Město hledá vedoucího Odboru dotací a veřejných zakázek!

Město hledá vedoucího Odboru dotací a veřejných zakázek!
ilustrační foto ber

Tajemnice Magistrátu města Prostějova vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice na dobu neurčitou vedoucí Odboru dotací a veřejných zakázek Magistrátu města Prostějova.

Podmínkou pro uchazeče je vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu a praxe v řídící pozici min. 2 roky, znalost zákona o zadávání veřejných zakázek, zákona o obcích, zákona o úřednících, zákoníku práce a občanského zákoníku a znalost problematiky zpracování žádostí o dotace z veřejných rozpočtů, strukturálních fondů EU a dalších mimorozpočtových zdrojů.

Výhodou je zaměření studijního programu na Právo a právní věda, obor právo nebo oboru veřejné ekonomiky a správy praxe min. 1 rok ve veřejné správě.

Přihláška musí, mimo jiné, obsahovat strukturovaný životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech a výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením a  ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Přihlášku můžete doručit prostřednictvím podatelny Magistrátu města Prostějova na adrese nám. T. G. Masaryka 130/14, Prostějov nebo prostřednictvím pošty na adresu Magistrát města Prostějova, oddělení řízení lidských zdrojů, nám. T. G. Masaryka 130/14, Prostějov 796 01.

Jde o plný pracovní úvazek na dobu neurčitou. Termín pro podání přihlášky je do 21. 12. 2022, předpokládaný nástup dle možností vybraného uchazeče.

Bližší informace o pracovním místě podá Lenka Rašková, vedoucí Odboru dotací a veřejných zakázek MMPv, tel. č. 582 329 123 nebo Zdeňka Bendová, personalistka MMPv, tel. 582 329 162.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu. (red)

Poslat nový komentář