hospodaření

Výsledky hospodaření města za rok 2014 posunuly Prostějov mezi premianty

ilustrační foto

 

Rada města na své poslední schůzi vzala na vědomí závěrečný účet statutárního města Prostějova za rok 2014 a doporučila Zastupitelstvu jej schválit s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením. Rozpočtové hospodaření statutárního města Prostějova v roce 2014 skončilo kladným saldem příjmů a výdajů ve výši 87.689.130,08 Kč, zlepšený výsledek rozpočtového hospodaření vykázal oproti upravenému rozpočtu k 31.12.2014 hodnotu plus 164.099.509,71 Kč.

Celkový výsledek vyplývá ze součtu kladného salda a úspory nečerpaných finančních prostředků rozpočtu ve výši 76.410.379,63 Kč. Rada města navrhuje zastupitelstvu schválit převod finančních prostředků ze základního běžného účtu do trvalého peněžního fondu – fondu rezerv a rozvoje ve výši 167.711.398,25 Kč.

Tento nadmíru pozitivní výsledek hospodaření podtrhuje zjištění ratingové agentury Moody´s, že v rámci hodnocených měst je Prostějov nejlepší v České republice.

Analýza hospodaření města a rozpočtový výhled

ilustrační foto

 

Na podzim letošního roku si město Prostějov nechalo zpracovat společností Luděk Tesař, CITYFINANCE „Rozpočtový výhled statutárního města Prostějova s analýzou financí a ratingem na roky 2015 až 2018“. Ten se podle zákona vytváří na období dvou až pěti let následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet. Obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích a o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovatelných záměrů. Analyzuje vývoj financí, trendy a stanovuje strop bezpečného úvěrového zatížení města k financování cílů a uvádí možné hrozby s vlivem na finance, včetně opatření. Materiál se také zabývá silnými stránkami a příležitostmi financí a dává doporučení.

„Na jedné straně musíme konstatovat, že statutární město Prostějov přišlo v důsledku hospodářské recese v roce 2009 řádově o 130 mil. Kč na daňových příjmech. To negativně ovlivnilo hospodaření roku 2009, ale město tuto situaci zvládlo rychlou a především účinnou reakcí ve financích. Rozpočty byly od roku 2010 výsledně přebytkové až o 99 mil. Kč. Celkově jsme dle analýzy hospodařili rozpočtově správně, tedy deficity byly vykrývány přebytky v souladu se zákonnou zásadou dlouhodobé vyrovnanosti rozpočtů.

Fond rezerv a rozvoje posílí o pěknou částku

ilustrační foto

Fond rezerv a rozvoje získá přes čtyři miliony korun z příjmové části kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města.

„Některé položky překračují plnění vůči schválenému rozpočtu. V prvním pololetí tohoto roku byla uzavřena řada smluv se společnostmi ohledně úhrady za zřízení věcných břemen na pozemcích města. Až letos byly vyúčtovány zálohové platby za vodné a stočné z roku 2012. Stejně tak v letošním roce byly přefakturovány náklady na spotřebu plynu v objektech spravovaných Odborem správy a údržby majetku města. V neposlední řadě došlo v březnu k odprodeji sněžného skútru za bezmála sto tisíc korun.