Územní plán města: pro veřejnost už v pondělí

Územní plán města: pro veřejnost už v pondělí

Územní plán Prostějov byl po dokončeném projednávání upraven a doplněn podle požadavků a byl předán k posouzení nadřízenému orgánu pro územní plánování – Krajskému úřadu Olomouckého kraje, odboru strategického rozvoje kraje. Nebyly shledány žádné nedostatky a bylo tedy doporučeno zahájit řízení o územním plánu.

Na úřední desku města Prostějova byla 19. srpna vyvěšena veřejná vyhláška oznamující zahájení veřejného projednávání. „Ve lhůtě od 5. září do 4. října bude upravený a posouzený návrh územního plánu Prostějov vystaven k nahlédnutí pro veřejnost na Městském úřadu Prostějov, stavebním úřadu – oddělení územního plánování, 3. patro přístavby radnice a bude vystaven také na webových stránkách města,“ zdůraznil místostarosta Zdeněk Fišer. Závěrem této lhůty, tedy 4. října, proběhne veřejné projednání s odborným výkladem projektantů územního plánu – architektonickým atelierem Knesl+Kynčl, s.r.o. Brno.
Veřejné projednání Územního plánu Prostějov se bude konat 4. října o půl čtvrté odpoledne v přednáškovém sále Národního domu v Prostějově. „Od 5. září, nejpozději však 4. října při veřejném projednání, může kdokoli uplatnit své připomínky k návrhu územního plánu Prostějov,“ doplnil Fišer. Námitky proti návrhu územního plánu Prostějov mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a zastavitelných ploch a zástupce veřejnosti. Dotčené orgány na závěr veřejného projednání uplatní své stanovisko k připomínkám a námitkám. K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží.

(red)

Poslat nový komentář