rekonstrukce

Ulici M. Majerové ve Vrahovicích čeká rekonstrukce

Ilustrační foto Google maps

Radní na své poslední schůzi jednali o připravované investiční akci „Rekonstrukce ul. M. Majerové Prostějov – Vrahovice“. Komunikaci čeká oprava a rozšíření.

„Vzhledem k tomu, že budoucí komunikace a kanalizace bude zasahovat do pozemků Povodí Moravy, s.p. bylo třeba posoudit a schválit zřízení takzvané služebnosti mezi městem a Povodím Moravy. Projednávány byly také pronájmy trojice pozemků, které vlastní Povodí, a které budou dotčené plánovanou investiční akcí,“ uvedl náměstek primátora Jiří Rozehnal s tím, že rozsah zatížení pozemků bude znám po vypracování geometrického plánu.

Kraj otevřel další opravenou silnici. Kus je jí v Prostějově

Foto MMP

Kraj zprovoznil 400 metrů další opravené silnice ve Wolkerově ulici v Prostějově. Město ji doplnilo o chodníky, veřejné osvětlení a v okolí vysadilo zeleň. Společně s předchozími dvěma etapami rekonstrukce vozovky II/150 měří nová cesta více než osm kilometrů. Práce začaly před dvěma roky.

„Olomoucký kraj přispěl na rekonstrukci silnice bezmála 80 miliónů korun. Řidiči teď mohou využívat vozovku, která je pohodlná na jízdu, ale hlavně bezpečná. Motoristům přeji, aby jim silnice dlouho a dobře sloužila,“ uvedl Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje.

Rekonstrukce hřbitovní brány je dokončena

Foto MMP

Vstupní brána a přilehlé objekty hřbitova v ulici Brněnská prošly v uplynulých měsících rozsáhlou opravou spočívající v rekonstrukci vstupní brány městského hřbitova, přilehlých zdí, domu správce hřbitova a zvonice. Dále v rekonstrukci vnějšího pláště a navazující nutné vnitřní úpravy včetně nového napojení na dešťovou kanalizaci. Realizace byla zahájena 1. března 2022 a dokončena v září 2022.

„Hloubková degradace vnějších obalových konstrukcí v ploše fasády byla způsobena především vzlínající zemní vlhkostí, případně zatékáním dešťovými svody. Řešení sanace fasády bylo provedeno dle návrhu sanace vlhkosti a restaurátorského záměru, který je součástí projektové dokumentace. Nová fasádní omítka je opět hladká vápenná se závěrečnou povrchovou úpravou nátěrem fasádní barvou, dle technologického postupu,“ přiblížil průběh oprav náměstek primátora Jiří Rozehnal.

Jásejme! Wolkerova bude otevřena v sobotu 15. října

ilustrační foto ber

Wolkerova ulice v Prostějově byla pro dopravu zcela uzavřena 13. června letošního roku. Důvodem byla kompletní rekonstrukce silničního tělesa. O čtyři měsíc později bude komunikace opět zprůjezdněna.

„Od 14.3.2022 začala přeložka sítí (vodovod, plynovod, kanalizace) se zachováním jednosměrného provozu směrem od ulice Brněnská k okružní křižovatce na Petrské náměstí. Od 13. 6. 2022 následovala úplná uzavírka v obou směrech z důvodu kompletní rekonstrukce silničního tělesa,“ uvedl již před časem náměstek primátora Jiří Rozehnal s tím, že uzavírka měla trvat do 16. 10. 2022. V následujících týdnech se budou dodělávat chodniky. 

Rekonstrukce komunikace Vrahovická – Wolkerova pokračuje

ilustrační foto ber

Součástí prací prováděných dle projektové dokumentace (firmy HOR – invest s.r.o., Olomouc z roku 2017) je výměna koordinačního kabelu světelného signalizačního zařízení v délce asi 400 metrů a oprava prvků v řadičích.

Na základě rozhodnutí Zastupitelstva města Prostějova je v letošním roce realizována akce „Rekonstrukce komunikace II/150 Vrahovická, Wolkerova. Stavbu, kterou provádí Společnost II/150 Prostějov – Přerov, jejímiž společníky je PORR a.s., Praha a OHL Š, a.s., Brno, nyní čeká oprava světelného signalizačního zařízení.

Součástí prací prováděných dle projektové dokumentace (firmy HOR – invest s.r.o., Olomouc z roku 2017) je výměna koordinačního kabelu světelného signalizačního zařízení v délce asi 400 metrů a oprava prvků v řadičích.

