Zemřel profesor Jan Lasovský

Zemřel profesor Jan Lasovský
ilustrační foto

Ve věku 75 let zemřel v minulých dnech profesor Jan Lasovský. V roce 2014 obdržel významný fyzikální chemik Cenu města Prostějova, v kterém žil od narození až dosud.

Profesor Jan Lasovský se narodil v Prostějově v roce 1943, na základní školu chodil na Palackého ulici, vystudoval Jedenáctiletou střední školu na Rejskové ulici. Profesor Lasovský je absolventem Přírodovědecké fakulty Palackého Univerzity v Olomouci, obor Analytická chemie, kde získal titul „doktor přírodních věd“. V roce 1977 zpracoval dizertační práci, a získal vědecký titul CSc. V červnu roku 1990 byl jmenován na nynější Masarykově univerzitě v Brně docentem a v letech 1990 – 2002 působil na Katedře anorganické a fyzikální chemie jako docent fyzikální chemie. V roce 2000 byl jmenován profesorem fyzikální chemie a působil na Katedře anorganické a fyzikální chemie jako profesor, od roku 2003 se stal vedoucím katedry fyzikální chemie, v této funkci působil do roku 2009.

Profesor Lasovský se významně zasloužil o rozvoj fyzikální chemie, zejména v oblasti chemie povrchově aktivních látek, micelární katalýzy, elektrochemie a reaktivity excitovaných stavů. Vedle základního výzkumu byl profesor Lasovský vždy nakloněn také praktickým aplikacím a spolupracoval s řadou průmyslových subjektů, z nichž za zmínku stojí jeho aktivní spolupráce s podnikem Precheza, a.s., v oblasti výroby nátěrových hmot. Je autorem 14 patentů a 45 vědeckých publikací.V letech 1997 až 2003 zastával funkci děkana Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci. V roce 2008 byly jeho zásluhy  o rozvoj fyzikální chemie na Univerzitě Palackého oceněny také Českou společností chemickou udělením Hanušovy medaile.

Od roku 2004 přiznává rektor Univerzity Palackého vybraným významným vědcům, kteří odcházejí do důchodu, zvláštní práva emeritního profesora, která byla přiznána v roce 2009 i Prof. RNDr. Janu Lasovskému, CSc. v oblasti fyzikální chemie.

Profesor Lasovský dosáhl velmi pozoruhodných výsledků i v oblasti pedagogické činnosti. Řada jeho studentů již působí mnoho let jako profesoři na prostějovských středních školách. Od roku 1991 do roku 2009 byl členem vědecké rady Přírodovědecké fakulty UP, od roku 2000 do roku 2009 působil jako člen vědecké rady FT ČVUT ve Zlíně, byl členem oborových rad se zaměřením na fyzikální chemii, anorganickou chemii a biofyziku a proděkanem pro vědeckobadatelskou činnost Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci v letech 1994 – 1997. Od roku 1970 byl profesor Lasovský pravidelně pověřován vedením diplomových prací a jejich oponováním. Za dlouhodobé a vynikající působení v oblasti vysokoškolského vzdělávání obdržel profesor Lasovský v roce 2009 Medaili Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy I. stupně.

Velmi rozsáhlá je i jeho publikační činnost. Publikoval 103 časopiseckých sdělení (z toho 47 na Web of Science), pro studenty zpracoval skripta včetně reedicí, 15 sborníků mezinárodních konferencí, 26 sborníků domácích konferencí a zpracoval 16 výzkumných zpráv v rámci své vědecké činnosti. Ve svém oboru se zúčastnil několika desítek mezinárodních a národních konferencí. Za zmínku například stojí jeho účast na konferencích v České republice, na Slovensku, v Maďarsku, v Holandsku.

V letech 1995-1996 byl profesor Lasovský členem koordinační rady Centra molekulární biologie a medicíny (FRVŠ) a jako tutor se účastnil v programu Posílení výzkumu na VŠ (Program 250) a v programu GAČR POSDOC v letech 1999-2000.

Od narození až do dnešních dnů žil v Prostějově.  

Čest jeho památce. (red)

Poslat nový komentář