV. a V. etapa“ ve výši 6,5 milionu korun.

„Žádost jsme podávali v rámci 72. výzvy k předkládání žádostí o podporu z regionálního operačního programu, konkrétně z výzvy „Cyklodooprava“. Žádost o dotaci byla schválena k podpoře a bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace,“ upřesnil primátor František Jura. (red)

Hejtmanství finančně podpoří vybudování šaten pro mládež na zimním stadionu

ilustrační foto Domovní správa Prostějov

Rada města Prostějova doporučuje Zastupitelstvu města Prostějova schválit přijetí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje na akci „Zimní stadion Prostějov – šatny pro mládež“ ve výši 2 miliony korun.

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce na výstavbě šatnového zázemí pro mládež. Jedná se o šatny se sociálním zázemím, vrátnici, ošetřovnu a propojení se stávajícím zimním stadionem dle projektové dokumentace.  Statutární město Prostějov předložilo v květnu 2020 žádost o dotaci z rozpočtu Olomouckého kraje na spolufinancování vybudování šaten.

Město získalo dotační statisíce na zeleň. Na rozšíření zeleně u Říční

ilustrační foto ber

Statutární město Prostějov, prostřednictvím oddělení dotací a projektového řízení, podalo žádost o dotaci na realizaci projektu „Rozšíření zeleně v blízkosti ulice Říční“ v rámci 131. výzvy vyhlášené Ministerstvem životního prostředí k předkládání žádostí o poskytnutí podpory z Operačního programu životní prostředí 2014 – 2020 a bylo úspěšné.

„Předmětem projektu je rozšíření ploch krajinné zeleně v lokalitě zvané Močidýlka, nacházející se v okolí řeky Hloučely. Na ploše o rozloze asi 1,7 hektaru bylo vysázeno 31 listnatých stromů, 1 200 keřů, byl vyset trávník, doplněna cestní síť a pořízen mobiliář. Řešené území je součástí významného krajinného prvku vodního toku Hloučela a související údolní nivy,“ vysvětlil primátor Prostějova František Jura. Žádost o dotaci, dle jeho vyjádření, splnila formální náležitosti a kritéria přijatelnosti projektu, prošla věcným hodnocením a byla schválena k finanční podpoře.