Wolkerova ulice by měla být uzavřena do poloviny října

ilustrační foto ber

Jedná se o společnou akci Olomouckého kraje a statutárního města Prostějova, investorem je Olomoucký kraj. Celková délka úprav činí cca 450 m.

„Od 14. března 2022 začala přeložka sítí (vodovod, plynovod, kanalizace) se zachováním jednosměrného provozu směrem od ulice Brněnská k okružní křižovatce na Petrské náměstí. Od 13. 6. 2022 následovala úplná uzavírka v obou směrech z důvodu kompletní rekonstrukce silničního tělesa,“ uvedl již před časem náměstek primátora Jiří Rozehnal. Uzavírka bude trvat do 16. 10. 2022.

Celkové náklady činí 17 985 140 Kč (včetně dotačních prostředků + prostředků kraje + města). (ber)

 

Základní škola na Skálově náměstí projde další etapou oprav

foto Magistrát města Prostějova

Prázdninové měsíce bývají tradičním časem pro opravy školských zařízení. Místo klasického „zvonění“ se zde rozléhá stavební lomoz. Stejně tak tomu je na základní škole na Skálově náměstí – probíhají práce zde na opravách korunních říms budovy. Nyní radní schvalovali dodatečné finanční prostředky, které si vyžádaly neočekávané vícepráce.

„Jak se postupem prací ukázalo, je třeba navýšit na severní straně budovy rozsah opravovaných míst na fasádě. Důvodem je jejich postupná degradace. Je také třeba provést výměnu stávajícího uhnilého bednění a odstranit větší množství hydroizolace římsy,“ informuje náměstek primátora pro stavební rozvoj a investice Jiří Rozehnal.

Zhotovitelem akce je společnost VHH THERMONT s.r.o., Olomouc, termín dokončení II. etapy je konec letošního měsíce září. Celkové předpokládané náklady na vícepráce činí cca 551 tisíc korun. (red)

Úplná uzavírka Wolkerovy zvedne náklady na hromadnou dopravu

ilustrační foto MMP

Radní na svém posledním jednání řešili úhradu vícenákladů společnosti FTL - First Transport Lines, a.s., Prostějov, které vzniknou provozem městské hromadné dopravy v období jejího ovlivnění úplnou uzavírkou ulice Wolkerova. Rekonstrukce a tedy II. etapa úplné uzavírky ulice je plánována na dobu od 13. 6. 2022 do 16. 10. 2022.

„Při úplné uzavírce se změny dotknou několika linek hromadné dopravy, které po dobu uzavírky budou jezdit po objízdných trasách. Odhadovaná výše vícenákladů je kalkulována na dobu plánovaného trvání uzavírky,“ nastínila náměstkyně primátora pro dopravu Alena Rašková s tím, že dopravci budou zmíněné vícenáklady proplaceny.

Důvod k radosti! Vrahovická se otevře již v neděli!

ilustrační foto

Stavbaři si pořádně mákli. Vrahovická ulice v Prostějově tak bude otevřena již tuto neděli 12. června. 

Zhotovitel, kterým je firma PORR a.s., zahájil práce 14. února 2022, dokončit je měl koncem června letošního roku. "V této etapě byla provedena kompletní rekonstrukce úseku Vrahovické (ve stejném rozsahu jako na první etapě úseku ulice), a to od křižovatky s ulicí Janáčkova po křižovatku s nám. Padlých hrdinů, přičemž Janáčkova ul. a náměstí Padlých hrdinů zůstaly v provozu. Součástí rekonstrukce byla navíc sanace nosných vrstev v celém úseku,“ uvedl náměstek primátora Jiří Rozehnal.

Wolkerova ulice bude uzavřena 13. června. Zcela

ilustrační foto MMP

V době od 13. června 2022 do 16. října 2022 bude probíhat úplná (obousměrná) uzavírka silnice II/150 ul. Wolkerova v Prostějově v úseku od ul. Lidické (průjezd do ul. Lidické a na souběžnou místní komunikaci na ul. Wolkerova bude umožněn) po ul. Brněnskou.

Objízdná trasa bude vedena po neuzavřené části městského okruhu (Palackého, Vápenice, Újezd).

„Posun termínů (původně byla plánována úplná uzavírka od 1. 7.) je dán příznivým průběhem prací,“ doplnil náměstek primátora Jiří Rozehnal. (red)