Město hledá referenta/referentku sociálních věcí

Město hledá referenta/referentku sociálních věcí
ilustrační foto

Pověřený tajemník  Magistrátu města Prostějova vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici referent/ka sociálních věcí na oddělení sociálně-právní ochrany dětí Odboru sociálních věcí Magistrátu města Prostějova. Jde o plný pracovní úvazek na dobu neurčitou.

Jedná se o pracovní pozici - REFERENT/KA SOCIÁLNÍCH VĚCÍ NA ODDĚLENÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Magistrátu města Prostějova.

Vznik pracovního poměru úředníka je podmíněn splněním předpokladů dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, tzn., že úředníkem se dle tohoto zákona může stát fyzická osoba, která:

• je státním občanem České republiky, popř. fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt

• dosáhla věku 18 let

• je způsobilá k právním úkonům

• je bezúhonná

• ovládá jednací jazyk.

Další požadavky:

• vysokoškolské vzdělání v oborech vzdělání zaměřených na sociální práci dle § 49a) zák. č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí a v souladu s ustanovením dle § 110 zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách - podmínkou

• znalost agendy sociálně-právní ochrany dětí a náhradní rodinné péče - výhodou • zkouška odborné způsobilosti pro správní činnost na úseku sociálně-právní ochrany dětí - výhodou

• morální předpoklady pro výkon práce ve veřejné správě • schopnost efektivně komunikovat s veřejností, korektní vystupování

• spolehlivost, vysoké pracovní nasazení, schopnost učit se novým poznatkům

• časová flexibilita

• znalost práce na PC na uživatelské úrovni (Word,Excel) – podmínkou

• bezchybný písemný projev – podmínkou

• řidičský průkaz skupiny B, aktivní řidič - podmínkou

Co magistrát nabízí?

• příjemné pracovní prostředí

• pružné rozvržení pracovní doby

• 5 týdnů dovolené

• indispoziční volno

• příspěvek na stravování formou stravovacích poukázek

• příspěvek na penzijní připojištění

• účast na vzdělávacích akcích (rozvoj odborných i měkkých dovedností)

• možnost čerpání příspěvku ze sociálního fondu.

Přihláška musí obsahovat tyto náležitosti:

- jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis uchazeče. K přihlášce uchazeč připojí následující doklady: strukturovaný životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením, dále ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání spolu s Dodatkem k diplomu (nemusí být ověřen) nebo přehledem absolvovaných předmětů v rámci studia.

Nedoložení výše uvedených dokumentů je považováno za nesplnění formálních požadavků a je důvodem k vyřazení z účasti ve výběrovém řízení. Žadatel nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly. Přihlášku můžete doručit následovně:

• prostřednictvím podatelny Magistrátu města Prostějova na adrese nám. T. G. Masaryka 130/14, Prostějov 796 01

• prostřednictvím pošty na adresu Magistrát města Prostějova, oddělení řízení lidských zdrojů, nám. T. G. Masaryka 130/14, Prostějov 796 01 Obálka musí být vždy označena zn.: „VŘ – referent/ka sociálních věcí na úseku sociálně-právní ochrany dětí“.

Platové zařazení: 11. platová třída, dle příslušných platových předpisů.

Termín pro podání přihlášky je do 29.4. 2021, předpokládaný nástup červen 2021, příp. dle možností vybraného uchazeče. Bližší informace o pracovním místě naleznete na úřední desce města a podá je Jitka Všetičková, vedoucí oddělení sociálně právní ochrany dětí, tel. č. 582 329 540, nebo Zdeňka Bendová, personalistka MMPv, tel. 582 329 162.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu. (red)

Poslat nový komentář