Magistrát vyhlašuje konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele - ředitelky MŠ

Magistrát vyhlašuje konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele - ředitelky MŠ
ilustrační foto

Statutární město Prostějov vyhlašuje vyhlašuje konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele - ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Prostějov, Rumunská ul. 23.

Stanovené kvalifikační předpoklady:

♦ vzdělání a související podmínky dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ♦ praxe dle § 5 odst. 1 písm. b zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně  některých zákonů ♦ organizační a řídící předpoklady ♦ znalost školských předpisů a problematiky řízení školy ♦ občanská a morální bezúhonnost ♦ dobrý zdravotní stav ♦ znalost Aj nebo Nj vítána

K přihlášce zájemce doloží:

♦ ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce), event. další doklady o prohloubení vzdělání, včetně absolvování kurzů a seminářů, seznam publikovaných prací apod. ♦ doklad o celkovém průběhu zaměstnání potvrzený posledním zaměstnavatelem včetně uvedení funkčního zařazení ♦ podrobný životopis ♦ koncepci rozvoje školy v rozsahu čtyř stran strojopisu ♦ čestné prohlášení dle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích ČR v platném znění ♦ výpis z evidence rejstříku trestů ne starší 3 měsíce nebo doklad o jeho vyžádání ♦ originál lékařského potvrzení o způsobilosti k vykonávání funkce ředitele ♦ písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů v platném znění

Platové zařazení dle platných právních předpisů.

Nástup do funkce: 1. 1. 2019

Termín podání přihlášek: do 27. 9. 2018 (včetně)

Vyhlašovatel: statutární město Prostějov

Adresa: Magistrát města Prostějova – Odbor školství, kultury a sportu,  nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov

Bližší informace poskytne Mgr. Petr Ivánek, vedoucí odboru školství, kultury a sportu tel. 582 329 330. Uchazeči budou ke konkurznímu řízení pozváni písemně.

Obálku označte „KONKURZ – NEOTVÍRAT“ (Zdroj MMPv)

 

Poslat nový komentář